Bé b­u chÝnh, viÔn th ngtải về 399.44 Kb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích399.44 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.3C¸c ký hiÖu


Eo C­êng ®é tr­êng chuÈn (xem phô lôc A)

Ro Kho¶ng c¸ch chuÈn (xem phô lôc A).


4.Yªu cÇu chung

4.1ThiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm


Mçi thiÕt bÞ ®­a ra ®Ó ®o kiÓm hîp chuÈn ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn nµy trªn tÊt c¶ c¸c kªnh ho¹t ®éng cña nã.

§Ó ®¬n gi¶n ho¸ vµ lµm hµi hoµ c¸c thñ tôc ®o kiÓm chøng nhËn gi÷a c¸c phßng thö nghiÖm kh¸c nhau, c¸c phÐp ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo tiªu chuÈn nµy víi c¸c mÉu thiÕt bÞ ®­îc quy ®Þnh t¹i c¸c môc 4.1.1 ®Õn 4.1.11.


4.1.1Lùa chän kiÓu mÉu thiÕt bÞ ®Ó chøng nhËn hîp chuÈn


§Ó phôc vô viÖc ®o kiÓm hîp chuÈn, nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp mét hoÆc nhiÒu kiÓu mÉu s¶n phÈm cña thiÕt bÞ phï hîp víi yªu cÇu ®o kiÓm.

NÕu chøng nhËn hîp chuÈn ®­îc cÊp trªn c¬ së ®o kiÓm trªn mét mÉu xuÊt x­ëng th× c¸c kiÓu mÉu s¶n phÈm t­¬ng øng cÇn gièng hoµn toµn víi kiÓu mÉu xuÊt x­ëng ®· ®o kiÓm.


4.1.2§Þnh nghÜa vÒ d¶i ®ång chØnh, d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n


Khi ®­a thiÕt bÞ tíi ®o kiÓm, nhµ s¶n xuÊt ph¶i th«ng b¸o c¸c d¶i ®ång chØnh cña m¸y thu vµ m¸y ph¸t.

D¶i ®ång chØnh (AR) ®­îc x¸c ®Þnh lµ d¶i tÇn sè, t¹i ®ã m¸y thu hoÆc m¸y ph¸t cã thÓ ®­îc lËp tr×nh vµ/hoÆc ®ång chØnh ®Ó ho¹t ®éng mµ kh«ng cÇn thay ®æi bÊt cø m¹ch ®iÖn nµo ngo¹i trõ viÖc thay thÕ c¸c ROM ch­¬ng tr×nh hoÆc c¸c tinh thÓ (trong m¸y thu vµ m¸y ph¸t).

C¸c nhµ s¶n xuÊt còng ph¶i cung cÊp d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n cña m¸y thu vµ m¸y ph¸t (hai d¶i nµy cã thÓ kh¸c nhau)

D¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n (SR) lµ d¶i tÇn sè cùc ®¹i quy ®Þnh bëi nhµ s¶n xuÊt qua ®ã m¸y thu vµ m¸y ph¸t cã thÓ ho¹t ®éng mµ kh«ng cÇn ®Æt l¹i ch­¬ng tr×nh hoÆc ®ång chØnh l¹i.

§èi víi môc ®Ých cña c¸c phÐp ®o th× m¸y thu vµ m¸y ph¸t cÇn xem xÐt riªng rÏ.

4.1.3§Þnh nghÜa c¸c lo¹i d¶i ®ång chØnh (AR1 vµ AR2)


D¶i ®ång chØnh n»m trong mét trong hai lo¹i sau:

Lo¹i thø nhÊt t­¬ng øng víi mét giíi h¹n d¶i ®ång chØnh cña m¸y thu vµ m¸y ph¸t mµ giíi h¹n nµy nhá h¬n 10% tÇn sè cao nhÊt cña d¶i ®ång chØnh ®èi víi thiÕt bÞ ho¹t ®éng t¹i c¸c tÇn sè nhá h¬n hoÆc b»ng 500 MHz, hoÆc nhá h¬n 5% ®èi víi thiÕt bÞ ho¹t ®éng trªn 500 MHz. Lo¹i nµy ®­îc ®Þnh nghÜa lµ AR1.

Lo¹i thø hai t­¬ng øng víi mét d¶i ®ång chØnh cña m¸y thu vµ m¸y ph¸t mµ d¶i nµy lín h¬n 10% tÇn sè cao nhÊt cña d¶i ®ång chØnh ®èi víi thiÕt bÞ ho¹t ®éng t¹i c¸c tÇn sè nhá h¬n hoÆc b»ng 500 MHz, hoÆc lín h¬n 5% ®èi víi thiÕt bÞ ho¹t ®éng trªn 500 MHz. Lo¹i nµy ®­îc ®Þnh nghÜa lµ AR2.

4.1.4Lùa chän c¸c tÇn sè


C¸c tÇn sè ®Ó ®o kiÓm ph¶i ®­îc chän bëi nhµ s¶n xuÊt, phï hîp víi c¸c môc 4.1.5 ®Õn 4.1.11 vµ phô lôc C. Nhµ s¶n xuÊt lùa chän c¸c tÇn sè ®o kiÓm ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c tÇn sè ®­îc chän ph¶i n»m trong mét hoÆc nhiÒu b¨ng tÇn quèc gia quy ®Þnh cho thiÕt bÞ.

4.1.5§o kiÓm thiÕt bÞ ®¬n kªnh lo¹i AR1


Trong tr­êng hîp thiÕt bÞ lµ ®¬n kªnh lo¹i AR1 th× chØ cÇn ®o kiÓm mét mÉu.

Thùc hiÖn ®o kiÓm ®Çy ®ñ trªn mét kªnh n»m trong d¶i 100 kHz ë tÇn sè trung t©m cña d¶i ®ång chØnh.


4.1.6§o kiÓm thiÕt bÞ ®¬n kªnh lo¹i AR2


Trong tr­êng hîp thiÕt bÞ lµ ®¬n kªnh lo¹i AR2 th× cÇn ®o kiÓm ba mÉu. C¸c phÐp ®o kiÓm ®­îc thùc hiÖn trªn tæng ba kªnh.

TÇn sè kªnh cña mÉu ®Çu tiªn sÏ n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè cao nhÊt cña d¶i ®ång chØnh.

TÇn sè kªnh cña mÉu thø hai sÏ n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè thÊp nhÊt cña d¶i ®ång chØnh.

TÇn sè kªnh cña mÉu thø ba sÏ n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè trung t©m cña d¶i ®ång chØnh.

Thùc hiÖn ®o kiÓm ®Çy ®ñ trªn c¶ ba kªnh nµy.

4.1.7§o kiÓm thiÕt bÞ hai kªnh lo¹i AR1


Trong tr­êng hîp thiÕt bÞ cã hai kªnh lo¹i AR1 th× chØ cÇn ®o kiÓm mét mÉu. C¸c phÐp ®o kiÓm ®­îc thùc hiÖn trªn c¶ hai kªnh.

TÇn sè cña kªnh trªn sÏ n»m trong d¶i 100 kHz ë tÇn sè cao nhÊt cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n.

TÇn sè cña kªnh d­íi sÏ n»m trong d¶i 100 kHz ë tÇn sè thÊp nhÊt cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n. Ngoµi ra, trung b×nh c¸c tÇn sè cña hai kªnh sÏ ph¶i n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè trung t©m cña d¶i ®ång chØnh.

Thùc hiÖn ®o kiÓm ®Çy ®ñ t¹i kªnh trªn vµ ®o kiÓm giíi h¹n ë kªnh d­íi.


4.1.8§o kiÓm thiÕt bÞ hai kªnh lo¹i AR2


Trong tr­êng hîp thiÕt bÞ cã hai kªnh lo¹i AR2 th× cÇn ®o kiÓm ba mÉu.

Thùc hiÖn ®o kiÓm trªn tæng sè bèn kªnh.

TÇn sè cao nhÊt trong d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n cña mÉu ®Çu tiªn sÏ n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè trung t©m cña d¶i ®ång chØnh. TÇn sè cña kªnh trªn sÏ n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè cao nhÊt cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n vµ tÇn sè cña kªnh d­íi sÏ n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè thÊp nhÊt cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n.

Thùc hiÖn ®o kiÓm ®Çy ®ñ t¹i kªnh trªn vµ ®o kiÓm giíi h¹n ë kªnh d­íi.

TÇn sè cña mét kªnh ë mÉu thø hai ph¶i n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè cao nhÊt cña d¶i ®ång chØnh.

Thùc hiÖn ®o kiÓm ®Çy ®ñ trªn kªnh nµy.

TÇn sè cña mét kªnh ë mÉu thø ba ph¶i n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè thÊp nhÊt cña d¶i ®ång chØnh.

Thùc hiÖn ®o kiÓm ®Çy ®ñ trªn kªnh nµy.


4.1.9§o kiÓm thiÕt bÞ ®a kªnh (nhiÒu h¬n 2 kªnh) lo¹i AR1


Trong tr­êng hîp thiÕt bÞ ®a kªnh lo¹i AR1, chØ cÇn ®o kiÓm mét mÉu.

TÇn sè trung t©m cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n cña mÉu sÏ ph¶i t­¬ng øng víi tÇn sè trung t©m cña d¶i ®ång chØnh.

Thùc hiÖn ®o kiÓm ®Çy ®ñ t¹i tÇn sè n»m trong d¶i 100 kHz ë tÇn sè trung t©m cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n. Thùc hiÖn ®o kiÓm giíi h¹n n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè thÊp nhÊt vµ cao nhÊt cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n.

4.1.10§o kiÓm thiÕt bÞ ®a kªnh (nhiÒu h¬n 2 kªnh) lo¹i AR2 (d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n nhá h¬n d¶i ®ång chØnh)


Trong tr­êng hîp thiÕt bÞ ®a kªnh lo¹i AR2 cã d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n nhá h¬n d¶i ®ång chØnh, cÇn ®o kiÓm ba mÉu.

Thùc hiÖn ®o kiÓm trªn 5 kªnh.

TÇn sè trung t©m cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n cña mÉu ®Çu tiªn sÏ n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè trung t©m cña d¶i ®ång chØnh. TÇn sè cña kªnh trªn sÏ n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè cao nhÊt cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n vµ tÇn sè cña kªnh d­íi sÏ n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè thÊp nhÊt cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n.

Thùc hiÖn ®o kiÓm ®Çy ®ñ t¹i kªnh trung t©m vµ ®o kiÓm giíi h¹n ë kªnh trªn vµ kªnh d­íi.

TÇn sè cña mét kªnh ë mÉu thø hai ph¶i n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè cao nhÊt cña d¶i ®ång chØnh.

Thùc hiÖn ®o kiÓm ®Çy ®ñ trªn kªnh nµy.

TÇn sè cña mét kªnh ë mÉu thø ba ph¶i n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè thÊp nhÊt cña d¶i ®ång chØnh.

Thùc hiÖn ®o kiÓm ®Çy ®ñ trªn kªnh nµy.


4.1.11§o kiÓm thiÕt bÞ ®a kªnh (nhiÒu h¬n 2 kªnh) lo¹i AR2 (d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n t­¬ng ®­¬ng d¶i ®ång chØnh)


Trong tr­êng hîp thiÕt bÞ ®a kªnh lo¹i AR2 cã d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n t­¬ng ®­¬ng d¶i ®ång chØnh, chØ cÇn ®o kiÓm mét mÉu.

TÇn sè trung t©m cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n cña mÉu sÏ t­¬ng øng víi tÇn sè trung t©m cña d¶i ®ång chØnh.

Thùc hiÖn ®o kiÓm ®Çy ®ñ t¹i tÇn sè n»m trong d¶i 100 kHz ë tÇn sè trung t©m cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n vµ n»m trong d¶i 100 kHz t¹i tÇn sè thÊp nhÊt vµ cao nhÊt cña d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n.1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương