BỘ khoa học và CÔng nghệ


CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTNtải về 4.46 Mb.
trang25/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN


(Họ, tên và chữ ký)THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN


(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


Mẫu

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

(Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ1

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI


1

Tên đề tài

2

Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển)


3

Thời gian thực hiện: .......... tháng

4

Cấp quản lý

(Từ tháng /20… đến tháng /20…

Nhà nước  Bộ 

Tỉnh  Cơ sở 5

Kinh phí ........................... triệu đồng, trong đó:

Nguồn

Tổng số

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học
- Từ nguồn tự có của tổ chức
- Từ nguồn khác
6

 Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có), Mã số:

 Thuộc dự án KH&CN;

 Đề tài độc lập;7

Lĩnh vực khoa học
 Tự nhiên;  Nông, lâm, ngư nghiệp;

 Kỹ thuật và công nghệ;  Y dược.8

Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên:....................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: ..........................................

Học hàm, học vị: .........................................................

Chức danh khoa học: ...................................................Chức vụ............................................

Điện thoại:

Tổ chức: ................................. Nhà riêng: .............................. Mobile: .................................

Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................

Tên tổ chức đang công tác:.....................................................................................................

Địa chỉ tổ chức:.......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................................


9

Thư ký đề tài

Họ và tên:....................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: ..........................................

Học hàm, học vị: .........................................................

Chức danh khoa học: ........................................... Chức vụ: ............................................

Điện thoại: ………………………

Tổ chức: ............................... Nhà riêng: ............................... Mobile: .................................

Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................

Tên tổ chức đang công tác: ....................................................................................................

Địa chỉ tổ chức: .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................................


10

Tổ chức chủ trì đề tài

Tên tổ chức chủ trì đề tài: ......................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

Website: .................................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................................

Ngân hàng: ............................................................................................................................

Tên cơ quan chủ quản đề tài: ..................................................................................................

..................................................................................................................................................
11

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)

1. Tổ chức 1 : ......................................................................................................

Tên cơ quan chủ quản ..................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................................

Ngân hàng: ............................................................................................................................

2. Tổ chức 2 : ......................................................................................................

Tên cơ quan chủ quản ..................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................................Ngân hàng: ............................................................................................................................

12

Các cán bộ thực hiện đề tài

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài)
Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Nội dung công việc tham gia

Thời gian làm việc cho đề tài
(Số tháng quy đổi2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương