Bé b­u chÝnh, viÔn th ngtải về 399.44 Kb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích399.44 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.Ph¹m vi ¸p dông


Tiªu chuÈn nµy ®­a ra c¸c chØ tiªu chÊt l­îng tèi thiÓu vµ ph­¬ng ph¸p ®o ®èi víi thiÕt bÞ v« tuyÕn l­u ®éng mÆt ®Êt cã ¨ng ten liÒn dïng cho tho¹i t­¬ng tù nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng dÞch vô vµ gi¶m thiÓu nhiÔu g©y h¹i ®Õn c¸c dÞch vô vµ thiÕt bÞ kh¸c.

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt thiÕt yÕu ®Ó sö dông hiÖu qu¶ phæ tÇn sè. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho thiÕt bÞ v« tuyÕn cÇm tay cã ¨ng ten liÒn dïng ph­¬ng thøc ®iÒu chÕ gãc trong c¸c dÞch vô l­u ®éng mÆt ®Êt, chñ yÕu cho tho¹i t­¬ng tù, ho¹t ®éng trong d¶i tÇn sè v« tuyÕn tõ 30 MHz ®Õn 1000 MHz víi c¸c kho¶ng c¸ch kªnh lµ 12,5 kHz vµ 25 kHz.

Tiªu chuÈn nµy lµm së cø cho viÖc chøng nhËn hîp chuÈn vµ ®o kiÓm ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thiÕt bÞ v« tuyÕn l­u ®éng mÆt ®Êt cã ¨ng ten liÒn dïng chñ yÕu cho tho¹i t­¬ng tù.

2.Tµi liÖu tham kh¶o


[1] EN 300 296-1 V1.1.1 (2001): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; part 1: Technical characteristics and methods of measurement".

[2] EN 300 296-2 V1.1.1 (2001): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive".

[3] ETS 300 296 (1994): "Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech”.

[4] ETR 027 (1991): "Radio Equipment and Systems; Methods of measurement for mobile radio equipment".

[5] ETR 028 (1994): "Radio Equipment and Systems (RES); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics".

[6] ITU-T Recommendation O.41 (1994): "Psophometer for use on telephone-type circuits".


3.§Þnh nghÜa, ch÷ viÕt t¾t vµ ký hiÖu

3.1§Þnh nghÜa


3.1.1 §iÒu chÕ gãc

§iÒu chÕ pha (G3) hay ®iÒu chÕ tÇn sè (F3).3.1.2 T¶i tÇn sè ©m tÇn

T¶i tÇn sè ©m tÇn th«ng th­êng lµ mét ®iÖn trë cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc c«ng suÊt ra ©m tÇn cùc ®¹i cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm. Gi¸ trÞ cña ®iÖn trë nµy do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh vµ t­¬ng ®­¬ng víi trë kh¸ng cña bé chuyÓn ®æi ©m tÇn t¹i tÇn sè 1000 Hz. Trong mét sè tr­êng hîp, cÇn thiÕt ®Æt mét biÕn ¸p c¸ch ly gi÷a c¸c kÕt cuèi ®Çu ra cña m¸y thu cÇn ®o kiÓm vµ t¶i nµy.3.1.3 KÕt cuèi tÇn sè ©m tÇn

KÕt cuèi tÇn sè ©m tÇn lµ bÊt cø kÕt nèi phôc vô môc ®Ých ®o kiÓm m¸y thu ngo¹i trõ t¶i tÇn sè ©m tÇn. Th«ng th­êng, thiÕt bÞ kÕt cuèi do nhµ s¶n xuÊt lùa chän hoÆc lµ tho¶ thuËn gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ phßng thö nghiÖm vµ yªu cÇu ghi râ trong c¸c biªn b¶n ®o kiÓm. NÕu yªu cÇu thiÕt bÞ ®Æc biÖt, nªn ®Ó nhµ s¶n xuÊt cung cÊp.3.1.4 Bé läc ch¾n d¶i (cho m¸y ®o SINAD)

§Æc tÝnh cña bé läc ch¾n d¶i sö dông trong m¸y ®o hÖ sè mÐo ©m tÇn vµ m¸y ®o SINAD cÇn tho¶ m·n: t¹i ®Çu ra, tÇn sè 1000 Hz sÏ bÞ suy hao Ýt nhÊt lµ 40 dB vµ t¹i 2000 Hz suy hao sÏ ph¶i nhá h¬n 0,6 dB. §Æc tÝnh bé läc lµ ph¼ng vµ ph¶i nhá h¬n 0,6 dB t¹i c¸c d¶i tÇn tõ 20 Hz ®Õn 500 Hz vµ tõ 2000 Hz ®Õn 4000 Hz. Trong tr­êng hîp tÝn hiÖu ch­a ®iÒu chÕ, bé läc kh«ng thÓ g©y ra suy hao lín h¬n 1 dB ®èi víi tæng c«ng suÊt t¹p ©m ë ®Çu ra tÇn sè ©m tÇn cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm.3.1.5 ¨ng ten liÒn

¨ng ten ®­îc thiÕt kÕ ®Ó g¾n vµo thiÕt bÞ mµ kh«ng sö dông ®Çu nèi ngoµi trë kh¸ng 50  vµ ®­îc coi lµ mét phÇn cña thiÕt bÞ. ¨ng ten liÒn cã thÓ ®­îc g¾n cè ®Þnh bªn trong hoÆc bªn ngoµi thiÕt bÞ.3.1.6 PhÐp ®o dÉn

PhÐp ®o ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch nèi trùc tiÕp víi thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm.3.1.7 PhÐp ®o bøc x¹

PhÐp ®o gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña tr­êng bøc x¹.3.1.8 Tr¹m gèc

ThiÕt bÞ v« tuyÕn cã æ c¾m ¨ng ten ®Ó sö dông víi ¨ng ten ngoµi vµ ë vÞ trÝ cè ®Þnh.3.1.9 M¸y cÇm tay

ThiÕt bÞ v« tuyÕn cã æ c¾m ¨ng ten hoÆc ¨ng ten liÒn, hoÆc c¶ hai, th«ng th­êng ®­îc sö dông ®éc lËp, cã thÓ mang theo ng­êi hoÆc cÇm tay.3.1.10 Tr¹m di ®éng

ThiÕt bÞ v« tuyÕn l­u ®éng cã æ c¾m ¨ng ten ®Ó sö dông víi ¨ng ten ngoµi, th«ng th­êng ®­îc sö dông trªn mét ph­¬ng tiÖn vËn t¶i hoÆc nh­ mét tr¹m l­u ®éng.3.1.11 §o kiÓm ®Çy ®ñ

§o kiÓm toµn bé tham sè trong tiªu chuÈn nµy.3.1.12 §o kiÓm giíi h¹n

ChØ ®o kiÓm c¸c tham sè sau:  • Sai sè tÇn sè m¸y ph¸t, môc 5.1.1;

  • C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông m¸y ph¸t, môc 5.1.2;

  • C«ng suÊt kªnh l©n cËn cña m¸y ph¸t, môc 5.1.4;

  • §é nh¹y kh¶ dông trung b×nh (c­êng ®é tr­êng) cña m¸y thu, môc 5.2.1;

  • §é nh¹y kªnh l©n cËn cña m¸y thu, môc 5.2.3.

3.2Ch÷ viÕt t¾t
AR1

D¶i ®ång chØnh lo¹i 1

AR2

D¶i ®ång chØnh lo¹i 2

dBc

dB so víi c«ng suÊt sãng mang

emf

Søc ®iÖn ®éng

IF

Trung tÇn

OFR

D¶i tÇn sè ho¹t ®éng

RF

TÇn sè v« tuyÕn

Rx

M¸y thu

SINAD

(tÝn hiÖu + t¹p ©m + mÐo)/(t¹p ©m + mÐo)

SR

D¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n

Tx

M¸y ph¸t

VSWR

Tû sè sãng ®øng ®iÖn ¸p
1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương