BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 4.46 Mb.
trang21/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   45Phô lôc 7 Chi kh¸c cho Dù ¸n

§¬n vÞ: triÖu ®ång
TT
MMôc chi
Néi dung
Thµnh tiÒn
Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø nhÊt*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø hai*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø ba*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
C«ng t¸c phÝ

- Trong n­íc

- Ngoµi n­íc2
Qu¶n lý phÝ

- Qu¶n lý hµnh chÝnh thùc hiÖn Dù ¸n

- TiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, hç trî tiªu thô s¶n phÈm3
Söa ch÷a, b¶o tr× thiÕt bÞ4


Chi phÝ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ nghiÖm thu:


- Chi phÝ kiÓm tra trung gian

- Chi phÝ nghiÖm thu cÊp c¬ së (bªn B)

- Chi phÝ nghiÖm thu cÊp Nhµ n­íc, cÊp Bé/TØnh (bªn A)5
Chi kh¸c:

- Héi th¶o, héi nghÞ,

- §¨ng ký b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ,

- B¸o c¸o tæng kÕt,

- In Ên,

- Phô cÊp chñ nhiÖm dù ¸n,...


Céng


* Chỉ dự toán khi dự án được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)
Phô lôc 8

Kế hoạch, tiến độ thực hiện

TT

Néi dung c«ng viÖc
Th¸ng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

. . .

1

2

3

1

Söa ch÷a, x©y dùng nhµ x­ëng
2

Hoµn thiÖn c«ng nghÖ
3

ChÕ t¹o, mua thiÕt bÞ
4

L¾p ®Æt thiÕt bÞ
5

§µo t¹o c«ng nh©n
6

S¶n xuÊt thö nghiÖm (c¸c ®ît)
7

Thö nghiÖm mÉu
8

HiÖu chØnh c«ng nghÖ
9

§¸nh gi¸ nghiÖm thu


Phô lôc 9

VÒ kh¶ n¨ng chÊp nhËn cña thÞ tr­êng

I. Nhu cÇu thÞ tr­êng

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng cã thÓ tiªu thô trong n¨m:

Chó thÝch

20...

20...

20...

1

2

3

4

5

6

8

12
II. Ph­¬ng ¸n s¶n phÈm

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng s¶n xuÊt trong n¨m:

Tæng sè

C¬ së tiªu thô

20...

20...

20...

1

2

3

4

5

6

7

8

1


2


III. Danh môc chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm

TT

Tªn s¶n phÈm vµ
chØ tiªu chÊt l­îng chñ yÕu


§¬n vÞ ®o

Møc chÊt l­îng

Ghi chó

CÇn ®¹t

T­¬ng tù mÉu

Trong n­íc

ThÕ giíi

1

2

3

4

5

6

7

12

Mẫu

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ

của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm

(Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007

của Bộ tr­ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   45


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương