BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 4.46 Mb.
trang23/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   45

11. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c
Thêi gian

(Tõ n¨m ... ®Õn n¨m...)

VÞ trÝ c«ng t¸c


Tæ chøc c«ng t¸c

§Þa chØ Tæ chøc

12. C¸c c«ng tr×nh c«ng bè chñ yÕu

(liÖt kª tèi ®a 05 c«ng tr×nh tiªu biÓu ®· c«ng bè liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän trong 05 n¨m gÇn nhÊt)TT

Tªn c«ng tr×nh

(bµi b¸o, c«ng tr×nh...)Lµ t¸c gi¶ hoÆc

lµ ®ång t¸c gi¶

c«ng tr×nh


N¬i c«ng bè

(tªn t¹p chÝ ®· ®¨ng c«ng tr×nh)N¨m c«ng bè

1

2
13. Sè l­îng v¨n b»ng b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, thiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp b¸n dÉn, gièng c©y trång ®· ®­îc cÊp

(liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
TT

Tªn vµ néi dung v¨n b»ng

N¨m cÊp v¨n b»ng

12
14. Sè c«ng tr×nh ®­îc ¸p dông trong thùc tiÔn

(liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
TT

Tªn c«ng tr×nh


H×nh thøc, quy m«, ®Þa chØ ¸p dông

Thêi gian

(b¾t ®Çu - kÕt thóc)1


2


15. C¸c ®Ò tµi, dù ¸n, nhiÖm vô kh¸c ®· chñ tr× hoÆc tham gia

(trong 05 n¨m gÇn ®©y thuéc lÜnh vùc nghiªn cøu cña ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
Tªn ®Ò tµi,dù ¸n,nhiÖm vô kh¸c ®· chñ tr×

Thêi gian

(b¾t ®Çu - kÕt thóc)Thuéc Ch­¬ng tr×nh

(nÕu cã)


T×nh tr¹ng ®Ò tµi

(®· nghiÖm thu, ch­a nghiÖm thu)Tªn ®Ò tµi,dù ¸n,nhiÖm vô kh¸c ®· tham gia

Thêi gian

(b¾t ®Çu - kÕt thóc)Thuéc Ch­¬ng tr×nh

(nÕu cã)


T×nh tr¹ng ®Ò tµi

(®· nghiÖm thu, ch­a nghiÖm thu)16. Gi¶i th­ëng

(vÒ KH&CN, vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm,... liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
TT

H×nh thøc vµ néi dung gi¶i th­ëng

N¨m tÆng th­ëng17. Thµnh tùu ho¹t ®éng KH&CN vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c

(liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   45


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương