Số: 1144/QĐ-ubnd quảng Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2014tải về 18.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích18.99 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1144/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Trạch, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Quảng Trạch và Trung tâm Dạy nghề huyện Quảng Trạch
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 162/TB-VPCP ngày 15/4/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế của tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của liên ngành tại Biên bản thẩm định ngày16/4/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 455/SNV-TC ngày 21/4/2014,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Trạch, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Quảng Trạch trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Dạy nghề huyện Quảng Trạch trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch.

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm thực hiện chức năng giáo dục thường xuyên; hướng nghiệp; dạy nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Trung tâm chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại huyện Quảng Trạch.Điều 2. Khi mới thành lập, tổng số biên chế giao cho Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch là 14 biên chế sự nghiệp. Trong đó: 03 biên chế sự nghiệp đã giao cho Trung tâm Dạy nghề huyện Quảng Trạch và chuyển (giảm) 11 biên chế sự nghiệp trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo cho (tăng) Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch. Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch xây dựng đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Giao:

1. Giám đốc Sở Nội vụ:

1.1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, Ủy ban nhân dân huyện thị xã Ba Đồn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan, tổ chức bàn giao về cán bộ, viên chức, nhân viên, người lao động, tài sản, tài chính và trụ sở làm việc về Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch quản lý theo Biên bản thẩm định liên ngành ngày 16/4/2014 và theo đúng các quy định hiện hành. Trong quá trình hợp nhất, chuyển giao, hoạt động giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm trên địa bàn huyện Quảng Trạch bảo đảm diễn ra bình thường. Việc giao nhận phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/7/2014 để Trung tâm đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày 01/8/2014.

1.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của các trung tâm hợp nhất và các văn bản quy định hiện hành, xây dựng hướng dẫn liên ngành về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cấp huyện.

2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, Ủy ban nhân dân huyện thị xã Ba Đồn và các đơn vị liên quan việc giao nhận tài sản, tài chính của các Trung tâm hợp nhất theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch sau khi nhận bàn giao có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của liên ngành; bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức, nhân viên và người lao động theo bộ máy mới phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định, quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch, Uỷ ban nhân dân thị xã Ba Đồn; Giám đốc các Trung tâm: Giáo dục thường xuyên, Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp, Dạy nghề, Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ LĐ TB&XH;

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;- Lưu: VT, VX, NC.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hoài
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương