Bé b­u chÝnh, viÔn th ngtải về 399.44 Kb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích399.44 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.3C¸c ®iÒu kiÖn chung

4.3.1TÝn hiÖu ®iÒu chÕ ®o kiÓm


C¸c tÝn hiÖu ®iÒu chÕ ®o kiÓm lµ c¸c tÝn hiÖu b¨ng tÇn c¬ së, sö dông ®Ó ®iÒu chÕ sãng mang hoÆc bé t¹o tÝn hiÖu. Chóng phô thuéc vµo kiÓu thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm vµ c¶ phÐp ®o cÇn thùc hiÖn.

C¸c tÝn hiÖu ®iÒu chÕ ®o kiÓm lµ: • A-M1: tÇn sè 1000 Hz t¹i møc mµ t¹o ra ®é lÖch 12% kho¶ng c¸ch kªnh.

 • A-M2: tÇn sè 1250 Hz t¹i møc mµ t¹o ra ®é lÖch 12% kho¶ng c¸ch kªnh.

 • A-M3: tÇn sè 400 Hz t¹i møc mµ t¹o ra ®é lÖch 12% kho¶ng c¸ch kªnh. TÝn hiÖu nµy ®­îc sö dông nh­ tÝn hiÖu kh«ng mong muèn.

4.3.2¨ng ten gi¶


¨ng ten gi¶ lµ mét t¶i ®iÖn trë thuÇn 50 kh«ng bøc x¹, ®­îc nèi víi kÕt cuèi bé ghÐp ®o khi ®o kiÓm m¸y ph¸t cã yªu cÇu sö dông bé ghÐp ®o.

4.3.3VÞ trÝ ®o kiÓm vµ s¬ ®å ®o chung cho c¸c phÐp ®o bøc x¹


Phô lôc A tr×nh bµy vÒ vÞ trÝ ®o kiÓm bøc x¹. Phô lôc nµy còng m« t¶ chi tiÕt vÒ s¬ ®å phÐp ®o bøc x¹.

4.3.4Chøc n¨ng tù ®éng ng¾t m¸y ph¸t


NÕu thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ cã chøc n¨ng tù ®éng ng¾t m¸y ph¸t th× chøc n¨ng nµy sÏ kh«ng ho¹t ®éng trong thêi gian ®o, trõ khi ®Ó b¶o vÖ thiÕt bÞ nã ph¶i ho¹t ®éng. NÕu chøc n¨ng ng¾t ho¹t ®éng th× cÇn chØ râ tr¹ng th¸i cña thiÕt bÞ lóc nµy.

4.3.5C¸ch bè trÝ c¸c tÝn hiÖu ®o kiÓm t¹i ®Çu vµo cña m¸y ph¸t


§èi víi môc ®Ých cña tiªu chuÈn nµy, tÝn hiÖu ®iÒu chÕ tÇn sè ©m tÇn cña m¸y ph¸t sÏ ®­îc ®­a tíi c¸c ®Çu vµo microphone víi microphone bªn trong ®­îc ng¾t ra trõ khi cã chØ dÉn kh¸c.

4.3.6C¸ch bè trÝ c¸c tÝn hiÖu ®o kiÓm t¹i ®Çu vµo cña m¸y thu th«ng qua ¨ng ten ®o kiÓm hoÆc bé ghÐp ®o


C¸c nguån tÝn hiÖu ®o kiÓm ®­a tíi m¸y thu qua bé ghÐp ®o (môc A.6), d©y trÇn (môc A.1.3) hoÆc mét ¨ng ten ®o kiÓm (môc A.4) th× bé ghÐp ®o, d©y trÇn hoÆc mét ¨ng ten ®o kiÓm ph¶i cã trë kh¸ng kÕt nèi 50 . Yªu cÇu ph¶i tho¶ m·n kh«ng kÓ khi mét hoÆc nhiÒu tÝn hiÖu ®­a tíi bé thu ®ång thêi sö dông m¹ch phèi hîp.

C¸c møc cña tÝn hiÖu ®o kiÓm ph¶i tÝnh b»ng emf t¹i ®Çu ra cña nguån tr­íc khi kÕt nèi tíi ®Çu nèi vµo cña m¸y thu.

C¸c ¶nh h­ëng cña tÝn hiÖu t¹p ©m vµ xuyªn ®iÒu chÕ bÊt kú t¹o ra trong c¸c nguån tÝn hiÖu ®o kiÓm lµ kh«ng ®¸ng kÓ.

4.3.7Lµm c©m m¸y thu


NÕu m¸y thu cã m¹ch lµm c©m, th× m¹ch nµy sÏ kh«ng ho¹t ®éng trong thêi gian ®o kiÓm.

4.3.8C«ng suÊt ra ©m tÇn biÓu kiÕn cña m¸y thu


C«ng suÊt ra ©m tÇn biÓu kiÕn lµ c«ng suÊt cùc ®¹i ®­îc c«ng bè bëi nhµ s¶n xuÊt vµ nã tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn. Víi tÝn hiÖu ®iÒu chÕ ®o kiÓm b×nh th­êng, môc 4.3.1, c«ng suÊt ra ©m tÇn sÏ ®­îc ®o b»ng mét t¶i ®iÖn trë m« pháng t¶i mµ m¸y thu khi ho¹t ®éng b×nh th­êng. Gi¸ trÞ cña t¶i nµy sÏ ®­îc nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ quy ®Þnh.

4.4Gi¶i thÝch c¸c kÕt qu¶ ®o


Gi¶i thÝch c¸c kÕt qu¶ ghi trong b¸o c¸o ®o kiÓm cho c¸c phÐp ®o tr×nh bµy trong tiªu chuÈn nµy nh­ sau:

 1. So s¸nh gi¸ trÞ ®o víi giíi h¹n t­¬ng øng ®Ó quyÕt ®Þnh xem thiÕt bÞ cã tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ tham sè trong tiªu chuÈn nµy kh«ng.

 2. §èi víi mçi phÐp ®o, gi¸ trÞ vÒ ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o sÏ t­¬ng ®­¬ng hoÆc thÊp h¬n c¸c gi¸ trÞ cho trong môc 6 (gi¸ trÞ cã thÓ chÊp nhËn cùc ®¹i vÒ ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o).

 3. §èi víi tõng phÐp ®o cô thÓ, ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o thùc tÕ cña phßng thö nghiÖm tiÕn hµnh phÐp ®o cÇn ghi cïng vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ ®o kiÓm t­¬ng øng (nÕu cÇn).

5.Yªu cÇu kü thuËt

5.1Tham sè m¸y ph¸t

5.1.1Sai sè tÇn sè

5.1.1.1§Þnh nghÜa


Sai sè tÇn sè cña m¸y ph¸t lµ sù chªnh lÖch gi÷a tÇn sè sãng mang ch­a ®iÒu chÕ ®o ®­îc víi tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y ph¸t.

5.1.1.2Giíi h¹n


Trong c¸c ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, tíi h¹n hoÆc bÊt kú ®iÒu kiÖn trung gian nµo kh¸c, sai sè tÇn sè kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ cho ë b¶ng 1.

Trªn thùc tÕ, chØ thùc hiÖn c¸c phÐp ®o trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng vµ tíi h¹n nh­ tr×nh bµy trong môc 5.1.1.3.B¶ng 1 - Sai sè tÇn sè

Kho¶ng c¸ch kªnh,

kHz


Giíi h¹n sai sè tÇn sè, kHz

D­íi 47 MHz

Tõ 47 MHz ®Õn 137 MHz

Trªn 137 MHz ®Õn 300 MHz

Trªn 300 MHz ®Õn 500 MHz

Trªn 500 MHz ®Õn 1000 MHz

25

± 0,60

± 1,35

± 2,00

± 2,00

± 2,50

(chó ý)


12,5

± 0,60

± 1,00

± 1,50

± 1,50

(chó ý)


Kh«ng x¸c ®Þnh

Chó ý: §èi víi c¸c m¸y cÇm tay cã nguån tÝch hîp, th× chØ ¸p dông gi¸ trÞ trong b¶ng 1 cho d¶i nhiÖt ®é giíi h¹n tõ 0­0C ®Õn +300C. Tuy nhiªn, ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é tíi h¹n (môc 4.2.4.1) n»m ngoµi d¶i nhiÖt ®é giíi h¹n ë trªn th× ¸p dông c¸c giíi h¹n vÒ sai sè tÇn sè sau:

±2,50 kHz: tõ 300 MHz ®Õn 500 MHz

±3,00 kHz: tõ 500 MHz ®Õn 1000 MHz

5.1.1.3Ph­¬ng ph¸p ®o


 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 1.H×nh 1. S¬ ®å ®o sai sè tÇn sè

 • TiÕn hµnh ®o:

§Æt thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm trong bé ghÐp ®o (môc A.6), nèi bé ghÐp ®o víi ¨ng ten gi¶ (môc 4.3.2). §o tÇn sè sãng mang khi ch­a ®iÒu chÕ. Thùc hiÖn phÐp ®o trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng (môc 4.2.3) vµ ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n (¸p dông ®ång thêi môc 4.2.4.1 vµ môc 4.2.4.2).

5.1.2C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông


Nhµ qu¶n lý cã thÓ c«ng bè gi¸ trÞ cùc ®¹i vÒ c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i cña m¸y ph¸t, ®©y cã thÓ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cÊp giÊy phÐp chøng nhËn.

NÕu thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ho¹t ®éng víi c¸c c«ng suÊt sãng mang kh¸c nhau th× c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i biÓu kiÕn t¹i mçi møc hoÆc d¶i c¸c møc sÏ ®­îc nhµ s¶n xuÊt c«ng bè. Ng­êi sö dông kh«ng thÓ can thiÖp ®iÒu chØnh thay ®æi c«ng suÊt nµy ®­îc.

C¸c yªu cÇu kü thuËt trong tiªu chuÈn nµy ph¶i tho¶ m·n tÊt c¶ møc c«ng suÊt cña m¸y ph¸t cã thÓ ho¹t ®éng. Trªn thùc tÕ, chØ thùc hiÖn phÐp ®o t¹i møc c«ng suÊt cao nhÊt vµ thÊp nhÊt cña m¸y ph¸t.

5.1.2.1§Þnh nghÜa


C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i lµ c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông theo h­íng c­êng ®é tr­êng cùc ®¹i t¹i ®iÒu kiÖn ®o kiÓm cô thÓ khi ch­a ®iÒu chÕ.

C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i biÓu kiÕn lµ c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i do nhµ s¶n xuÊt c«ng bè.

C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông trung b×nh lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông ®­îc ®o t¹i 8 h­íng.

C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông trung b×nh biÓu kiÕn còng do nhµ s¶n xuÊt c«ng bè.


5.1.2.2Giíi h¹n


C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng sÏ n»m trong kho¶ng df tÝnh tõ c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i biÓu kiÕn.

C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông trung b×nh trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng còng sÏ n»m trong kho¶ng df tÝnh tõ c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông trung b×nh biÓu kiÕn.

Sai sè ®Æc tÝnh cña thiÕt bÞ (±1,5 dB), kÕt hîp víi ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o thùc tÕ ®Ó tÝnh df nh­ sau:

df2 = dm2 + de2

Trong ®ã:

dm lµ ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o thùc tÕ;

de lµ sai sè cho phÐp cña thiÕt bÞ (±1,5 dB);

df lµ sai sè tæng;

TÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ ph¶i ®­îc biÓu diÔn d­íi d¹ng tuyÕn tÝnh.

Sù biÕn ®æi c«ng suÊt do thay ®æi nhiÖt ®é vµ ®iÖn ¸p trong phÐp ®o t¹i ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n sÏ n»m trong d¶i tõ -3 dB ®Õn +2 dB (thùc hiÖn phÐp ®o sö dông bé ghÐp ®o).

Trong mäi tr­êng hîp, ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o thùc tÕ ph¶i tu©n thñ môc 6.

H¬n n÷a, c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i ph¶i kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ cùc ®¹i quy ®Þnh bëi nhµ qu¶n lý.

VÝ dô vÒ tÝnh to¸n df:

dm = 6 dB (gi¸ trÞ cã thÓ chÊp nhËn nh­ ®· ®­a ra trong b¶ng c¸c tham sè ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o cùc ®¹i);

= 3,98 d­íi d¹ng tuyÕn tÝnh.

de = 1,5 dB (gi¸ trÞ cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®o kiÓm);

= 1,41 d­íi d¹ng tuyÕn tÝnh.

df2 = [3,89]2 + [1,41]2

vËy df = 4,22 d­íi d¹ng tuyÕn tÝnh, hay b»ng 6,25 dB.

TÝnh to¸n nµy cho thÊy r»ng, trong tr­êng hîp nµy df v­ît 0,25 dB so víi dm lµ ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o thùc tÕ (6 dB).


5.1.2.3Ph­¬ng ph¸p ®o


Ph¶i thùc hiÖn phÐp ®o trong c¶ ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng (môc 4.2.3) vµ trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n (¸p dông ®ång thêi môc 4.2.4.1 vµ 4.2.4.2).

5.1.2.3.1 C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng

 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 2.

1- M¸y ph¸t cÇn ®o kiÓm

2- ¨ng ten ®o kiÓm

3- M¸y ph©n tÝch phæ hoÆc v«n kÕ chän tÇn (m¸y thu ®o)H×nh 2. S¬ ®å ®o trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng

 • TiÕn hµnh ®o:

 1. VÞ trÝ ®o kiÓm ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ d¶i tÇn sè quy ®Þnh cña phÐp ®o. ¨ng ten ®o kiÓm ban ®Çu ®­îc ®Þnh h­íng theo ph©n cùc ®øng trõ khi cã chØ dÉn kh¸c.

§Æt m¸y ph¸t cÇn ®o kiÓm t¹i vÞ trÝ chuÈn (môc A.2) vµ bËt ë chÕ ®é kh«ng ®iÒu chÕ.

 1. §iÒu chØnh m¸y thu ®o ®Õn tÇn sè sãng mang cña m¸y ph¸t. §iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm lªn cao hoÆc xuèng thÊp trong ph¹m vi ®é cao quy ®Þnh cho ®Õn khi m¸y thu ®o thu ®­îc møc tÝn hiÖu cùc ®¹i.

 2. M¸y ph¸t sÏ ®­îc xoay 3600 quanh trôc th¼ng ®øng cho ®Õn khi t×m ®­îc h­íng cã tÝn hiÖu cùc ®¹i.

 3. §iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm lªn cao hoÆc xuèng thÊp mét lÇn n÷a trong ph¹m vi ®é cao quy ®Þnh cho ®Õn khi thu ®­îc møc cùc ®¹i míi. Ghi l¹i møc nµy (møc cùc ®¹i nµy cã thÓ thÊp h¬n gi¸ trÞ cã thÓ ®¹t ®­îc ë ®é cao n»m ngoµi giíi h¹n quy ®Þnh).

Cã thÓ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm lªn cao hoÆc xuèng thÊp nÕu phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng ®o kh«ng cã ph¶n x¹ (môc A.1.2).

1 - Bé t¹o tÝn hiÖu

2 - ¨ng ten thay thÕ

3 - ¨ng ten ®o kiÓm

4 - M¸y ph©n tÝch phæ hoÆc v«n kÕ chän tÇn (m¸y thu ®o)

H×nh 3. S¬ ®å ®o sö dông ¨ng ten thay thÕ


 1. Khi sö dông s¬ ®å ®o nh­ h×nh 3, ¨ng ten thay thÕ sÏ thay cho ¨ng ten cña m¸y ph¸t ë cïng vÞ trÝ vµ cã cïng ph©n cùc ®øng. §iÒu chØnh tÇn sè cña bé t¹o tÝn hiÖu ®Õn tÇn sè sãng mang cña m¸y ph¸t. NÕu cÇn thiÕt, ¨ng ten ®o kiÓm sÏ ®­îc ®iÒu chØnh lªn cao hoÆc xuèng thÊp ®Ó ®¶m b¶o vÉn thu ®­îc møc tÝn hiÖu cùc ®¹i.

Cã thÓ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm lªn cao hoÆc xuèng thÊp nÕu phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng ®o kh«ng cã ph¶n x¹ (môc A.1.2).

§iÒu chØnh møc tÝn hiÖu vµo ¨ng ten thay thÕ cho ®Õn khi m¸y thu ®o thu ®­îc møc t­¬ng ®­¬ng cña m¸y ph¸t hoÆc møc øng víi sù t­¬ng quan x¸c ®Þnh.

C«ng suÊt bøc x¹ sãng mang cùc ®¹i t­¬ng ®­¬ng c«ng suÊt ph¸t cña bé t¹o tÝn hiÖu, c«ng suÊt nµy cÇn hiÖu chØnh thªm ®é t¨ng Ých cña ¨ng ten thay thÕ vµ suy hao do c¸p gi÷a bé t¹o tÝn hiÖu víi ¨ng ten thay thÕ.


 1. Thùc hiÖn l¹i c¸c b­íc tõ b) ®Õn e) ë trªn nÕu ¨ng ten ®o kiÓm vµ ¨ng ten thay thÕ ®­îc ®Þnh h­íng theo ph©n cùc ngang.

5.1.2.3.2 C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông trung b×nh trong ®iÖu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng

 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 2 vµ h×nh 3.

 • TiÕn hµnh ®o:

 1. Thùc hiÖn l¹i c¸c thñ tôc tõ b­íc b) ®Õn f) nh­ trong môc 5.1.2.3.1, trõ b­íc c), m¸y ph¸t sÏ ®­îc xoay qua 8 vÞ trÝ, c¸ch nhau 450, b¾t ®Çu t¹i vÞ trÝ t­¬ng øng c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i.

 2. C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông trung b×nh t­¬ng øng víi 8 gi¸ trÞ ®o ®­îc tÝnh nh­ sau:

C«ng suÊt bøc x¹ trung b×nh =

Trong ®ã Pn lµ c«ng suÊt ®o ®­îc t¹i c¸c vÞ trÝ t­¬ng øng.5.1.2.3.3 C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i vµ trung b×nh trong ®iÒu kiÖn tíi h¹n

 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 4.H×nh 4. S¬ ®å ®o trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n

 • TiÕn hµnh ®o:

 1. Thùc hiÖn thñ tôc ®o gièng nh­ môc 5.1.2.3.1 vµ 5.1.2.3.2 nh­ng trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n. Do kh«ng thÓ lÆp l¹i phÐp ®o t¹i vÞ trÝ ®o kiÓm trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é tíi h¹n nªn thùc hiÖn phÐp ®o t­¬ng ®èi, sö dông bé ghÐp ®o (môc A.6) vµ s¬ ®å ®o nh­ h×nh 4.

 2. Thùc hiÖn ®o c«ng suÊt ph¸t ®Õn t¶i ®o kiÓm trong c¶ ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng (môc 4.2.3) vµ ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n (¸p dông ®ång thêi môc 4.2.4.1 vµ môc 4.2.4.2), ghi nhí l¹i ®é chªnh lÖch c«ng suÊt, tÝnh b»ng dB. §é chªnh lÖch nµy ®­îc céng ®¹i sè víi c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông trung b×nh trong ®iÒu kiÖn ®o b×nh th­êng ®Ó tÝnh ra c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông trung b×nh trong ®iÒu kiÖn ®o tíi h¹n.

 3. T­¬ng tù nh­ vËy, ta cã thÓ tÝnh ®­îc c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông cùc ®¹i.

 4. Trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n, do viÖc hiÖu chuÈn bé ghÐp ®o cã thÓ cã thªm ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o.

5.1.3§é lÖch tÇn sè


§é lÖch tÇn sè lµ sù chªnh lÖch cùc ®¹i gi÷a tÇn sè tøc thêi cña tÝn hiÖu tÇn sè v« tuyÕn ®· ®iÒu chÕ vµ tÇn sè sãng mang khi ch­a ®iÒu chÕ.

5.1.3.1§é lÖch tÇn sè cho phÐp cùc ®¹i


5.1.3.1.1. §Þnh nghÜa

§é lÖch tÇn sè cho phÐp cùc ®¹i lµ gi¸ trÞ cùc ®¹i cña ®é lÖch tÇn sè ®­îc quy ®Þnh cho c¸c kho¶ng c¸ch kªnh t­¬ng øng.5.1.3.1.2 Giíi h¹n

§é lÖch tÇn sè cho phÐp cùc ®¹i ®èi víi c¸c tÇn sè ®iÒu chÕ tõ tÇn sè thÊp nhÊt (f1) ®­îc ph¸t bëi thiÕt bÞ (nh­ c«ng bè cña nhµ s¶n xuÊt) ®Õn (f2) ®­îc ®­a ra trong b¶ng 2.B¶ng 2 - §é lÖch tÇn sè

Kho¶ng c¸ch kªnh, kHz

§é lÖch tÇn sè cho phÐp lín nhÊt (MPFD), kHz

12,5

25


± 2,5

± 5,0
H×nh 5: §é lÖch tÇn sè cùc ®¹i cho phÐp (MPFD) t¹i c¸c tÇn sè ®iÒu chÕ

Trong ®ã: • f1: tÇn sè thÝch hîp thÊp nhÊt;

 • f2: 3,0 kHz (cho kho¶ng c¸ch kªnh lµ 25 kHz); hoÆc

2,55 kHz (cho kho¶ng c¸ch kªnh lµ 12,5 kHz);

 • MPFD: ®é lÖch tÇn sè cho phÐp cùc ®¹i gi÷a f1 vµ f2;

 • A: ®é lÖch tÇn sè ®o ®­îc t¹i f2;

 • fcs: tÇn sè t­¬ng ®­¬ng kho¶ng c¸ch kªnh.

5.1.3.1.3 Ph­¬ng ph¸p ®o

 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 6.H×nh 6. S¬ ®å ®o ®é lÖch tÇn sè cùc ®¹i

 • TiÕn hµnh ®o:

§Æt m¸y ph¸t trong bé ghÐp ®o (môc A.6) vµ nèi bé ghÐp ®o víi t¶i ®o kiÓm. §o ®é lÖch tÇn sè b»ng ®é lÖch kÕ cã kh¶ n¨ng ®o ®­îc ®é lÖch tÇn sè cho phÐp cùc ®¹i, kÓ c¶ ®é lÖch do c¸c hµi vµ thµnh phÇn xuyªn ®iÒu chÕ cã thÓ sinh ra trong m¸y ph¸t. D¶i th«ng cña ®é lÖch kÕ ph¶i ®ñ lín ®Ó thÝch øng ®­îc víi nh÷ng tÇn sè ®iÒu chÕ lín nhÊt vµ thùc hiÖn ®­îc d¶i ®éng theo yªu cÇu.

5.1.3.1.4 TÝn hiÖu t­¬ng tù n»m trong ®é réng b¨ng tÇn tho¹i

 1. Thay ®æi tÇn sè ®iÒu chÕ tõ tÇn sè thÊp nhÊt ®­îc xem lµ phï hîp ®Õn tÇn sè f2 (xem chó ý). Møc cña tÝn hiÖu ®o kiÓm nµy ph¶i cao h¬n 20 dB so víi møc t­¬ng øng víi tÇn sè ®iÒu chÕ 1000 Hz t¹o ra ®é lÖch 12% cña kho¶ng c¸ch kªnh.

 2. Ghi l¹i ®é lÖch tÇn cùc ®¹i (d­¬ng hoÆc ©m)

Chó ý: f2 = 3 kHz ®èi víi m¸y ph¸t cã kho¶ng c¸ch kªnh lµ 25 kHz hoÆc f2 = 2,55 kHz ®èi víi m¸y cã kho¶ng c¸ch kªnh 12,5 kHz.

5.1.3.1.5 TÝn hiÖu t­¬ng tù n»m trªn ®é réng b¨ng tÇn tho¹i

 1. Thay ®æi tÇn sè ®iÒu chÕ tõ tÇn sè f2 (xem chó ý trªn) ®Õn tÇn sè b»ng kho¶ng c¸ch kªnh cña thiÕt bÞ. Møc cña tÝn hiÖu nµy b»ng møc t­¬ng øng víi tÇn sè ®iÒu chÕ 1000 Hz t¹o ra ®é lÖch 12% cña kho¶ng c¸ch kªnh.

b) Ghi l¹i ®é lÖch tÇn cùc ®¹i (d­¬ng hoÆc ©m).

5.1.4C«ng suÊt kªnh l©n cËn

5.1.4.1§Þnh nghÜa


C«ng suÊt kªnh l©n cËn lµ mét phÇn cña tæng c«ng suÊt ®Çu ra cña m¸y ph¸t trong ®iÒu kiÖn ®iÒu chÕ cô thÓ lät sang b¨ng th«ng quy ®Þnh cã tÇn sè trung t©m lµ tÇn sè danh ®Þnh cña mét trong hai kªnh l©n cËn. C«ng suÊt nµy lµ tæng c«ng suÊt trung b×nh sinh ra do ®iÒu chÕ, tiÕng ï vµ t¹p ©m cña m¸y ph¸t.

C«ng suÊt nµy cã thÓ ®­îc chØ ra nh­ tû sè gi÷a c«ng suÊt sãng mang vµ c«ng suÊt kªnh l©n cËn, tÝnh b»ng dB hoÆc b»ng mét gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.


5.1.4.2Giíi h¹n


§èi víi kho¶ng c¸ch kªnh lµ 25 kHz, c«ng suÊt kªnh l©n cËn ph¶i thÊp h¬n c«ng suÊt sãng mang cña m¸y ph¸t Ýt nhÊt lµ 70 dB, c«ng suÊt kªnh l©n cËn kh«ng nhÊt thiÕt thÊp h¬n 0,20 µW.

§èi víi kho¶ng c¸ch kªnh lµ 12,5 kHz, c«ng suÊt kªnh l©n cËn ph¶i thÊp h¬n c«ng suÊt sãng mang cña m¸y ph¸t Ýt nhÊt lµ 60 dB, c«ng suÊt kªnh l©n cËn kh«ng nhÊt thiÕt thÊp h¬n 0,20 µW.


5.1.4.3Ph­¬ng ph¸p ®o


 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 7.

§o c«ng suÊt kªnh l©n cËn b»ng m¸y thu ®o c«ng suÊt, m¸y ®o nµy ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu trong phô lôc B.H×nh 7. S¬ ®å ®o c«ng suÊt kªnh l©n cËn

 • TiÕn hµnh ®o:

 1. §Æt m¸y ph¸t cÇn ®o kiÓm trong bé ghÐp ®o vµ nèi bé ghÐp ®o víi m¸y thu ®o c«ng suÊt qua ¨ng ten gi¶ (môc 4.3.2), hiÖu chuÈn m¸y thu ®o ®Ó ®o møc c«ng suÊt rms. Møc t¹i ®Çu vµo m¸y thu ®o c«ng suÊt ph¶i n»m trong giíi h¹n cho phÐp. M¸y ph¸t cÇn ph¶i ho¹t ®éng ë møc c«ng suÊt sãng mang cùc ®¹i.

 2. Khi tÝn hiÖu m¸y ph¸t ch­a ®iÒu chÕ, ®iÒu chØnh m¸y thu ®o c«ng suÊt sao cho thu ®­îc ®¸p øng cùc ®¹i. §©y lµ ®iÓm ®¸p øng 0 dB. Ghi nhí l¹i gi¸ trÞ thiÕt lËp cho bé suy hao cña m¸y thu ®o c«ng suÊt.

 3. §iÒu chØnh m¸y thu ®o c«ng suÊt lÖch khái sãng mang sao cho cã ®­îc ®¸p øng -6 dB t¹i tÇn sè gÇn nhÊt víi tÇn sè sãng mang cña m¸y ph¸t, tÇn sè nµy lµ vÞ trÝ dÞch chuyÓn khái tÇn sè danh ®Þnh cña sãng mang nh­ cho trong b¶ng 3.

B¶ng 3 - DÞch chuyÓn tÇn sè

Kho¶ng c¸ch kªnh, kHz

DÞch chuyÓn tÇn sè, kHz

12,5

8,25

25

17

NÕu m¸y ®· ®­îc hiÖu chuÈn chÝnh x¸c th× chØ cÇn ®iÒu chØnh m¸y thu ®o c«ng suÊt (®iÓm D2 trong h×nh vÏ d¹ng läc trong m¸y thu ®o c«ng suÊt ë phô lôc B) ®Õn tÇn sè danh ®Þnh cña kªnh l©n cËn còng thu ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng tù.

 1. TÝn hiÖu cña m¸y ph¸t ph¶i ®­îc ®iÒu chÕ víi tÇn sè 1250 Hz vµ cã møc cao h¬n 20 dB so víi møc yªu cÇu ®Ó t¹o ra ®é lÖch b×nh th­êng.

 2. §iÒu chØnh bé suy hao biÕn ®æi cña m¸y thu ®o c«ng suÊt ®Ó thu ®­îc cïng chØ sè c«ng suÊt ë b­íc b). Ghi nhí l¹i gi¸ trÞ nµy.

 3. Tû sè gi÷a c«ng suÊt kªnh l©n cËn vµ c«ng suÊt sãng mang chÝnh lµ sù chªnh lÖch gi¸ trÞ thiÕt lËp ë bé suy hao trong b­íc b) vµ b­íc e).

Cã thÓ tÝnh to¸n gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña c«ng suÊt kªnh l©n cËn tõ tû sè trªn vµ c«ng suÊt sãng mang cña m¸y ph¸t.

Ghi l¹i c«ng suÊt kªnh l©n cËn cña tõng kªnh l©n cËn. 1. Thùc hiÖn lÆp l¹i tõ b­íc c) ®Õn b­íc f) víi m¸y thu ®o c«ng suÊt ®iÒu chØnh tíi s­ên bªn kia cña sãng mang.

 2. C«ng suÊt kªnh l©n cËn cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trong 2 gi¸ trÞ ghi ®­îc ë b­íc f) ®èi víi kªnh trªn vµ kªnh d­íi cña kªnh ®o kiÓm.

5.1.5Ph¸t x¹ gi¶

5.1.5.1§Þnh nghÜa


Ph¸t x¹ gi¶ lµ c¸c ph¸t x¹ do ¨ng ten vµ vá thiÕt bÞ m¸y ph¸t bøc x¹ t¹i c¸c tÇn sè kh¸c tÇn sè sãng mang vµ c¸c biªn tÇn cã ®iÒu chÕ b×nh th­êng.

Chóng ®­îc xem nh­ lµ c«ng suÊt bøc x¹ cña bÊt kú tÝn hiÖu rêi r¹c nµo.


5.1.5.2Giíi h¹n


C«ng suÊt cña bÊt kú ph¸t x¹ gi¶ nµo còng kh«ng ®­îc phÐp v­ît qu¸ gi¸ trÞ cho trong b¶ng 4.

B¶ng 4 - Ph¸t x¹ bøc x¹

D¶i tÇn sè

Tõ 30 MHz ®Õn 1 GHz

Trªn 1 GHz ®Õn 12,75 GHz

Tx ë chÕ ®é ho¹t ®éng

0,25 µW (-36,0 dBm)

1,00 µW (-30,0 dBm)

Tx ë chÕ ®é chê

2,0 nW (-57 dBm)

20,0 nW (-47,0 dBm)

5.1.5.3Ph­¬ng ph¸p ®o


 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 8.

1- M¸y ph¸t cÇn ®o kiÓm

2- ¨ng ten ®o kiÓm

3- Bé läc "Q" cao hoÆc bé läc th«ng cao.

4- M¸y ph©n tÝch phæ hoÆc v«n kÕ chän tÇn (m¸y thu ®o)

H×nh 8. S¬ ®å ®o ph¸t x¹ gi¶


 • TiÕn hµnh ®o:

a) Sö dông vÞ trÝ ®o kiÓm sao cho ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ d¶i tÇn quy ®Þnh cña phÐp ®o.

¨ng ten ®o kiÓm ban ®Çu ®­îc ®Þnh h­íng theo ph©n cùc ®øng, ¨ng ten nèi víi m¸y thu ®o qua bé läc thÝch hîp ®Ó tr¸nh qu¸ t¶i cho m¸y thu ®o. §é réng b¨ng tÇn cña m¸y thu ®o ph¶i n»m trong kho¶ng tõ 10 kHz ®Õn 100 kHz vµ ®­îc thiÕt lËp t¹i gi¸ trÞ thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn phÐp ®o chÝnh x¸c. • §Ó ®o c¸c ph¸t x¹ gi¶ d­íi hµi bËc 2 cña tÇn sè sãng mang, bé läc ®­îc dïng lµ bé läc "Q" cao cã tÇn sè trung t©m lµ tÇn sè sãng mang cña m¸y ph¸t, g©y suy hao cho tÝn hiÖu nµy Ýt nhÊt lµ 30 dB.

 • §Ó ®o c¸c ph¸t x¹ gi¶ t¹i vµ trªn hµi bËc 2 cña tÇn sè sãng mang, bé läc ®­îc dïng lµ bé läc th«ng cao cã ®é triÖt ch¾n d¶i lín h¬n 40 dB. TÇn sè c¾t cña bé läc th«ng cao xÊp xØ b»ng 1,5 lÇn tÇn sè sãng mang.

 • §Æt m¸y ph¸t cÇn ®o kiÓm trªn gi¸ t¹i vÞ trÝ chuÈn (môc A.2) vµ bËt ë chÕ ®é ch­a ®iÒu chÕ.

 1. Bøc x¹ cña bÊt kú ph¸t x¹ gi¶ nµo trong d¶i tÇn tõ 30 MHz ®Õn 4 GHz th× ¨ng ten ®o kiÓm vµ m¸y thu ®o ®Òu ph¶i ®o ®­îc, ngo¹i trõ tÇn sè cña kªnh mµ m¸y ph¸t ho¹t ®éng vµ c¸c kªnh l©n cËn nã. Ngoµi ra, ®èi víi thiÕt bÞ ho¹t ®éng ë tÇn sè lín h¬n 470 MHz, c¸c phÐp ®o sÏ ®­îc lÆp l¹i trªn d¶i tÇn tõ 4 GHz ®Õn 12,75 GHz, ghi l¹i tÇn sè cña c¸c ph¸t x¹ gi¶ ph¸t hiÖn ®­îc. NÕu vÞ trÝ ®o kiÓm bÞ nhiÔu tõ bªn ngoµi vµo, phÐp ®o ph¶i thùc hiÖn trong phßng cã mµn che, kho¶ng c¸ch gi÷a m¸y ph¸t vµ ¨ng ten ®o kiÓm ®­îc rót ng¾n l¹i.

 2. T¹i mçi tÇn sè ph¸t hiÖn ra ph¸t x¹, ®iÒu chØnh m¸y ph©n tÝch phæ hoÆc v«n kÕ chän tÇn vµ ®iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm lªn cao hoÆc xuèng thÊp trong ph¹m vi ®é cao quy ®Þnh cho ®Õn khi m¸y thu ®o thu ®­îc tÝn hiÖu cùc ®¹i.

 3. Xoay m¸y ph¸t 3600 quanh trôc th¼ng ®øng ®Õn khi thu ®­îc tÝn hiÖu cùc ®¹i lín h¬n.

 4. §iÒu chØnh lªn cao hoÆc xuèng thÊp trong ph¹m vi ®é cao quy ®Þnh cho ¨ng ten ®o kiÓm mét lÇn n÷a cho ®Õn khi thu ®­îc møc cùc ®¹i míi. Ghi l¹i møc nµy.

 • Cã thÓ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm lªn cao hoÆc xuèng thÊp nÕu phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng ®o kh«ng cã ph¶n x¹ (môc A.1.2).

1 - Bé t¹o tÝn hiÖu

2 - ¨ng ten thay thÕ

3 - ¨ng ten ®o kiÓm4 - M¸y ph©n tÝch phæ hoÆc v«n kÕ chän tÇn (m¸y thu ®o)

H×nh 9. S¬ ®å ®o ph¸t x¹ gi¶ sö dông ¨ng ten thay thÕ

 1. Sö dông s¬ ®å ®o nh­ h×nh 9, ¨ng ten thay thÕ l¾p vµo vÞ trÝ ¨ng ten cña m¸y ph¸t vµ còng cã ph©n cùc ®øng, nèi ¨ng ten thay thÕ víi bé t¹o tÝn hiÖu.

 2. T¹i mçi tÇn sè ph¸t hiÖn ra ph¸t x¹, bé t¹o tÝn hiÖu, ¨ng ten thay thÕ vµ m¸y thu ®o cÇn ®iÒu chØnh thÝch øng. §iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm ®­îc lªn cao hoÆc xuèng thÊp trong ph¹m vi ®é cao quy ®Þnh cho ®Õn khi thu ®­îc tÝn hiÖu cùc ®¹i trªn m¸y thu ®o.

 • Cã thÓ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm lªn cao hoÆc xuèng thÊp nÕu phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng ®o kh«ng cã ph¶n x¹ (môc A.1.2).

 • §iÒu chØnh møc cña bé t¹o tÝn hiÖu cho ®Õn khi m¸y thu ®o thu ®­îc møc b»ng víi møc t¹i b­íc e) ë trªn, ghi l¹i møc bé t¹o tÝn hiÖu nµy. Gi¸ trÞ nµy sau khi ®­îc hiÖu chØnh thªm ®é t¨ng Ých ¨ng ten thay thÕ vµ suy hao c¸p nèi gi÷a bé t¹o tÝn hiÖu vµ ¨ng ten thay thÕ chÝnh lµ møc ph¸t x¹ gi¶ t¹i tÇn sè nµy.

 • §é réng b¨ng tÇn ph©n gi¶i cña thiÕt bÞ ®o lµ ®é réng b¨ng tÇn nhá nhÊt kh¶ dông nh­ng lín h¬n ®é réng phæ cña thµnh phÇn ph¸t x¹ gi¶ ®ang cÇn ®o. CÇn chó ý ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy khi ®é réng b¨ng tÇn cao nhÊt tiÕp theo g©y nªn sù gia t¨ng biªn ®é nhá h¬n 1 dB. §iÒu kiÖn trong phÐp ®o ph¶i ghi trong b¸o c¸o.

 1. Thùc hiÖn l¹i tõ b­íc c) ®Õn b­íc g) ®èi víi ¨ng ten ph©n cùc ngang.

 2. Thùc hiÖn l¹i tõ b­íc c) ®Õn b­íc h) ®èi víi m¸y ph¸t cã thªm chøc n¨ng ë tr¹ng th¸i chê.

5.1.6TÇn sè qu¸ ®é cña m¸y ph¸t

5.1.6.1§Þnh nghÜa


TÇn sè qu¸ ®é cña m¸y ph¸t: lµ sù biÕn thiªn theo thêi gian cña tÇn sè m¸y ph¸t so víi tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y khi bËt vµ t¾t c«ng suÊt ra RF.

 • ton : theo phÐp ®o tr×nh bµy trong môc 5.1.6.3, ton lóc bËt cña m¸y ph¸t ®­îc x¸c ®Þnh khi c«ng suÊt ra ®o t¹i kÕt cuèi ¨ng ten v­ît qu¸ 0,1% tæng c«ng suÊt ra (-30 dBc).

 • t1 : kho¶ng thêi gian b¾t ®Çu tõ ton vµ kÕt thóc t¹i thêi ®iÓm cho ë b¶ng 5, môc 5.1.6.2.

 • t2 : kho¶ng thêi gian b¾t ®Çu tõ cuèi t1 vµ kÕt thóc t¹i thêi ®iÓm cho trong b¶ng 5, môc 5.1.6.2.

 • toff : lóc t¾t ®­îc x¸c ®Þnh khi c«ng suÊt ra gi¶m xuèng d­íi 0,1% tæng c«ng suÊt ra (-30 dBc).

 • t3 : kho¶ng thêi gian b¾t ®Çu nh­ ë b¶ng 5, môc 5.1.6.2 vµ kÕt thóc ë toff.

5.1.6.2Giíi h¹n


Kho¶ng thêi gian qu¸ ®é ®­îc cho trong b¶ng 5. §å thÞ cho c¸c kho¶ng thêi gian qu¸ ®é nµy trong tr­êng hîp thiÕt bÞ ho¹t ®éng ë d¶i tÇn sè tõ 300 MHz ®Õn 500 MHz ®­îc minh ho¹ trong h×nh 11.

B¶ng 5 - Kho¶ng thêi gian qu¸ ®é

D¶i tÇn sè

Tõ 30 MHz ®Õn 300 MHz

Trªn 300 MHz ®Õn 500 MHz

Trªn 500 MHz ®Õn 1 000 MHz

t1 (ms)

5,0

10,0

20,0

t2 (ms)

20,0

25,0

50,0

t3 (ms)

5,0

10,0

10,0

Trong c¸c kho¶ng thêi gian t1 vµ t3, sù chªnh lÖch tÇn sè kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ cña mét kho¶ng c¸ch kªnh.

Trong kho¶ng thêi gian t2, sù chªnh lÖch tÇn sè kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ cña mét nöa kho¶ng c¸ch kªnh.

Trong tr­êng hîp thiÕt bÞ cÇm tay cã c«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông biÓu kiÕn cùc ®¹i cña m¸y ph¸t nhá h¬n 5 W th× ®é lÖch tÇn sè trong kho¶ng thêi gian t1 vµ t3 cã thÓ lín h¬n gi¸ trÞ cña mét kho¶ng c¸ch kªnh. H×nh vÏ t­¬ng øng gi÷a tÇn sè vµ thêi gian trong kho¶ng t1 vµ t3 sÏ ®­îc ®­a ra trong b¸o c¸o ®o kiÓm.

5.1.6.3Ph­¬ng ph¸p ®o


 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 10.H×nh 10. S¬ ®å ®o kiÓm tÇn sè qu¸ ®é cña m¸y ph¸t

 • TiÕn hµnh ®o:

§Æt m¸y ph¸t trong bé ghÐp ®o (môc A.6) vµ sö dông s¬ ®å ®o nh­ h×nh 10.

Hai tÝn hiÖu ®­îc ®­a tíi bé ph©n biÖt ®o kiÓm (phô lôc D) th«ng qua m¹ch phèi hîp (môc 4.3.6).

Nèi ®Çu ra cña m¸y ph¸t tõ bé ghÐp ®o víi bé suy hao c«ng suÊt cã trë kh¸ng vµo 50 .

Nèi ®Çu ra cña bé suy hao c«ng suÊt víi bé ph©n biÖt ®o kiÓm th«ng qua ®Çu vµo thø nhÊt cña m¹ch phèi hîp.

Nèi bé t¹o tÝn hiÖu ®o kiÓm víi ®Çu vµo thø hai cña m¹ch phèi hîp.

§iÒu chØnh tÝn hiÖu ®o kiÓm ®Õn tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y ph¸t.

TÝn hiÖu ®o kiÓm ®­îc ®iÒu chÕ bëi tÇn sè 1 kHz víi ®é lÖch tÇn b»ng  1 kho¶ng c¸ch kªnh t­¬ng øng.

§iÒu chØnh møc tÝn hiÖu ®o kiÓm t¹i ®Çu vµo cña bé ph©n biÖt ®o kiÓm t­¬ng ®­¬ng víi 0,1% c«ng suÊt cña m¸y ph¸t cÇn ®o kiÓm. Duy tr× møc nµy trong suèt qu¸ tr×nh ®o.

Nèi ®Çu ra lÖch biªn ®é (ad) vµ lÖch tÇn (fd) cña bé ph©n biÖt ®o kiÓm víi m¸y hiÖn sãng cã nhí.

M¸y hiÖn sãng cã nhí ®­îc dïng ®Ó hiÓn thÞ kªnh t­¬ng øng víi ®Çu vµo (fd) ®Õn 1 kho¶ng c¸ch kªnh t­¬ng øng (®é lÖch tÇn cña kªnh) tÝnh tõ tÇn sè danh ®Þnh.

M¸y hiÖn sãng cã nhí ®­îc ®Æt tèc ®é quÐt lµ 10 ms/®é chia vµ thiÕt lËp sao cho chuyÓn tr¹ng th¸i x¶y ra t¹i 1 ®é chia tõ biªn bªn tr¸i mµn h×nh.

Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ liªn tôc tÝn hiÖu ®o kiÓm 1 kHz.

Sau ®ã, m¸y hiÖn sãng cã nhí ®­îc thiÕt lËp ®Ó chuyÓn tr¹ng th¸i trªn kªnh t­¬ng øng víi ®Çu vµo lÖch biªn ®é (ad) cã møc vµo thÊp, s­ên lªn.

TiÕp theo, bËt m¸y ph¸t ë chÕ ®é ch­a ®iÒu chÕ ®Ó t¹o ra xung chuyÓn tr¹ng th¸i vµ mét h×nh ¶nh hiÓn thÞ trªn mµn h×nh.

KÕt qu¶ viÖc thay ®æi tû sè c«ng suÊt gi÷a tÝn hiÖu ®o kiÓm vµ tÝn hiÖu ®Çu ra m¸y ph¸t t¹o ra 2 ®­êng biªn riªng biÖt trªn mµn h×nh, mét ®­êng m« t¶ tÝn hiÖu ®o kiÓm 1 kHz, ®­êng kia lµ ®é chªnh lÖch tÇn sè cña m¸y ph¸t theo thêi gian.

Thêi ®iÓm khi tÝn hiÖu ®o kiÓm 1 kHz bÞ triÖt hoµn toµn th× ®­îc xem lµ thêi ®iÓm ton.

Kho¶ng thêi gian t1 vµ t2 nh­ ®­a ra trong b¶ng 5, môc 5.1.6.2, ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh ng­ìng gi¸ trÞ qu¸ ®é t­¬ng øng.

Trong kho¶ng thêi gian t1 vµ t2 , ®é lÖch tÇn sè kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ cho trong môc 5.1.6.2.

§é lÖch tÇn sè sau thêi ®iÓm cuèi t2 ph¶i n»m trong giíi h¹n sai sè tÇn sè trong môc 5.1.1.2.

Ghi kÕt qu¶ vÒ ®é lÖch tÇn sè theo thêi gian.

VÉn bËt m¸y ph¸t.

M¸y hiÖn sãng cã nhí ®­îc thiÕt lËp ®Ó chuyÓn tr¹ng th¸i trªn kªnh t­¬ng øng víi ®Çu vµo lÖch biªn ®é (ad) ë møc vµo cao, s­ên xuèng vµ thiÕt lËp sao cho chuyÓn tr¹ng th¸i x¶y ra t¹i 1 ®é chia tõ biªn bªn ph¶i mµn h×nh.

Sau ®ã t¾t m¸y ph¸t.

Thêi ®iÓm khi tÝn hiÖu ®o kiÓm 1 kHz t¨ng vät ®­îc xem lµ toff.

Kho¶ng thêi gian t3 nh­ ®­a ra trong b¶ng 5 (môc 5.1.6.2) ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh sù ng­ìng gi¸ trÞ qu¸ ®é t­¬ng øng.

Trong kho¶ng thêi gian t3, ®é lÖch tÇn sè kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ ®· cho trong môc 5.1.6.2.

Tr­íc thêi ®iÓm b¾t ®Çu t3, ®é lÖch tÇn sè ph¶i n»m trong giíi h¹n sai sè tÇn sè trong môc 5.1.1.2.

Ghi kÕt qu¶ ®é lÖch tÇn sè theo thêi gian.

H×nh 11 minh ho¹ m¸y hiÖn sãng cã nhí hiÓn thÞ thêi ®iÓm t1, t2 vµ t3 ®èi víi thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong d¶i tÇn tõ 300 MHz ®Õn 500 MHz.

NÕu trªn mµn h×nh cña m¸y hiÖn sãng xuÊt hiÖn mét xung lín ngay sau khi kÕt thóc tÝn hiÖu hiÖu chuÈn, cÇn cÈn thËn v× cã thÓ tÝn hiÖu nµy do sù dÞch pha gi÷a tÝn hiÖu hiÖu chuÈn vµ m¸y ph¸t g©y ra.

§Ó x¸c ®Þnh nguån xung cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p sau.

Xung cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch lÆp l¹i phÐp kiÓm tra, vÝ dô 3 lÇn.

NÕu xung vÉn cã biªn ®é nh­ vËy vµ v­ît qu¸ giíi h¹n th× m¸y ph¸t kh«ng thÓ thùc hiÖn ®o kiÓm.

NÕu xung thay ®æi vÒ biªn ®é do sù dÞch pha ph¸t sinh tõ ph­¬ng ph¸p thö, th× xung nµy kh«ng ®­îc tÝnh ®Õn trong kÕt qu¶ ®o kiÓm.H×nh 11. Quan s¸t trªn m¸y hiÖn sãng cã nhí: t1, t2 vµ t3


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương