BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 4.46 Mb.
trang31/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   45


..........................., ngày ....... tháng ....... năm 20...


TỔ CHỨC – NƠI LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH) ĐỀ TÀI, DỰ ÁN1

(X¸c nhËn vµ ®ãng dÊu)

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông, Bà ... chủ trì (tham gia) thực hiện

Đề tài, Dự án
c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm

(hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh)

®Ò tµi, Dù ¸n


(Hä, tªn vµ ch÷ ký)

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm

(hoặc tham gia thực hiện chính)

đề tài, Dự án


(Họ, tên và chữ ký)
Mẫu

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

(Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007

của Bộ trư­ởng Bộ Khoa học và Công nghệ)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP THỰC HIỆN2

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ1. Tên Đề tài, Dự án SXTN đăng ký tuyển chọn, xét chọn:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. .

Thuộc Chương trình KH&CN (nếu có):


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã số của Chương trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thuộc lĩnh vực KH&CN:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì Đề tài, Dự án SXTN
- Tên tổ chức đăng ký chủ trì Đề tài, Dự án SXTN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm Đề tài, Dự án SXTN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện Đề tài, Dự án SXTN
- Tên tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện Đề tài, Dự án SXTN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nội dung công việc tham gia trong đề tài (và kinh phí tương ứng) của tổ chức phối hợp nghiên cứu đã được thể hiện trong bản Thuyết minh Đề tài, Dự án SXTN của Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khi Hồ sơ trúng tuyển, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của Đề tài, Dự án SXTN........................, ngày tháng năm 20…

C¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm

®Ò tµi, dù ¸n SXTN


(Hä, tªn vµ ch÷ ký)Thñ tr­ëng tæ chøc ®¨ng ký chñ tr×

®Ò tµi, dù ¸n SXTN


(Hä, tªn, ch÷ ký vµ ®ãng dÊu)


Thñ tr­ëng tæ chøc ®¨ng ký phèi hîp thùc hiÖn ®Ò tµi, dù ¸n SXTN


(Hä, tªn, ch÷ ký vµ ®ãng dÊu)
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   45


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương