1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang25/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Thi viết rọc phách.

- Thời gian làm bài: 60 phút.

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm X là điểm chuyên cần. Để được dự thi sinh viên phải tham dự ≥75% số tiết và có các điểm Xi≥4.

- Điểm đánh giá học phần: Z = 0,3X + 0,7Y.k. Giáo trình:

1. Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật hiến pháp, NXB Công an nhân dân, 1997.

l. Tài liệu tham khảo:

1. Võ Đình Toàn, Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, NXB Công an nhân dân, 2003.

2. Võ Xuân Thu, Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, NXB Thống kê, 2005.

3. Hoàng Thị Kim Quế, Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, NXB Đại học quốc gia Hà nội, 2005.

4. Nguyễn Đăng Dung, Sự hạn chế quyền lực Nhà nước, NXB Đại học quốc gia Hà nội, 2005.

5. Quốc hội, Hiến pháp, 2013.

6. Quốc hội, Luật phòng chống tham nhũng, 2005.

7. Quốc hội, Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, 2007.

8. Quốc hội, Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, 2012.

9. Quốc hội, Luật tổ chức Quốc hội, 2001.

10. Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, 2001.

11. Quốc hội, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, 2002.

12. Quốc hội, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, 2002

13. Quốc hội, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, 2003.
    1. Hàng hóa Mã HP: 15304

a

. Số tín chỉ: 02 TC BTL: ĐAMH:

b. Đơn vị giảng day: Bộ môn: Quản lý-khai thác đội tàu

c. Phân bổ thời gian:

-Tổng số (TS): 30 tiết - Lý thuyết (LT): 25 tiết

-Thực hành(TH) : 0 tiết - Bài tập (BT): 03 tiết

-Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết - Kiểm tra(KT): 02 tiết

d. Điều kiện đăng ký học phần: Không bắt buộc

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Cung cấp kiến thức về hàng hoá trong vận tải cho sinh viên

f. Mô tả nội dung chủ yếu

-Đặc tính vận tải của hàng hoá

-Các thông số của hàng hoá

-Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới hàng hoá trong quá trình vận tải

-Tính chất các loại hàng hoá.

- Kho cảng- Việc chất xếp hàng hợp lý ở kho cảng

g. Người biên soạn: TS. Nguyễn Hữu Hùng – Khoa Kinh tế vận tải-Đại học Hàng hảih. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC


PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

KT

Chương 1. Khái niệm về hàng hoá và đặc tính vận tải của hàng hoá

5

5


1.1. Hàng hoá và đặc tính vận tải của hàng hoá

1

1


1.2. Phân loại hàng hoá

1

1


1.3. Các phương pháp kiểm định hàng hoá

1

1


1.4. Bao bì và đóng gói bao bì

1

1


1.5. Nhãn hiệu hàng hoá

0.5

0.5


1.6. Lượng giảm tự nhiên và tổn thất hàng hoá

0.5

0.5


Chương 2. Các thông số của hàng hoá

5

4

12.1. Hệ thống đơn vị đo

0.5

0.5


2.2. xác định thể tích và khối lượng hàng lỏng

1.5

1.5


2.3. Xác định khối lượng hàng rời và hàng đổ đống

0.5

0.5


2.4. Xác định khối lượng hàng theo mớn nước

1

1


2.5. Xác định khối lượng hàng bằng phương pháp cân, đếm, nguyên hầm, nguyên tàu

1.5

0.5

1Chương 3. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới hàng hoá trong quá trình vận tải. Biện pháp cải tạo môi trường.

3

21

3.1. Môi trường và sự ảnh hưởng của nó tới quá trình vận tải, các tác nhân của môi trường.

0.5

0.5


3.2. Cách xác định các thông số trạng thái của môi trường.

0.5

0.5


3.3. Các phương pháp điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho và trong hầm tàu.

0.5

0.5


3.4. Các phương pháp cải tạo môi trường.

1.5

0.51

Chương 4. Hàng rời và hàng đổ đống.

10

8

1
1

4.1. Lương thực

2.5

1.5

14.2. Muối

1

1


4.3. Đường.

1

1


4.4. Phân hoá học

1

1


4.5. Xi măng

1

1


4.6. Quặng

1.5

1.5


4.7. Than

2

11

Chương 5. Hàng thông dụng

4

4


5.1. Tính chất và phân loại hàng thông dụng

1

1


5.2. Vận chuyển hàng thông dụng

2

2


5.3. Xếp dỡ và bảo quản hàng thông dụng

2

2


Chương 6. Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

3

1.5

1
0.5

6.1. Thành phần và tính chất của dầu mỏ

0.5

0.5


6.2. Các chỉ tiêu chất lượng của dầu và sản phẩm dầu

0.5

0.5


6.3. Bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ dầu và sản phẩm dầu

2

0.5

1
0.5

Chương 7. Gỗ và sản phẩm gỗ

3

3


7.1. Phân loại và tính chất của gỗ

1

1


7.2. Vận chuyển gỗ

1

1


7.3. Bảo quản gỗ

1

1


Chương 8. Hàng nguy hiểm và hàng phóng xạ

4

2

1
1

8.1. Hàng nguy hiểm

1.5

1.5


8.2. Hàng phóng xạ

2.5

0.5

1
1

Chương 9. Hàng tươi sống

3

3


9.1. Gia súc. gia cầm

1

1


9.2 Hàng dễ ôi

1

1


9.3. Vận chuyển, bảo quản một số mặt hàng tươi sống

1

1


Chương 10. Hàng container

2

2


10.1. Kái niệm, phân loại container

1

1


10.2. Kỹ thuật đóng hàng vào container

1

1


Chương 11.Kho cảng- Việc chất xếp hàng hợp lý ở kho cảng

3

3


11.1. Dạng và sự bố trí của kho

0.5

0.5


11.2. Chỉ tiêu công tác của kho

0.5

0.5


11.3. Tính toán và phân tích công tác kho

0.5

0.5


11.4. Lựa chọn kích thước tối ưu của đống hàng

0.5

0.5


11.5. Tính toán việc chất xếp và sử dụng kho

1

1


Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương