Descon bản cáo bạCHtải về 0.68 Mb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Cơ cấu tổ chức Công ty
Hình 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có các Xí nghiệp, các Chi nhánh trực thuộc và các đội thi công độc lập. Tổng Giám Đốc Công ty trực tiếp quản lý các thành viên này.

Các Xí nghiệp, Chi nhánh là những đơn vị thành viên trực thuộc Công ty hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc hạch toán kinh tế đầy đủ, tổ chức hạch toán độc lập trong tài khoản chung của Công ty, sử dụng dấu Công ty để giao dịch theo sự ủy quyền của Tổng Giám Đốc Công ty. Mọi hoạt động của các Xí nghiệp và Chi nhánh trực thuộc tuân thủ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON).

Các Xí nghiệp, Chi nhánh có tổ chức bộ máy riêng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo phân công phân cấp của Công ty. Mỗi Xí nghiệp trực thuộc quản lý các đội thi công khác nhau và chỉ đạo thi công tập trung các công trường xây dựng khác nhau do Công ty giao hoặc Xí nghiệp tự tìm kiếm. Giám đốc Xí nghiệp được quyền chủ động trong hoạt động kinh doanh đi đôi với việc hướng dẫn và giám sát của Công ty về hạch toán kế toán, về kế hoạch, về tiến độ, về đảm bảo chất lượng xây dựng và an toàn lao động. Xí nghiệp trực tiếp kê khai và nộp thuế.Các xí nghiệp và chi nhánh trực thuộc:


 1. Xí nghiệp Xây dựng số 1

Địa chỉ : Lầu 5 , 146 Nguyễn Công Trứ , Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại : ( 84-8) 8223981 Fax : ( 84-8) 8211242
 1. Xí nghiệp Xây dựng và Lắp đặt Cơ điện lạnh (C&ME)

Địa chỉ : 19C4 Chu văn An, Quận Bình Thạnh , Tp.HCM

Điện thoại : ( 84-8) 5110138 Fax : ( 84-8) 5110017 1. Xí nghiệp Xây dựng và Sản xuất Công nghiệp (C&M)

Địa chỉ : Lầu 6 , 146 Nguyễn Công Trứ , Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: ( 84-8) 8210087 Fax : ( 84-8) 8210087
 1. Xí nghiệp Xây dựng số 2.

Địa chỉ : 109 Lô A/A1, Cao ốc Phan Tây Hồ, Phường 7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại : ( 84-8) 5170591 Fax : ( 84-8) 5170591
 1. Xí nghiệp Xây dựng TDC

Địa chỉ : C2, Hạnh Thông Tây, Quang Trung, Phường 1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại : ( 84-8) 4365218 Fax : ( 84-8) 4365218
 1. Chi nhánh Bình Dương

Địa chỉ : Khu 3, Phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0650 - 812569
 1. Chi nhánh Bà Rịa –Vũng Tàu

Địa chỉ : 90 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại : 064 – 858648 Fax : 064 - 816996

Trong số thành viên trực thuộc, Công ty giao vốn cho Xí nghiệp Xây dựng số 1 và Chi nhánh Bình Dương . Vì thế các đơn vị này có nghĩa vụ trích nộp lợi nhuận sau thuế cũng như được chia sẻ các khoản lỗ với Công ty. Các Xí nghiệp và Chi nhánh còn lại không sử dụng vốn của Công ty thì tự góp vốn bằng tiền và bằng tài sản. Do đó lãi lỗ của những thành viên này sẽ hoàn toàn độc lập.

 1. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

Hình 2: Bộ máy tác nghiệp của Công ty

Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định cơ cấu tổ chức hoặc giải tán Công ty, quyết định các kế hoạch đầu tư dài hạn và chiến lược phát triển, cơ cấu vốn, bổ nhiệm Hội đồng Quản trị.Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan điều hành Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thay mặt Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị gồm (05) năm thành viên. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ tối đa là 5 năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kì 5 năm do ĐHĐCĐ bầu ra.Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ và quyền hạn được giao phó. Phụ trách trực tiếp các phòng ban trong Công ty và các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc.Ban Giám đốc

 • Các Phó Tổng Giám đốc giúp việc Tổng Giám đốc.

 • Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

Các phòng nghiệp vụ và kỹ thuật trực thuộc Công ty gồm:

Văn phòng công ty

Có chức năng nhiệm vụ giúp việc Tổng Giám đốc Công ty về công tác tổ chức – nhân sự - đào tạo, công tác thông tin, quan hệ công chúng, chính sách đối với người lao động; công tác hành chính văn phòng, công tác quản lý và khai thác tài sản, công tác tổng hợp. Người đứng đầu văn phòng là Chánh văn phòng .Phòng Tài chính - Kế toán

Có chức năng nhiệm vụ giúp việc Tổng Giám đốc Công ty về công tác hạch toán kế toán, thống kê, tổng hợp kế hoạch, quản lý công việc cổ đông. Người đứng đầu Phòng TC-KT là Kế toán trưởng Công ty.Phòng Tư vấn - Kỹ thuật

Có chức năng nhiệm vụ giúp việc Tổng Giám đốc Công ty về công tác tư vấn (về kinh tế, kỹ thuật), công tác thiết kế, công tác dự thầu, đấu thầu, công tác tiếp thị và thông tin thị trường.Phòng Quản lý chất lượng và an toàn lao động ( QLCL & ATLĐ)

Có chức năng nhiệm vụ giúp việc Tổng Giám đốc Công ty về công tác quản lý chất lượng và giám sát thi công, công tác ATLĐ và VSCN, công tác quản lý và duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của Công ty.Phòng Đầu tư

Có chức năng nhiệm vụ giúp việc Tổng Giám đốc Công ty về công tác đầu tư, xây dựng kế hoạch và chiến lược đầu tư dài hạn và hàng năm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thu thập thông tin về chính sách kinh tế, đầu tư của chính phủ, bộ, địa phương, các nhà đầu tư nước ngoài, các địa bàn đầu tư, các lĩnh vực đầu tư. Người đứng đầu Phòng Đầu tư là Trưởng phòng Đầu tư. 1. : data -> OTC -> 2007
  data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
  data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
  data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
  OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
  OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
  2007 -> BÁo cáo thưỜng niêN
  OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
  OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
  OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương