Descon bản cáo bạCH


Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tứctải về 0.68 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức


Sự phát triển ổn định của nền kinh tế Việt Nam tạo nhiều cơ hội cũng như thách thức mới đối với hoạt động kinh doanh của DESCON. Kế hoạch doanh thu của Công ty được tính toán dựa trên mức tăng trưởng bình quân của ngành trong các năm qua và sự tăng cao nhu cầu của thị trường (hợp đồng đã ký kết). Mức tăng của giá vốn hàng bán được tính toán đảm bảo tỷ lệ giá vốn hàng bán trên tổng doanh thu trong quá khứ là khoảng 85-90%; chi phí hoạt động (bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý) cũng được tính trên tỷ lệ % trên doanh thu trung bình trong quá khứ.

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (Descon) cũng như xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Đồng thời dựa trên kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua, năng lực của Descon và mức tăng trưởng dự tính sắp tới của ngành, SSI nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có tính khả thi nếu không có những biến động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp. Với chính sách phân phối lợi nhuận là dành phần lớn lợi nhuận cho việc đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đưa ra tỷ lệ cổ tức ổn định là 10-15%/năm trong 3 năm sắp tới, đây là mức cổ tức mà Công ty hoàn toàn có khả năng chi trả.Những nhận xét trên chỉ mang tính tham khảo mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán.

  1. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin niêm yết


 • Không có
  1. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết


 • Không có


  1. CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

 1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

 3. Tổng số cổ phiếu niêm yết: 10.300.000 cổ phiếu


 1. Phương pháp tính giá


Giá tham chiếu của cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON) là giá trung bình được tính toán dựa trên giá bán cho cổ đông chiến lược (29.000 đồng/cổ phần) và giá tính bằng phương pháp P/E tại thời điểm 30/06/2007.

Phương pháp P/E được tính như sau:

 • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của DESCON được tính dựa trên lợi nhuận dự tính của năm 2007 (bảng 18) và khối lượng bình quân cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.Danh mục

Số cổ phần

Tỷ lệ

tương ứng

Số lượng

cổ phiếu bình quân

01/01/2007 - Số lượng cổ phiếu lưu hành

3.000.000

1,00

3.000.000

01/10/2007 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

7.300.000

0,25

1.825.000

Khối lượng bình quân cổ phiếu đang lưu hành

4.825.000

Lợi nhuận sau thuế của năm 2007(đồng)

18.059.000.000

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) (đồng)

3,743
 • Chỉ số P/E của cổ phiếu Công ty được tham chiếu bởi các cổ phiếu của các công ty tương đương cùng ngành đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm giao chứng khoán Hà Nội như cổ phiếu MCO, S99, SD9, S91, CIC,S55, S64,SD5, SD9, SDT, SDY, SD7. Chỉ số P/E bình quân của các công ty này được tính theo phương pháp bình quân có trọng số số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân như sau:STT

Công ty

KLCPĐLH

EPS điều chỉnh

Giá (P)

P/E

1

MCO

1.100.000

2.062

86.600

1,51

2

S99

500.000

6.474

347.800

0,88

3

SD9

7.000.000

3.444

74.100

4,92

4

S91

1.500.000

3.236

45.000

0,68

5

CIC

888.800

3.655

45.400

0,36

6

S55

700.000

6.511

78.000

0,27

7

S64

700.000

4.950

61.900

0,29

8

SD5

2.200.000

4.984

93.000

1,34

9

SD9

7.000.000

3.444

74.100

4,92

10

SDT

6.000.000

6.087

149.100

4,80

11

SDY

1.500.000

1.616

37.800

1,15

12

SD7

1.500.000

7.106

160.600

1,11

13

HBC

5.637.080

3.080

138.000

44,81

Tổng cộng

36.225.880

P/E bình quân

25,75

Nguồn: Thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 06/06/2007


Dựa trên số liệu nêu trên, giá tham chiếu của mỗi cổ phiếu DESCON theo phương pháp P/E là 96.382 đồng.
Kết quả định giá:

Giá trị cổ phiếu theo kết quả định giá, lấy giá trung bình của hai giá cổ phiếu trên là: 62.691 đồng, làm tròn xuống là 62.000 đồng/cổ phần. DESCON quyết định sử dụng mức giá này là giá tham chiếu dự kiến khi niêm yết cổ phiếu trên HOSE. 1. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài


 • Các pháp nhân và thể nhân nước ngoài có thể mua cổ phần của DESCON theo đúng qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

 • Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON) không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.

 • Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên TTGDCK thì các cổ đông nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phiếu theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

 • Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tại Công ty hiện nay là 7.54% (776.500 cổ phần). 1. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng


 • Theo điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON), các thành viên Hội đồng quản trị không được chuyển nhượng quá 50% tổng số cổ phần sở hữu tại thời điểm được bầu vào Hội đồng quản trị trong suốt thời gian đương nhiệm và phải đảm bảo số cổ phần còn lại sau khi chuyển nhượng không thấp hơn 50% tổng số cổ phần sở hữu. Số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do cam kết trên là: 680.000 cổ phiếu (tương đương với 6,6% vốn điều lệ).

 • Theo Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007, Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo. Tổng số cổ phiếu bị hạn chế trong trường hợp này là 1.899.900 cổ phiếu (tương đương với 18,45% vốn điều lệ).

 • Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON) năm 2007, phần phát hành cổ phiếu ưu đãi về giá cho Cán bộ công nhân viên sẽ bị hạn chế 100% số cổ phần này trong vòng một (01) năm kể từ ngày 01/10/2007 đến 01/10/2008. Số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do cam kết trên là: 144.200 cổ phiếu (tương đương với 1,40% vốn điều lệ).


 1. Các loại thuế có liên quan


 • Theo qui định trong Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán”, ban hành ngày 20/10/2004, cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn đối với tất cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

 • Thông tư số 100/2004/TT-BTC cũng qui định nhà đầu tư cá nhân không phải đóng thuế trên khoản chênh lệch giá khi bán cổ phiếu.

 • Nhà đầu tư là tổ chức có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đóng trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau:

Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất

Trong đó:Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu.

Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư

 • Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như sau:

Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng * 0,1%
  1. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH


 1. Tổ chức kiểm toán

 • Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC)

Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (84.8) 930 5163 Fax: (84.8) 930 4281 1. Tổ chức tư vấn

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Trụ sở chính

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84.8) 824 2897 Fax: (84.8) 824 2997

E-mail: ssi@ssi.com.vn. Website: www.ssi.com.vnChi nhánh tại Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 9366 321 Fax: (84.4) 9366 311

Email: ssi_hn@ssi.com.vnTp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (DESCON)

CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN XUÂN BẢNG


TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG


HOÀNG PHƯƠNG DUNG ĐỖ THỊ LỆ THU

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH


NGUYỄN HỒNG NAM

  1. PHỤ LỤC


 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2007.

 3. Điều lệ công ty .

 4. Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS.

 5. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2005, 2006 và báo cáo tài chính 9 tháng 2007.

 6. Báo cáo kiểm toán vốn

 7. Cam kết nắm giữ của thành viên HĐQT, BKS, BGĐ
: data -> OTC -> 2007
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
2007 -> BÁo cáo thưỜng niêN
OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương