Bé b­u chÝnh, viÔn th ng


§iÒu kiÖn ®o kiÓm, nguån ®iÖn vµ nhiÖt ®é m«i tr­êngtải về 399.44 Kb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích399.44 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.2§iÒu kiÖn ®o kiÓm, nguån ®iÖn vµ nhiÖt ®é m«i tr­êng

4.2.1C¸c ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng vµ tíi h¹n


Th«ng th­êng c¸c phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn ë ®iÒu kiÖn b×nh th­êng vµ khi cã yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn c¶ ë ®iÒu kiÖn tíi h¹n.

4.2.2Nguån ®iÖn ®o kiÓm


Trong khi thùc hiÖn phÐp ®o, nguån ®iÖn cung cÊp cho thiÕt bÞ ph¶i thay thÕ b»ng mét nguån ®iÖn ®o kiÓm cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®iÖn ¸p b×nh th­êng vµ ®iÖn ¸p tíi h¹n nh­ ®­îc quy ®Þnh trong c¸c môc 4.2.3.2 vµ 4.2.4.2. Trë kh¸ng néi cña nguån ®iÖn ®o kiÓm ph¶i ®ñ nhá ®Ó kh«ng g©y ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ®o kiÓm. §Ó phôc vô cho viÖc ®o kiÓm, ®iÖn ¸p cña nguån ®iÖn sÏ ®­îc ®o t¹i ®Çu vµo cña thiÕt bÞ ®o.

NÕu thiÕt bÞ cã d©y c¸p ®iÖn nèi cè ®Þnh, th× ®iÖn ¸p ®o kiÓm ph¶i ®­îc ®o t¹i ®iÓm kÕt nèi gi÷a c¸p ®iÖn vµ thiÕt bÞ.

§èi víi thiÕt bÞ sö dông ®iÖn ¾c qui th× cÇn ng¾t nguån ¾c qui ra vµ nguån ®iÖn ®o kiÓm ®­îc cung cÊp ph¶i gièng víi ®iÖn ¸p ¸c qui cña thiÕt bÞ.

Trong khi thùc hiÖn ®o kiÓm, ®iÖn ¸p nguån ®iÖn lu«n ®­îc duy tr× víi dung sai < 1% so víi ®iÖn ¸p ban ®Çu thùc hiÖn phÐp ®o. Gi¸ trÞ dung sai nµy lµ rÊt quan träng cho c¸c phÐp ®o c«ng suÊt, víi dung sai cµng nhá th× gi¸ trÞ vÒ ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o sÏ cµng tèt.


4.2.3C¸c ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng

4.2.3.1§é Èm vµ nhiÖt ®é b×nh th­êng


§Ó thùc hiÖn ®o kiÓm, ®iÒu kiÖn vÒ ®é Èm vµ nhiÖt ®é b×nh th­êng sÏ lµ bÊt cø gi¸ trÞ nµo trong d¶i nhiÖt ®é vµ ®é Èm sau ®©y:

- NhiÖt ®é: tõ +150C ®Õn +350C

- §é Èm t­¬ng ®èi: tõ 20% ®Õn 75%

Khi kh«ng thÓ tiÕn hµnh c¸c phÐp ®o kiÓm trong ®iÒu kiÖn nµy, cÇn ghi chó vÊn ®Ò nµy, ghi râ nhiÖt ®é m«i tr­êng vµ ®é Èm t­¬ng ®èi trong c¸c phÐp ®o kiÓm vµ ghi vµo b¶n b¸o c¸o ®o kiÓm.


4.2.3.2Nguån ®iÖn ®o kiÓm b×nh th­êng


4.2.3.2.1 §iÖn l­íi

§iÖn ¸p ®o kiÓm b×nh th­êng cho c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi vµo nguån ®iÖn l­íi sÏ lµ ®iÖn ¸p l­íi danh ®Þnh. §èi víi môc ®Ých cña tiªu chuÈn nµy, ®iÖn ¸p danh ®Þnh ph¶i lµ ®iÖn ¸p ®­îc c«ng bè cho thiÕt bÞ.

TÇn sè cña nguån ®iÖn ®o kiÓm øng víi tÇn sè ®iÖn l­íi AC: 50 Hz  1 Hz

4.2.3.2.2 Nguån ¾c qui axÝt-ch× th«ng dông dïng trªn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i

Khi thiÕt bÞ v« tuyÕn ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng víi c¸c nguån ¾c qui axÝt-ch× th«ng dông sö dông trªn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, th× ®iÖn ¸p ®o kiÓm b×nh th­êng sÏ gÊp 1,1 lÇn ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña ¾c qui. Víi ®iÖn ¸p danh ®Þnh lµ 6 V vµ 12 V th× ®iÖn ¸p ®o kiÓm b×nh th­êng t­¬ng øng lµ 6,6 V vµ 13,2 V.4.2.3.2.3 C¸c nguån ®iÖn ¸p kh¸c

§Ó sö dông c¸c nguån ®iÖn hoÆc c¸c kiÓu ¾c qui kh¸c (s¬ cÊp hoÆc thø cÊp) th× ®iÖn ¸p ®o kiÓm b×nh th­êng ph¶i tu©n thñ theo ®iÖn ¸p mµ nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ c«ng bè.


4.2.4C¸c ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n

4.2.4.1NhiÖt ®é tíi h¹n


§èi víi c¸c phÐp ®o kiÓm t¹i nhiÖt ®é tíi h¹n ®ã lµ c¸c nhiÖt ®é cao h¬n vµ thÊp h¬n d¶i nhiÖt ®é sau: tõ -200C ®Õn +550C, phÐp ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo c¸c thñ tôc tr×nh bµy trong môc 4.2.5.

§èi víi môc ®Ých ®o chØ tiªu sai sè tÇn sè (môc 5.1.1) th× sö dông d¶i nhiÖt ®é tíi h¹n sau: tõ 00C ®Õn +300C.

C¸c b¸o c¸o ®o kiÓm ph¶i ghi râ d¶i nhiÖt ®é khi tiÕn hµnh ®o.

4.2.4.2§iÖn ¸p nguån ®o kiÓm tíi h¹n


4.2.4.2.1 §iÖn l­íi

§iÖn ¸p ®o kiÓm tíi h¹n cho thiÕt bÞ kÕt nèi víi nguån ®iÖn l­íi AC sÏ lµ ®iÖn ¸p l­íi danh ®Þnh  10%4.2.4.2.2 Nguån ¾c qui axÝt-ch× th«ng dông dïng trªn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i

Khi thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng víi c¸c nguån ¾c qui axÝt-ch× th«ng dông sö dông trªn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, ®iÖn ¸p ®o kiÓm tíi h¹n sÏ gÊp 1,3 vµ 0,9 lÇn ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña ¾c qui. Víi ®iÖn ¸p danh ®Þnh lµ 6 V th× ®iÖn ¸p ®o kiÓm tíi h¹n t­¬ng øng lµ 7,8 V vµ 5,4 V vµ víi ®iÖn ¸p danh ®Þnh lµ 12 V th× ®iÖn ¸p ®o kiÓm tíi h¹n t­¬ng øng lµ 15,6 V vµ 10,8 V.4.2.4.2.3 C¸c nguån ¾c qui kh¸c

C¸c ®iÖn ¸p ®o kiÓm tíi h¹n cËn d­íi cho thiÕt bÞ cã nguån ®iÖn sö dông c¸c ¾c qui d­íi d©y sÏ lµ:  • §èi víi kiÓu ¾c qui Lithium hoÆc LeclanchÐ: b»ng 0,85 lÇn ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña ¾c qui;

  • §èi víi kiÓu ¾c qui Nickel-Cadmium hoÆc thuû ng©n: b»ng 0,9 lÇn ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña ¾c qui.

Kh«ng ¸p dông c¸c ®iÖn ¸p ®o kiÓm tíi h¹n cËn trªn.

Trong tr­êng hîp kh«ng ¸p dông ®iÖn ¸p ®o kiÓm tíi h¹n cËn trªn cña ®iÖn ¸p danh ®Þnh th× sö dông bèn ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n t­¬ng øng sau ®©y:  • V­­min/Tmin , Vmin/Tmax

  • (Vmax= ®iÖn ¸p danh ®Þnh)/ Tmin , (Vmax= ®iÖn ¸p danh ®Þnh)/Tmax

4.2.4.2.4 C¸c nguån kh¸c

§èi víi thiÕt bÞ sö dông c¸c nguån ®iÖn kh¸c hoÆc thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng víi c¸c ®iÖn ¸p kh¸c nhau th× ®iÖn ¸p ®o kiÓm tíi h¹n thÝch hîp sÏ ®­îc nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ c«ng bè hoÆc c¸c gi¸ trÞ nµy ®­îc tho¶ thuËn gi÷a nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ víi phßng thö nghiÖm. C¸c gi¸ trÞ ®iÖn ¸p nµy sÏ ®­îc ghi vµo b¶n b¸o c¸o ®o kiÓm.


4.2.5Thñ tôc ®o kiÓm víi nhiÖt ®é tíi h¹n


Tr­íc khi thùc hiÖn phÐp ®o kiÓm víi nhiÖt ®é tíi h¹n th× thiÕt bÞ ph¶i ®¹t ®­îc c©n b»ng vÒ nhiÖt trong phßng ®o kiÓm. Ph¶i t¾t thiÕt bÞ trong kho¶ng thêi gian æn ®Þnh vÒ nhiÖt ®é.

Trong tr­êng hîp thiÕt bÞ cã m¹ch æn ®Þnh nhiÖt ®é ®­îc thiÕt kÕ ho¹t ®éng liªn tôc th× cã thÓ bËt m¹ch æn ®Þnh nhiÖt ®é sau khi thiÕt bÞ ®· c©n b»ng vÒ nhiÖt kho¶ng 15 phót vµ sau ®ã thiÕt bÞ ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. §èi víi c¸c thiÕt bÞ nh­ vËy, nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp m¹ch nguån ®iÖn nu«i tinh thÓ, m¹ch nµy ®éc lËp víi nguån ®iÖn cÊp tíi phÇn cßn l¹i cña thiÕt bÞ.

NÕu kh«ng thÓ kiÓm tra ®­îc sù c©n b»ng vÒ nhiÖt ®é b»ng phÐp ®o, kho¶ng thêi gian t¹o sù æn ®Þnh vÒ nhiÖt ®é tèi thiÓu lµ 1 giê ®ång hå, hoÆc mét kho¶ng thêi gian quyÕt ®Þnh bëi phßng thö nghiÖm. Ph¶i chän chuçi phÐp ®o kiÓm vµ ®iÒu khiÓn ®é Èm trong phßng ®o kiÓm sao cho kh«ng ®Ó x¶y ra sù ng­ng tô h¬i n­íc qu¸ nhiÒu.

4.2.5.1Thñ tôc ®o kiÓm víi thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ho¹t ®éng liªn tôc


NÕu nhµ s¶n xuÊt c«ng bè r»ng thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng liªn tôc, thñ tôc ®o kiÓm ph¶i nh­ sau:

Tr­íc khi thùc hiÖn viÖc ®o kiÓm víi nhiÖt ®é tíi h¹n cËn trªn, thiÕt bÞ ph¶i ®­îc ®Æt trong phßng ®o kiÓm cho ®Õn khi ®¹t ®­îc sù c©n b»ng vÒ nhiÖt. BËt thiÕt bÞ ë tr¹ng th¸i ph¸t trong kho¶ng thêi gian lµ 30 phót th× thiÕt bÞ ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu quy ®Þnh.

Tr­íc khi thùc hiÖn viÖc ®o kiÓm víi nhiÖt ®é tíi h¹n cËn d­íi, thiÕt bÞ ph¶i ®­îc ®Æt trong phßng ®o kiÓm cho ®Õn khi ®¹t ®­îc sù c©n b»ng vÒ nhiÖt. Sau ®ã bËt thiÕt bÞ ë tr¹ng th¸i chê hoÆc ë tr¹ng th¸i thu trong kho¶ng thêi gian 1 phót th× thiÕt bÞ ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu quy ®Þnh.

4.2.5.2Thñ tôc ®o kiÓm víi thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ho¹t ®éng kh«ng liªn tôc


NÕu nhµ s¶n xuÊt c«ng bè r»ng thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng kh«ng liªn tôc, thñ tôc ®o kiÓm ph¶i nh­ sau:

Tr­íc khi thùc hiÖn viÖc ®o kiÓm víi nhiÖt ®é tíi h¹n cËn trªn, thiÕt bÞ ph¶i ®­îc ®Æt trong phßng ®o kiÓm cho ®Õn khi ®¹t ®­îc sù c©n b»ng vÒ nhiÖt. Sau ®ã bËt thiÕt bÞ ë tr¹ng th¸i ph¸t trong kho¶ng thêi gian lµ 1 phót vµ tiÕp tôc ë tr¹ng th¸i thu trong kho¶ng thêi gian lµ 4 phót th× thiÕt bÞ sÏ tho¶ m·n yªu cÇu quy ®Þnh.

Tr­íc khi thùc hiÖn viÖc ®o kiÓm víi nhiÖt ®é tíi h¹n cËn d­íi, thiÕt bÞ ph¶i ®­îc ®Æt trong phßng ®o kiÓm vµ ®Ó thiÕt bÞ cho ®Õn khi ®¹t ®­îc sù c©n b»ng vÒ nhiÖt. Sau ®ã bËt thiÕt bÞ ë tr¹ng th¸i chê hoÆc ë tr¹ng th¸i thu trong kho¶ng thêi gian 1 phót th× thiÕt bÞ sÏ tho¶ m·n yªu cÇu quy ®Þnh.1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương