Bé b­u chÝnh, viÔn th ngtải về 399.44 Kb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích399.44 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5.2Tham sè m¸y thu

5.2.1§é nh¹y kh¶ dông trung b×nh (c­êng ®é tr­êng, tho¹i)

5.2.1.1§Þnh nghÜa


§é nh¹y kh¶ dông trung b×nh (tho¹i) ®­îc biÓu thÞ b»ng c­êng ®é tr­êng trung b×nh cã ®¬n vÞ lµ dBV/m, ®­îc t¹o ra bëi sãng mang t¹i tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu ®· ®iÒu chÕ víi tÝn hiÖu ®o kiÓm b×nh th­êng (môc 4.3.1). TÝn hiÖu nµy, kh«ng kÓ nhiÔu, sau khi gi¶i ®iÒu chÕ t¹o ra tû sè SINAD b»ng 20 dB vµ ®­îc ®o th«ng qua m¹ch läc t¹p ©m tho¹i. Trung b×nh ë ®©y ®­îc tÝnh tõ 8 phÐp ®o c­êng ®é tr­êng khi m¸y thu ®­îc xoay t¨ng dÇn tõng gãc 450 vµ b¾t ®Çu t¹i mét h­íng nµo ®ã.

Chó ý: §é nh¹y kh¶ dông trung b×nh chØ kh¸c rÊt Ýt so víi ®é nh¹y kh¶ dông cùc ®¹i khi ®o t¹i mét h­íng nµo ®ã. §iÒu nµy lµ do ®Æc thï cña qu¸ tr×nh lÊy trung b×nh nh­ c«ng thøc trong 5.2.1.3. VÝ dô, sai sè kh«ng thÓ v­ît qu¸ 1,2 dB nÕu ®é nh¹y trong b¶y h­íng t­¬ng ®­¬ng nhau cßn trong h­íng thø t¸m th× rÊt kÐm. Víi lý do nh­ vËy, cã thÓ chän ngÉu nhiªn h­íng b¾t ®Çu (hoÆc gãc).


5.2.1.2Giíi h¹n


§èi víi c¸c giíi h¹n vÒ ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh, cã 4 lo¹i thiÕt bÞ ®­îc x¸c ®Þnh d­íi ®©y:

Lo¹i A: thiÕt bÞ cã ¨ng ten liÒn n»m trong vá m¸y.

Lo¹i B: thiÕt bÞ cã ¨ng ten liÒn cè ®Þnh hoÆc ¨ng ten liÒn cã thÓ kÐo ra nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 20 cm so víi vá.

Lo¹i C: thiÕt bÞ cã ¨ng ten liÒn cè ®Þnh hoÆc ¨ng ten liÒn cã thÓ kÐo ra v­ît qu¸ 20 cm so víi vá.

Lo¹i D: thiÕt bÞ kh«ng thuéc c¸c lo¹i A, B vµ C kÓ trªn.

Trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng, ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ c­êng ®é tr­êng cho trong b¶ng 6a vµ b¶ng 6b d­íi ®©y.B¶ng 6a - Giíi h¹n vÒ ®é nh¹y cho thiÕt bÞ lo¹i A vµ lo¹i D

D¶i tÇn sè,

MHz


§é nh¹y trung b×nh tÝnh b»ng dB

t­¬ng ®èi víi 1 V/mTõ 30 ®Õn 400

30,0

Trªn 400 ®Õn 750

31,5

Trªn 750 ®Õn 1000

33,0

B¶ng 6b - Giíi h¹n vÒ ®é nh¹y cho thiÕt bÞ lo¹i B

D¶i tÇn sè, MHz

§é nh¹y trung b×nh tÝnh b»ng dB

t­¬ng ®èi víi 1 V/mTõ 30 ®Õn 130

Trªn 130 ®Õn 300

Trªn 300 ®Õn 440

Trªn 440 ®Õn 600

Trªn 600 ®Õn 800

Trªn 800 ®Õn 100021,0

22,5


24,5

26,5


28,5

31,5


ThiÕt bÞ lo¹i C

T¹i c¸c tÇn sè lín h¬n 375 MHz th× giíi h¹n ph¶i tho¶ m·n b¶ng 6b.

Trong tr­êng hîp c¸c tÇn sè nhá h¬n hoÆc b»ng 375 MHz th× lÊy c¸c gi¸ trÞ c­êng ®é tr­êng trong b¶ng 6b trõ ®i mét hÖ sè hiÖu chØnh K.


 • K = 20 log10 [(l+ 20)/40];

trong ®ã: l lµ ®é dµi phÇn bªn ngoµi cña ¨ng ten tÝnh b»ng cm

Sù hiÖu chØnh nµy chØ ¸p dông trong tr­êng hîp nÕu chiÒu dµi ¨ng ten bªn ngoµi vá nhá h¬n (15000/f0 - 20) cm, trong ®ã f0 lµ tÇn sè tÝnh b»ng MHz.

§èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i thiÕt bÞ kÓ trªn, chØ cÇn céng thªm 6 dB vµo gi¸ trÞ giíi h¹n trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng ®Ó cã ®­îc c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n.

5.2.1.3Ph­¬ng ph¸p ®o trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng


S¬ ®å bè trÝ ®o ph¶i tho¶ m·n viÖc nèi thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm víi m¸y ®o SINAD sÏ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn tr­êng bøc x¹ (môc A.3).

VÞ trÝ ®o kiÓm ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ d¶i tÇn sè quy ®Þnh cña phÐp ®o nµy. ¨ng ten ®o kiÓm ®­îc ®Þnh h­íng theo ph©n cùc ®øng hoÆc theo ph©n cùc cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm. • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 12. 1. M¸y ®o SINAD hoÆc m¹ch läc t¹p ©m tho¹i

 2. T¶i AF/ bé phèi ©m

 3. M¸y thu cÇn ®o kiÓm

 4. ¨ng ten ®o kiÓm

 5. Bé t¹o tÝn hiÖu


H×nh 12. S¬ ®å ®o ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh trong

®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng

Trong ®ã:

§Æt m¸y thu cÇn ®o kiÓm trªn gi¸ ®ì t¹i vÞ trÝ chuÈn (môc A.2) theo h­íng ngÉu nhiªn. M¸y ®o hÖ sè mÐo kÕt hîp víi bé läc b¨ng ch¾n 1000 Hz (hoÆc m¸y ®o SINAD) nèi vµo ®Çu ra cña m¸y thu th«ng qua bé läc t¹p ©m tho¹i vµ t¶i tÇn sè ©m tÇn hoÆc bé phèi ©m ®Ó tr¸nh g©y nhiÔu tíi tr­êng ®iÖn tõ trong vïng gÇn thiÕt bÞ. • TiÕn hµnh ®o:

 1. Nèi bé t¹o tÝn hiÖu víi ¨ng ten ®o kiÓm:

 • ®iÒu chØnh tÇn sè cña bé t¹o tÝn hiÖu ®Õn tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu vµ tÝn hiÖu ®­îc ®iÒu chÕ ®o kiÓm b×nh th­êng A-M1 (môc 4.3.1).

 1. §iÒu chØnh ©m l­îng cña m¸y thu ®Ó cã c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn, môc 4.3.8 hoÆc trong tr­êng hîp ®iÒu chØnh ©m l­îng tõng nÊc th× ph¶i ®iÒu chØnh ®Õn nÊc ®Çu tiªn cho ra c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn.

 • quan s¸t tû sè SINAD.

 1. §iÒu chØnh møc cña bé t¹o tÝn hiÖu cho ®Õn thu ®­îc khi tû sè SINAD víi m¹ch läc t¹p ©m tho¹i lµ 20 dB.

 2. §iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm lªn cao hoÆc xuèng thÊp trong ph¹m vi ®é cao quy ®Þnh ®Ó t×m ra tû sè SINAD víi m¹ch läc t¹p ©m tho¹i lµ tèt nhÊt.

 3. §iÒu chØnh l¹i møc cña bé t¹o tÝn hiÖu cho ®Õn khi thu ®­îc tû sè SINAD b»ng 20 dB.

 4. Ghi nhí l¹i møc cùc tiÓu cña bé t¹o tÝn hiÖu trong b­íc d).

 5. Thùc hiÖn l¹i tõ b­íc c) ®Õn f) ®èi víi 7 vÞ trÝ cßn l¹i cña m¸y thu c¸ch nhau tõng gãc 450, x¸c ®Þnh vµ ghi nhí l¹i gi¸ trÞ møc tÝn hiÖu t¹i ®Çu ra cña bé t¹o tÝn hiÖu mµ t¹o ra tû sè SINAD víi m¹ch läc t¹p ©m tho¹i lµ 20 dB.

 6. Sö dông mèi quan hÖ trong môc A.1.1.2 (ph­¬ng ph¸p thay thÕ), tÝnh to¸n vµ ghi l¹i 8 gi¸ trÞ c­êng ®é tr­êng Xi (i = 1  8), tÝnh b»ng V/m t­¬ng øng víi møc tÝn hiÖu nãi trªn cña bé t¹o tÝn hiÖu.

 7. §é nh¹y kh¶ dông trung b×nh biÓu thÞ b»ng c­êng ®é tr­êng Etrungb×nh (dBV/m), tÝnh theo c«ng thøc:

Etrungb×nh = 20log10

 • trong ®ã Xi lµ tõng gi¸ trÞ cña 8 c­êng ®é tr­êng tÝnh trong b­íc h.

 1. H­íng chuÈn ®­îc xem lµ h­íng cã ®é nh¹y cùc ®¹i (nghÜa lµ t­¬ng øng víi c­êng ®é tr­êng cùc tiÓu ghi ®­îc trong qu¸ tr×nh ®o) trong 8 vÞ trÝ ®o.

 • ghi l¹i h­íng, ®é cao t­¬ng øng (cã thÓ ¸p dông ®­îc) vµ gi¸ trÞ c­êng ®é tr­êng chuÈn nµy.

5.2.1.4Ph­¬ng ph¸p ®o trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n


Sö dông bé ghÐp ®o trong s¬ ®å h×nh 13, tiÕn hµnh ®o ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh trong ®iÒu kiÖn chuÈn tíi h¹n.

 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 13.H×nh 13. S¬ ®å ®o ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh trong

®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n • TiÕn hµnh ®o:

X¸c ®Þnh møc vµo cña tÝn hiÖu ®o kiÓm mµ t¹o ra tû sè SINAD víi m¹ch läc t¹p ©m tho¹i lµ 20 dB trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng vµ tíi h¹n vµ ®é chªnh lÖch ®­îc tÝnh b»ng dB. Céng ®é chªnh lÖch nµy víi ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng ®èi víi c¸c tr­êng bøc x¹, tÝnh b»ng dBV/m nh­ trong môc 5.2.1.3 ë b­íc i) ®Ó ®­îc ®é nh¹y trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n.

5.2.1.5PhÐp ®o ®é suy gi¶m


5.2.1.5.1 §Þnh nghÜa

PhÐp ®o ®é suy gi¶m lµ phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn cho m¸y thu, môc ®Ých ®Ó x¸c ®Þnh ®é suy gi¶m chÊt l­îng cña m¸y thu do sù xuÊt hiÖn cña mét hay nhiÒu tÝn hiÖu kh«ng mong muèn (nhiÔu). §èi víi nh÷ng phÐp ®o nh­ vËy, møc tÝn hiÖu mong muèn ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®Õn møc giíi h¹n cña ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh.

PhÐp ®o ®é suy gi¶m chia thµnh 2 lo¹i:


 1. PhÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh ë vÞ trÝ ®o kiÓm thÝch hîp (môc 5.2.4 (triÖt ®¸p øng gi¶), môc 5.2.6 (nghÑt) vµ môc A.1.)

 2. PhÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh sö dông bé ghÐp ®o (môc 5.2.2 (triÖt nhiÔu cïng kªnh), môc 5.2.3 (®é chän läc kªnh l©n cËn), môc 5.2.5 (triÖt ®¸p øng xuyªn ®iÒu chÕ) vµ môc A.6)

ChØ sö dông bé ghÐp ®o cho nh÷ng phÐp ®o kiÓm mµ ë ®ã sù sai lÖch vÒ tÇn sè gi÷a tÝn hiÖu ®o kiÓm mong muèn vµ kh«ng mong muèn lµ rÊt nhá so víi tÇn sè thùc tÕ, do vËy suy hao ghÐp nèi cña bé ghÐp ®o lµ nh­ nhau ®èi víi tÝn hiÖu mong muèn vµ kh«ng mong muèn.

5.2.1.5.2 Thñ tôc ®o khi sö dông bé ghÐp ®o

Nèi bé ghÐp ®o víi bé t¹o tÝn hiÖu qua m¹ch phèi hîp ®Ó t¹o tÝn hiÖu ®o kiÓm mong muèn vµ kh«ng mong muèn vµo m¸y thu ®Æt trong bé ghÐp ®o. V× vËy cÇn thiÕt ph¶i ®Æt møc ra cña tÝn hiÖu ®o kiÓm mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu ®Ó t¹o ra tÝn hiÖu t¹i m¸y thu (®Æt trong bé ghÐp ®o) t­¬ng øng víi ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh (bøc x¹) x¸c ®Þnh trong môc 5.2.1.2.

Sau ®ã møc ra nµy cña tÝn hiÖu ®o kiÓm mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu ®­îc sö dông cho tÊt c¶ c¸c phÐp ®o cho m¸y thu sö dông bé ghÐp ®o.

Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ra ®o kiÓm cña bé t¹o tÝn hiÖu nh­ sau: 1. §o ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh thùc tÕ cña m¸y theo môc 5.2.1.3 b­íc i), tÝnh b»ng c­êng ®é tr­êng.

 2. Ghi l¹i sù sai lÖch gi÷a giíi h¹n vÒ ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh x¸c ®Þnh trong môc 5.2.1.2 vµ ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh thùc tÕ trªn, tÝnh b»ng dB.

 3. Sau ®ã ®Æt m¸y thu vµo bé ghÐp ®o:

 • nèi bé t¹o tÝn hiÖu t¹o ra tÝn hiÖu vµo mong muèn víi bé ghÐp ®o th«ng qua m¹ch phèi hîp. TÊt c¶ c¸c cæng vµo kh¸c cña m¹ch phèi hîp ®­îc kÕt cuèi b»ng t¶i 50;

 • ®iÒu chØnh møc ra cña bé t¹o tÝn hiÖu víi ®iÒu chÕ ®o kiÓm b×nh th­êng A-M1 (xem môc 4.3.1) ®Ó thu ®­îc tû sè SINAD lµ 20 dB (víi bé läc t¹p ©m tho¹i). Sau ®ã t¨ng møc ra nµy thªm mét l­îng t­¬ng øng víi ®é sai lÖch, tÝnh b»ng dB nh­ trong b­íc b).

 • ®èi víi mçi lo¹i thiÕt bÞ sö dông, møc ra cña bé t¹o tÝn hiÖu ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng ®­¬ng víi møc giíi h¹n cña ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh cho thiÕt bÞ ®ã, tÝnh b»ng c­êng ®é tr­êng (môc 5.2.1.2).

5.2.1.5.3 Thñ tôc ®o khi sö dông vÞ trÝ ®o kiÓm

Khi phÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh ë vÞ trÝ ®o kiÓm thÝch hîp, tÝn hiÖu mong muèn vµ kh«ng mong muèn ®­îc hiÖu chuÈn d¹ng dBV/m t¹i vÞ trÝ thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm.

§èi víi phÐp ®o theo môc 5.2.4 (triÖt ®¸p øng gi¶), môc 5.2.6 (nghÑt) vµ A.2 th× cÇn ghi l¹i chiÒu cao cña ¨ng ten ®o kiÓm vµ h­íng (gãc) cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm, nh­ trong môc 5.2.1.3.1 j) (h­íng chuÈn).

5.2.2§é triÖt nhiÔu cïng kªnh

5.2.2.1§Þnh nghÜa


§é triÖt nhiÔu cïng kªnh lµ kh¶ n¨ng cña m¸y thu thu ®­îc tÝn hiÖu ®iÒu chÕ mong muèn kh«ng v­ît qu¸ ®é suy gi¶m chÊt l­îng quy ®Þnh do sù xuÊt hiÖn tÝn hiÖu ®iÒu chÕ kh«ng mong muèn, c¶ hai tÝn hiÖu nµy ®Òu ë tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu.

5.2.2.2Giíi h¹n


Gi¸ trÞ cña ®é triÖt nhiÔu cïng kªnh, tÝnh b»ng dB, t¹i bÊt kú tÇn sè tÝn hiÖu kh«ng mong muèn trong d¶i tÇn sè quy ®Þnh sÏ n»m gi÷a:

-8,0 dB vµ 0 dB: cho kho¶ng c¸ch kªnh lµ 25 kHz;

-12,0 dB vµ 0 dB: cho kho¶ng c¸ch kªnh lµ 12,5 kHz.

5.2.2.3Ph­¬ng ph¸p ®o


- S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 14.H×nh 14. S¬ ®å ®o ®é triÖt nhiÔu cïng kªnh

- TiÕn hµnh ®o: 1. §Æt m¸y thu trong bé ghÐp ®o (môc A.6).

Nèi hai bé t¹o tÝn hiÖu A vµ B víi bé ghÐp ®o th«ng qua m¹ch phèi hîp.

TÝn hiÖu mong muèn do bé t¹o tÝn hiÖu A t¹o ra cã tÇn sè b»ng tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu vµ ®­îc ®iÒu chÕ ®o kiÓm b×nh th­êng A-M1 (môc 4.3.1).

TÝn hiÖu kh«ng mong muèn do bé t¹o tÝn hiÖu B t¹o ra, ®­îc ®iÒu chÕ víi tÝn hiÖu A-M3 (môc 4.3.1). C¶ hai tÝn hiÖu vµo ®Òu cã tÇn sè b»ng tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu cÇn ®o kiÓm.


 1. Ban ®Çu, t¾t bé t¹o tÝn hiÖu B (tÝn hiÖu kh«ng mong muèn) nh­ng vÉn duy tr× trë kh¸ng ®Çu ra.

§iÒu chØnh møc tÝn hiÖu mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu A ®Õn møc t­¬ng ®­¬ng víi møc giíi h¹n ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh cña lo¹i thiÕt bÞ ®­îc sö dông, tÝnh b»ng c­êng ®é tr­êng (môc 5.2.1.2 vµ 5.2.1.5.)

§iÒu chØnh ©m l­îng cña m¸y thu ®Ó cã c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn (môc 4.3.8), hoÆc trong tr­êng hîp ®iÒu chØnh ©m l­îng tõng nÊc th× ph¶i ®iÒu chØnh ®Õn nÊc ®Çu tiªn cho ra c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn. 1. BËt bé t¹o tÝn hiÖu B ®Ó t¹o ra tÝn hiÖu kh«ng mong muèn.

 2. §iÒu chØnh møc tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cña bé t¹o tÝn hiÖu B ®Õn khi:

 • møc ra cña tÝn hiÖu mong muèn gi¶m 3 dB, hoÆc

 • tû sè SINAD ë ®Çu ra m¸y thu gi¶m ®Õn 14 dB (víi bé läc t¹p ©m tho¹i),

kh«ng kÓ ®iÒu kiÖn nµo x¶y ra tr­íc.

 1. Ghi nhí l¹i møc tÝn hiÖu kh«ng mong muèn.

 2. §èi víi mçi tÇn sè cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn, tû sè ®é triÖt nhiÔu cïng kªnh sÏ ®­îc biÓu thÞ nh­ tû sè cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn trªn møc tÝn hiÖu mong muèn, tÝnh b»ng dB.

Ghi l¹i tû sè nµy.

 1. Thùc hiÖn l¹i phÐp ®o ®èi víi viÖc dÞch chuyÓn tÇn sè cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn lµ 6% vµ 12% kho¶ng c¸ch kªnh.

 2. §é triÖt nhiÔu cïng kªnh cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm sÏ lµ gi¸ trÞ thÊp nhÊt trong 5 gi¸ trÞ tÝnh b»ng dB ghi trong b­íc f).

Gi¸ trÞ cña tû sè ®é triÖt nhiÔu cïng kªnh, tÝnh b»ng dB, th«ng th­êng lµ sè ©m (do vËy, vÝ dô -12 dB lµ nhá h¬n -8 dB).

5.2.3§é chän läc kªnh l©n cËn

5.2.3.1§Þnh nghÜa


§é chän läc kªnh l©n cËn lµ kh¶ n¨ng cña m¸y thu thu ®­îc tÝn hiÖu mong muèn ®· ®iÒu chÕ kh«ng v­ît qu¸ ®é suy gi¶m chÊt l­îng quy ®Þnh do sù xuÊt hiÖn tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cã tÇn sè chªnh lÖch so víi tÇn sè tÝn hiÖu mong muèn mét l­îng b»ng kho¶ng c¸ch kªnh l©n cËn.

5.2.3.2Giíi h¹n


§é chän läc kªnh l©n cËn cña thiÕt bÞ ph¶i tho¶ m·n trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm cô thÓ, ®é suy gi¶m chÊt l­îng quy ®Þnh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cho trong b¶ng 7.

B¶ng 7 - §é chän läc kªnh l©n cËn

Kho¶ng c¸ch kªnh, kHz

Giíi h¹n ®é chän läc kªnh l©n cËn, dBV/m

C¸c tÇn sè kh«ng mong muèn

 68 MHz


C¸c tÇn sè kh«ng mong muèn

> 68 MHz


§iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng

§iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n

§iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng

§iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n

25

75

65

20 log10(f) + 38,3

20 log10(f) + 28,3

12,5

65

55

20 log10(f) + 28,3

20 log10(f) + 18,3

Chó ý: f lµ tÇn sè sãng mang tÝnh b»ng MHz


5.2.3.3Ph­¬ng ph¸p ®o


 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 15.H×nh 15. S¬ ®å ®o ®é chän läc kªnh l©n cËn

 • TiÕn hµnh ®o:

 1. §Æt m¸y thu trong bé ghÐp ®o (môc A.6.)

Nèi hai bé t¹o tÝn hiÖu A vµ B víi bé ghÐp ®o qua m¹ch phèi hîp.

TÝn hiÖu mong muèn do bé t¹o tÝn hiÖu A t¹o ra sÏ cã tÇn sè b»ng tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu vµ ®­îc ®iÒu chÕ ®o kiÓm b×nh th­êng A-M1 (xem môc 4.3.1.)

TÝn hiÖu kh«ng mong muèn do bé t¹o tÝn hiÖu B t¹o ra sÏ ®­îc ®iÒu chÕ víi tÝn hiÖu A-M3 (xem môc 4.3.1) vµ cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña kªnh l©n cËn trªn ®èi víi tÝn hiÖu mong muèn.


 1. §Çu tiªn, t¾t bé t¹o tÝn hiÖu B (tÝn hiÖu kh«ng mong muèn) nh­ng vÉn duy tr× trë kh¸ng ®Çu ra.

§iÒu chØnh møc tÝn hiÖu mong muèn cña bé t¹o tÝn hiÖu A ®Õn møc t­¬ng ®­¬ng víi møc giíi h¹n cña ®é nh¹y trung b×nh cña lo¹i thiÕt bÞ ®­îc sö dông, tÝnh b»ng c­êng ®é tr­êng (môc 5.2.1.2 vµ 5.2.1.5).

§iÒu chØnh ©m l­îng cña m¸y thu ®Ó cã c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn, hoÆc trong tr­êng hîp ®iÒu chØnh ©m l­îng tõng nÊc th× ph¶i ®iÒu chØnh ®Õn nÊc ®Çu tiªn cho ra c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn. 1. BËt bé t¹o tÝn hiÖu B ®Ó t¹o tÝn hiÖu kh«ng mong muèn.

 2. §iÒu chØnh møc tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cña bé t¹o tÝn hiÖu B cho ®Õn khi:

 • møc ra cña tÝn hiÖu mong muèn gi¶m 3 dB, hoÆc

 • tû sè SINAD ë ®Çu ra m¸y thu gi¶m ®Õn 14 dB (víi bé läc t¹p ©m tho¹i),

kh«ng kÓ ®iÒu kiÖn nµo x¶y ra tr­íc.

 1. Ghi nhí l¹i møc cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn.

 2. §èi víi mçi kªnh l©n cËn, ®é chän läc ®­îc biÓu thÞ nh­ tû sè gi÷a møc tÝn hiÖu kh«ng mong muèn víi møc tÝn hiÖu mong muèn, tÝnh b»ng dB.

Sau ®ã chuyÓn ®æi ®¬n vÞ nµy thµnh c­êng ®é tr­êng cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn t¹i vÞ trÝ m¸y thu, tÝnh b»ng dBV/m.

Ghi l¹i gi¸ trÞ nµy. 1. Thùc hiÖn l¹i phÐp ®o ®èi víi tÝn hiÖu kh«ng mong muèn t¹i tÇn sè cña kªnh l©n cËn d­íi cña tÝn hiÖu mong muèn.

 2. §é chän läc kªnh l©n cËn cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm lµ gi¸ trÞ thÊp h¬n trong 2 gi¸ trÞ tÝnh ®­îc ë b­íc f) ®èi víi c¸c kªnh l©n cËn trªn vµ d­íi gÇn nhÊt víi kªnh thu.

 3. Thùc hiÖn l¹i phÐp ®o trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n (¸p dông ®ång thêi c¶ môc 4.2.4.1 vµ 4.2.4.2) víi møc cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn ®­îc ®iÒu chØnh t­¬ng ®­¬ng víi møc giíi h¹n ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh (trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n) cña lo¹i thiÕt bÞ ®­îc ®o kiÓm, tÝnh b»ng c­êng ®é tr­êng (xem môc 5.2.1.2 vµ 5.2.1.5).

5.2.4TriÖt ®¸p øng gi¶


C¸c ®¸p øng gi¶ cã thÓ x¶y ra t¹i tÊt c¸c tÇn sè trong phæ tÇn vµ yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy ph¶i tho¶ m·n cho tÊt c¶ c¸c tÇn sè. Tuy nhiªn, v× c¸c lý do thùc tÕ nªn c¸c phÐp ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn nh­ quy ®Þnh trong tiªu chuÈn. §Æc biÖt, ph­¬ng ph¸p ®o nµy kh«ng chñ ®Þnh ®o tÊt c¶ ®¸p øng gi¶ mµ chØ lùa chän c¸c ®¸p øng gi¶ cã x¸c suÊt xuÊt hiÖn cao. Tuy nhiªn, trong d¶i tÇn sè giíi h¹n gÇn víi tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu th× kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc x¸c suÊt ®¸p øng gi¶, v× vËy cÇn thùc hiÖn viÖc t×m kiÕm trong d¶i tÇn sè giíi h¹n nµy. Ph­¬ng ph¸p nµy cã møc ®é tin cËy cao cho thiÕt bÞ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu t¹i c¸c tÇn sè kh«ng ®­îc ®o kiÓm.

5.2.4.1§Þnh nghÜa


TriÖt ®¸p øng gi¶ lµ kh¶ n¨ng cña m¸y thu thu ®­îc tÝn hiÖu mong muèn kh«ng v­ît qu¸ ®é suy gi¶m chÊt l­îng quy ®Þnh do sù xuÊt hiÖn tÝn hiÖu ®iÒu chÕ kh«ng mong muèn ë bÊt kú tÇn sè kh¸c mµ cã ®¸p øng.

5.2.4.2Giíi h¹n


TriÖt ®¸p øng gi¶ cña thiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o ®Ó trong c¸c ®iÒu kiÖn ®o kiÓm quy ®Þnh, ®é suy gi¶m chÊt l­îng quy ®Þnh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ ®èi víi c¸c møc cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn lªn tíi:

 • 75 dBV/m: cho c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cã tÇn sè  68 MHz;

 • (20 log10(f) + 38,3) dBV/m: cho c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cã tÇn sè > 68 MHz;

trong ®ã f lµ tÇn sè tÝnh b»ng MHz.

5.2.4.3Giíi thiÖu ph­¬ng ph¸p ®o


§Ó x¸c ®Þnh nh÷ng tÇn sè cã thÓ x¶y ra ®¸p øng gi¶, ph¶i tiÕn hµnh c¸c tÝnh to¸n sau:

 1. TÝnh d¶i tÇn giíi h¹n:

 • "d¶i tÇn giíi h¹n" ®­îc ®Þnh nghÜa lµ tÇn sè tÝn hiÖu dao ®éng néi (fLO) ®­a vµo bé trén thø nhÊt cña m¸y thu, céng hoÆc trõ ®i tæng tÇn sè trung tÇn (fI1...fIn) vµ 1/2 d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n (sr) cña m¸y thu, xem môc 4.

Do ®ã, tÇn sè fL cña d¶i tÇn giíi h¹n lµ: 1. TÝnh tÇn sè n»m ngoµi d¶i tÇn giíi h¹n:

 • viÖc tÝnh to¸n nh÷ng tÇn sè mµ n»m ngoµi d¶i x¸c ®Þnh ë b­íc a) cã thÓ x¶y ra ®¸p øng gi¶, ®­îc thùc hiÖn ë phÇn cßn l¹i cña d¶i tÇn ®o kiÓm, xem môc 5.2.4.6 d);

 • c¸c tÇn sè n»m ngoµi d¶i tÇn giíi h¹n chÝnh lµ c¸c hµi cña tÇn sè tÝn hiÖu dao ®éng néi fLO ®­a vµo bé trén thø nhÊt cña m¸y thu céng hoÆc trõ ®i tÇn sè trung tÇn thø nhÊt (fI1) cña m¸y thu;

 • do vËy, tÇn sè cña c¸c ®¸p øng gi¶ nµy lµ:

* nfLO  fI1; trong ®ã n lµ sè nguyªn  2.

§Ó thùc hiÖn tÝnh c¸c tÇn sè cña ®¸p øng gi¶ tr­íc hÕt cÇn ®o ®¸p øng ¶nh thø nhÊt cña m¸y thu.

§èi víi c¸c tÝnh to¸n b­íc a) vµ b­íc b) ë trªn, nhµ s¶n xuÊt ph¶i th«ng b¸o tÇn sè cña m¸y thu, tÇn sè tÝn hiÖu dao ®éng néi fLo ®­a vµo bé trén thø nhÊt trong m¸y thu, tÇn sè trung tÇn (fi1...fin) vµ d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n (sr) cña m¸y thu.

5.2.4.4S¬ ®å ®o
 1. M¸y ®o SINAD vµ bé läc t¹p ©m tho¹i.

 2. T¶i AF/ bé phèi ©m.

 3. M¸y thu cÇn ®o kiÓm.

 4. ¨ng ten ®o kiÓm b¨ng réng.

 5. M¹ch phèi hîp (chØ dông khi sö dông 1 ¨ng ten).

 6. Bé t¹o tÝn hiÖu A.

 7. Bé t¹o tÝn hiÖu B.

 8. ¨ng ten ®o kiÓm cho tÝn hiÖu mong muèn (xem môc 5.2.4.4 e))

H×nh 16. S¬ ®å ®o triÖt ®¸p øng gi¶

TiÕn hµnh ®o nh­ sau: 1. VÞ trÝ ®o kiÓm gièng nh­ ®Ó thùc hiÖn phÐp ®o ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh (môc 5.2.1);

 2. ChiÒu cao cña ¨ng ten ®o kiÓm b¨ng réng vµ h­íng (gãc) cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ nh­ môc 5.2.1.3 vµ 5.2.1.5;

 3. Trong qu¸ tr×nh ®o, cÇn thiÕt lµ c«ng suÊt bøc x¹ ph¶i lín trong d¶i tÇn réng, nh­ng ph¶i thËn träng ®Ó c¸c tÝn hiÖu kh«ng g©y nhiÔu ®Õn c¸c dÞch vô ®ang khai th¸c ë khu vùc l©n cËn;

 4. Trong tr­êng hîp cã sù ph¶n x¹ cña mÆt ph¼ng ®Êt th× chiÒu cao cña ¨ng ten ®o kiÓm b¨ng réng ph¶i ®­îc thay ®æi ®Ó tèi ­u ho¸ sù ph¶n x¹ tõ mÆt ph¼ng ®Êt. §iÒu nµy kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®ång thêi cho c¶ hai tÇn sè kh¸c nhau.

NÕu sö dông ¨ng ten ph©n cùc ®øng, sù ph¶n x¹ tõ mÆt ph¼ng ®Êt cã thÓ triÖt dÔ dµng b»ng c¸ch ®Æt mét ¨ng ten ®¬n cùc thÝch hîp trùc tiÕp trªn mÆt ph¼ng ®Êt.

 1. Trong tr­êng hîp ¨ng ten ®o kiÓm b¨ng réng kh«ng bao trïm ®­îc d¶i tÇn cÇn thiÕt th× cã thÓ sö dông 2 ¨ng ten kh¸c nhau ghÐp cho ®ñ ®Ó thay thÕ;

 2. ThiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm ®­îc ®Æt trªn gi¸ ë vÞ trÝ chuÈn (môc A.2) vµ theo h­íng chuÈn nh­ ®· chØ dÉn (môc 5.2.1.3 vµ 5.2.1.5).

5.2.4.5Ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t


Sö dông s¬ ®å ®o ë môc 5.2.4.4, tiÕn hµnh kh¶o s¸t nh­ sau:

 1. Nèi hai bé t¹o tÝn hiÖu A vµ B víi ¨ng ten ®o kiÓm b¨ng réng qua m¹ch phèi hîp nÕu thÝch hîp hoÆc ®­îc thay thÕ b»ng 2 ¨ng ten kh¸c nhau nh­ môc 5.2.4.4 e).

TÝn hiÖu mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu A t¹o ra cã tÇn sè b»ng tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu vµ ®­îc ®iÒu chÕ ®o kiÓm b×nh th­êng A-M1 (môc 4.3.1).

TÝn hiÖu kh«ng mong muèn cña bé t¹o tÝn hiÖu B t¹o ra ®­îc ®iÒu chÕ bëi tÇn sè 400 Hz t¹i møc t¹o ra ®é lÖch tÇn lµ 5 kHz. 1. §Çu tiªn, t¾t bé t¹o tÝn hiÖu B (tÝn hiÖu kh«ng mong muèn), nh­ng vÉn duy tr× trë kh¸ng ®Çu ra.

§iÒu chØnh tÝn hiÖu mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu A ®Õn møc giíi h¹n cña ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh cña lo¹i thiÕt bÞ ®­îc ®o kiÓm, tÝnh b»ng c­êng ®é tr­êng vµ sö dông thñ tôc hiÖu chuÈn trong môc 5.2.1.5.3 (xem môc 5.2.1.2 vµ môc 5.2.1.5)

 1. BËt bé t¹o tÝn hiÖu B ®Ó t¹o tÝn hiÖu kh«ng mong muèn.

§iÒu chØnh møc cña bé t¹o tÝn hiÖu B ®Ó cã ®­îc c­êng ®é tr­êng cao h¬n giíi h¹n triÖt ®¸p øng gi¶ ®­îc ®o ë n¬i thu (xem môc 5.2.4.2) Ýt nhÊt lµ 10 dB, thËm chÝ ®èi víi mét sè vÞ trÝ ®o kiÓm, møc cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn biÕn ®æi ®¸ng kÓ theo tÇn sè do cã sù ph¶n x¹ cña mÆt ®Êt.

Thay ®æi tÇn sè tÝn hiÖu kh«ng mong muèn tõng kho¶ng 10 kHz trong d¶i tÇn giíi h¹n (xem môc 5.2.4.3 a)) vµ trong c¸c d¶i tÇn tÝnh to¸n n»m ngoµi d¶i tÇn nµy (xem môc 5.2.4.3 b)). 1. Quan s¸t tû sè SINAD.

 2. NÕu tû sè SINAD lín h¬n 20 dB th× kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc ¶nh h­ëng cña ph¸t x¹ gi¶ vµ phÐp ®o sÏ ph¶i tiÕp tôc ë b­íc tÇn sè tiÕp theo.

 3. NÕu tû sè SINAD nhá h¬n 20 dB th× gi¶m møc tÝn hiÖu kh«ng mong muèn theo tõng nÊc 1 dB cho ®Õn khi thu ®­îc tû sè SINAD lµ 20 dB hoÆc lín h¬n.

 4. Trong tr­êng hîp mÆt sµn nhµ cã ph¶n x¹, chiÒu cao ¨ng ten sÏ ®­îc thay ®æi t­¬ng øng t¹i tõng thay ®æi møc cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn ®Ó ®¹t ®­îc tû sè SINAD b»ng 20 dB hoÆc lín h¬n.

¨ng ten ®o kiÓm cã thÓ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh nÕu sö dông vÞ trÝ ®o kiÓm t¹i phßng kh«ng cã ph¶n x¹ (môc A1.2) hoÆc nÕu lo¹i bá hiÖu qu¶ sù ph¶n x¹ cña mÆt ®Êt (xem 5.2.4.4 d)).

 1. Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, nÕu ph¸t hiÖn bÊt kú ®¸p øng gi¶ cÇn ghi l¹i tÇn sè, vÞ trÝ vµ chiÒu cao ¨ng ten ®Ó sö dông cho nh÷ng phÐp ®o ë môc 5.2.4.6.

5.2.4.6Ph­¬ng ph¸p ®o


T¹i mçi tÇn sè ph¸t hiÖn ®¸p øng gi¶ ë trong vµ ngoµi d¶i tÇn giíi h¹n, tiÕn hµnh phÐp ®o nh­ sau:

 1. S¬ ®å ®o nh­ môc 5.2.4.4.

Nèi hai bé t¹o tÝn hiÖu A vµ B víi ¨ng ten ®o kiÓm b¨ng réng qua m¹ch phèi hîp nÕu thÝch hîp hoÆc ®­îc thay thÕ b»ng 2 ¨ng ten kh¸c nhau nh­ môc 5.2.4.4 e).

TÝn hiÖu mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu A t¹o ra cã tÇn sè b»ng tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu vµ ®­îc ®iÒu chÕ ®o kiÓm b×nh th­êng A-M1 (môc 4.3.1).

TÝn hiÖu kh«ng mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu B t¹o ra ®­îc ®iÒu chÕ bëi tÇn sè 400 Hz víi ®é lÖch tÇn lµ 12% kho¶ng c¸ch kªnh (A-M3).


 1. §Çu tiªn, t¾t bé t¹o tÝn hiÖu B (tÝn hiÖu kh«ng mong muèn), nh­ng vÉn duy tr× trë kh¸ng ®Çu ra.

§iÒu chØnh møc tÝn hiÖu mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu A ®Õn møc giíi h¹n cña ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh (môc 5.2.1.5) cña lo¹i thiÕt bÞ ®­îc ®o kiÓm (môc 5.2.1.2), tÝnh b»ng c­êng ®é tr­êng t¹i vÞ trÝ m¸y thu.

§iÒu chØnh ©m l­îng cña m¸y thu ®Ó cã c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn, hoÆc trong tr­êng hîp ®iÒu chØnh ©m l­îng tõng nÊc th× ph¶i ®iÒu chØnh ®Õn nÊc ®Çu tiªn cho ra c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn. 1. BËt bé t¹o tÝn hiÖu B ®Ó t¹o tÝn hiÖu kh«ng mong muèn;

 2. Quan s¸t tû sè SINAD;

 3. §iÒu chØnh møc tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cho ®Õn khi thu ®­îc tû lÖ SINAD lµ 14 dB víi bé läc t¹p ©m tho¹i.

Ghi nhí l¹i møc tÝn hiÖu kh«ng mong muèn.

 1. TÇn sè cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn ®­îc t¨ng lªn hoÆc gi¶m xuèng tõng b­íc b»ng 20% kho¶ng c¸ch kªnh vµ lÆp l¹i b­íc e) cho ®Õn khi t×m ®­îc møc thÊp nhÊt.

§èi víi mçi tÇn sè, triÖt ®¸p øng gi¶ ®­îc biÓu thÞ nh­ møc dBV/m cña c­êng ®é tr­êng tÝn hiÖu kh«ng mong muèn t¹i vÞ trÝ m¸y thu, t­¬ng øng víi gi¸ trÞ thÊp nhÊt ghi trong c¸c b­íc e).

Ghi l¹i gi¸ trÞ nµy. 1. Thùc hiÖn l¹i phÐp ®o ë tÊt c¶ c¸c tÇn sè ph¸t hiÖn ®¸p øng gi¶ trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t cña d¶i tÇn giíi h¹n, môc 5.2.4.3, vµ c¸c tÇn sè cã ®¸p øng gi¶ cßn l¹i ®­îc tÝnh to¸n trong d¶i tÇn fRx/ 3,2 MHz hoÆc 30 MHz, tÇn sè cao h¬n 3,2  fRx , trong ®ã fRx lµ tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu, vÞ trÝ vµ chiÒu cao ¨ng ten ®­îc ghi trong môc 5.2.4.5 h).

 2. TriÖt ®¸p øng gi¶ cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm ®­îc biÓu thÞ nh­ møc dBV/m cña c­êng ®é tr­êng tÝn hiÖu kh«ng mong muèn t¹i vÞ trÝ m¸y thu, t­¬ng øng víi gi¸ trÞ thÊp nhÊt ghi trong b­íc f).

5.2.5TriÖt ®¸p øng xuyªn ®iÒu chÕ

5.2.5.1§Þnh nghÜa


TriÖt ®¸p øng xuyªn ®iÒu chÕ lµ sè ®o kh¶ n¨ng cña m¸y thu thu ®­îc tÝn hiÖu mong muèn ®· ®iÒu chÕ kh«ng v­ît qu¸ ®é suy gi¶m chÊt l­îng quy ®Þnh do sù xuÊt hiÖn cña hai hay nhiÒu tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cã mèi quan hÖ tÇn sè ®Æc biÖt víi tÇn sè tÝn hiÖu mong muèn.

5.2.5.2Giíi h¹n


TriÖt ®¸p øng xuyªn ®iÒu chÕ cña thiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o ®Ó trong c¸c ®iÒu kiÖn ®o kiÓm quy ®Þnh, ®é suy gi¶m chÊt l­îng quy ®Þnh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ ®èi víi c¸c møc cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn lªn tíi:

 • 70 dBV/m cho c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cã tÇn sè  68 MHz;

 • (20 log10(f) + 33,3) dBV/m cho c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cã tÇn sè > 68 MHz;

trong ®ã f lµ tÇn sè tÝnh b»ng MHz.

5.2.5.3Ph­¬ng ph¸p ®o


 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 17.H×nh 17. S¬ ®å ®o triÖt ®¸p øng xuyªn ®iÒu chÕ

 • TiÕn hµnh ®o:

 1. §Æt m¸y thu trong bé ghÐp ®o (môc A.6).

Nèi ba bé t¹o tÝn hiÖu A, B vµ C víi bé ghÐp ®o th«ng qua qua m¹ch phèi hîp.

TÝn hiÖu mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu A t¹o ra cã tÇn sè b»ng tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu vµ ®­îc ®iÒu chÕ ®o kiÓm b×nh th­êng A-M1 (môc 4.3.1).

TÝn hiÖu kh«ng mong muèn thø nhÊt tõ bé t¹o tÝn hiÖu B t¹o ra, ch­a ®iÒu chÕ ®­îc ®iÒu chØnh ®Õn tÇn sè cao h¬n tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu lµ 50 kHz.

TÝn hiÖu kh«ng mong muèn thø hai tõ bé t¹o tÝn hiÖu C t¹o ra, ®­îc ®iÒu chÕ bëi tÝn hiÖu A-M3 (môc 4.3.1) vµ ®­îc ®iÒu chØnh tíi tÇn sè cao h¬n tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu 100 kHz. 1. §Çu tiªn, t¾t bé t¹o tÝn hiÖu B vµ C (tÝn hiÖu kh«ng mong muèn), nh­ng vÉn duy tr× trë kh¸ng ®Çu ra.

§iÒu chØnh møc tÝn hiÖu mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu A ®Õn møc t­¬ng ®­¬ng møc giíi h¹n cña ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh cña lo¹i thiÕt bÞ ®­îc ®o kiÓm, tÝnh b»ng c­êng ®é tr­êng (môc 5.2.1.2 vµ 5.2.1.5).

§iÒu chØnh ©m l­îng cña m¸y thu ®Ó cã c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn, môc 4.3.8 hoÆc trong tr­êng hîp ®iÒu chØnh ©m l­îng tõng nÊc th× ph¶i ®iÒu chØnh ®Õn nÊc ®Çu tiªn cho ra c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn. 1. BËt hai bé t¹o tÝn hiÖu B vµ C ®Ó t¹o tÝn hiÖu kh«ng mong muèn;

 2. Duy tr× vµ ®iÒu chØnh møc cña hai tÝn hiÖu nµy cho ®Õn khi tÝn hiÖu kh«ng mong muèn g©y ra:

 • møc ra cña tÝn hiÖu mong muèn gi¶m 3 dB, hoÆc

 • tû sè SINAD ë ®Çu ra m¸y thu gi¶m ®Õn 14 dB (víi bé läc t¹p ©m tho¹i),

kh«ng kÓ ®iÒu kiÖn nµo x¶y ra tr­íc.

 1. Ghi nhí l¹i møc cña c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn.

 2. §èi víi mçi cÊu h×nh cña c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn, ®é triÖt ®¸p øng xuyªn ®iÒu chÕ ®­îc biÓu diÔn nh­ tû sè, tÝnh b¨ng dB gi÷a møc tÝn hiÖu kh«ng mong muèn vµ møc tÝn hiÖu mong muèn.

Sau ®ã chuyÓn ®æi ®¬n vÞ nµy thµnh c­êng ®é tr­êng cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn t¹i vÞ trÝ m¸y thu, tÝnh b»ng dBV/m.

Ghi l¹i gi¸ trÞ nµy. 1. Thùc hiÖn lÆp l¹i phÐp ®o ®èi víi tÝn hiÖu kh«ng mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu B cã tÇn sè thÊp h¬n tÝn hiÖu mong muèn lµ 50 kHz vµ tÇn sè tÝn hiÖu kh«ng mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu C cã tÇn sè thÊp h¬n tÝn hiÖu mong muèn lµ 100 kHz.

 2. §é triÖt ®¸p øng xuyªn ®iÒu chÕ cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm chÝnh lµ møc thÊp h¬n trong hai gi¸ trÞ ghi ®­îc trong b­íc f).

5.2.6NghÑt

5.2.6.1§Þnh nghÜa


NghÑt lµ kh¶ n¨ng cña m¸y thu thu ®­îc tÝn hiÖu ®iÒu chÕ mong muèn kh«ng v­ît qu¸ suy gi¶m chÊt l­îng quy ®Þnh do cã sù xuÊt hiÖn mét tÝn hiÖu kh«ng mong muèn ë tÇn sè kh¸c víi tÇn sè cña ®¸p øng gi¶ hoÆc kªnh l©n cËn.

5.2.6.2Giíi h¹n


Møc ®é nghÑt ®èi víi bÊt kú tÇn sè nµo n»m trong c¸c d¶i tÇn sè quy ®Þnh ph¶i:

 •  89 dBV/m: cho c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cã tÇn sè  68 MHz;

 • (20 log10(f) + 52,3) dBV/m: cho c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cã tÇn sè > 68 MHz;

trong ®ã f lµ tÇn sè tÝnh b»ng MHz.

5.2.6.3Ph­¬ng ph¸p ®o


 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 18. 1. M¸y ®o SINAD vµ bé läc t¹p ©m tho¹i.

 2. T¶i HF/ bé phèi ©m.

 3. M¸y thu cÇn ®o kiÓm.

 4. ¨ng ten ®o kiÓm b¨ng réng.

 5. M¹ch phèi hîp.

 6. Bé t¹o tÝn hiÖu A.

 7. Bé t¹o tÝn hiÖu B.

H×nh 18. S¬ ®å ®o nghÑt

VÞ trÝ ®o kiÓm t­¬ng øng víi vÞ trÝ ®o kiÓm ®Ó ®o ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh (môc 5.2.1)

ThiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm ®­îc ®Æt trªn gi¸ ë vÞ trÝ tiªu chuÈn (xem môc A.2) vµ theo mét h­íng chuÈn (xem môc 5.2.1.3 k)).

- TiÕn hµnh ®o: 1. Nèi hai bé t¹o tÝn hiÖu A vµ B víi ¨ng ten ®o kiÓm b¨ng réng qua m¹ch phèi hîp.

TÝn hiÖu mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu A t¹o ra cã tÇn sè b»ng tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu vµ ®­îc ®iÒu chÕ ®o kiÓm b×nh th­êng A-M1 (môc 4.3.1).

TÝn hiÖu kh«ng mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu B t¹o ra kh«ng ®iÒu chÕ vµ cã tÇn sè c¸ch tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu tõ 1 ®Õn 10 MHz .

Thùc tÕ, phÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh ë nh÷ng tÝn hiÖu kh«ng mong muèn cã tÇn sè xÊp xØ b»ng 1 MHz, 2 MHz, 5 MHz vµ 10 MHz, tr¸nh nh÷ng tÇn sè t¹i ®ã ®¸p øng gi¶ x¶y ra (xem môc 5.2.4).


 1. §Çu tiªn, t¾t bé t¹o tÝn hiÖu B (tÝn hiÖu kh«ng mong muèn) (trong khi duy tr× trë kh¸ng ®Çu ra).

§iÒu chØnh møc tÝn hiÖu mong muèn tõ bé t¹o tÝn hiÖu A ®Õn møc t­¬ng ®­¬ng møc giíi h¹n cña ®é nh¹y kh¶ dông trung b×nh, tÝnh b»ng c­êng ®é tr­êng (môc 5.2.1.2 vµ 5.2.1.5).

§iÒu chØnh ©m l­îng cña m¸y thu ®Ó cã c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn, hoÆc trong tr­êng hîp ®iÒu chØnh ©m l­îng tõng nÊc th× ph¶i ®iÒu chØnh ®Õn nÊc ®Çu tiªn cã c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ra biÓu kiÕn. 1. BËt bé t¹o tÝn hiÖu B ®Ó t¹o tÝn hiÖu kh«ng mong muèn;

 2. §iÒu chØnh møc cña bé t¹o tÝn hiÖu B cho ®Õn khi tÝn hiÖu kh«ng mong muèn g©y ra:

 • møc ra cña tÝn hiÖu mong muèn gi¶m 3 dB, hoÆc

 • tû sè SINAD ë ®Çu ra m¸y thu gi¶m ®Õn 14 dB (víi bé läc t¹p ©m tho¹i),

kh«ng kÓ ®iÒu kiÖn nµo x¶y ra tr­íc.

 1. Ghi nhí l¹i møc cña c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn.

 2. §èi víi mçi tÇn sè, ®é nghÑt ®­îc biÓu thÞ nh­ møc dBV/m cña c­êng ®é tr­êng tÝn hiÖu kh«ng mong muèn t¹i vÞ trÝ m¸y thu.

Ghi l¹i gi¸ trÞ nµy.

 1. Thùc hiÖn l¹i phÐp ®o t¹i tÊt c¶ c¸c tÇn sè cßn l¹i ®· liÖt kª trong b­íc a).

 2. §é nghÑt cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm lµ c­êng ®é tr­êng cña tÝn hiÖu kh«ng mong muèn t¹i vÞ trÝ m¸y thu, tÝnh b»ng dBV/m, t­¬ng øng víi gi¸ trÞ thÊp nhÊt ghi trong b­íc f).

5.2.7Bøc x¹ gi¶

5.2.7.1§Þnh nghÜa


Bøc x¹ gi¶ tõ m¸y thu lµ c¸c thµnh phÇn bøc x¹ t¹i tÇn sè bÊt kú do thiÕt bÞ vµ ¨ng ten ph¸t ra.

Chóng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ c«ng suÊt bøc x¹ cña bÊt tÝn hiÖu rêi r¹c nµo.


5.2.7.2Giíi h¹n


C«ng suÊt cña bÊt kú bøc x¹ gi¶ nµo còng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ cho trong b¶ng 8.

B¶ng 8 - Thµnh phÇn bøc x¹

D¶i tÇn sè

Tõ 30 MHz ®Õn 1GHz

Trªn 1 GHz ®Õn 12,75 GHz

Giíi h¹n

2,0 nW (-57,0 dBm)

20,0 nW (-47,0 dBm)


5.2.7.3Ph­¬ng ph¸p ®o


 • S¬ ®å ®o: nh­ h×nh 19.

1 - M¸y thu cÇn ®o kiÓm

2 - ¨ng ten ®o kiÓm

3 - m¸y ph©n tÝch phæ hoÆc v«n kÕ chän tÇn (m¸y thu ®o)H×nh 19. S¬ ®å ®o bøc x¹ gi¶

 • TiÕn hµnh ®o:

 1. Chän vÞ trÝ ®o kiÓm ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña d¶i tÇn quy ®Þnh trong phÐp ®o.

¨ng ten ®o kiÓm ®Þnh h­íng theo ph©n cùc th¼ng ®øng vµ ®­îc nèi víi m¸y thu ®o. §é ph©n gi¶i b¨ng tÇn cña m¸y thu ®o ph¶i lµ ®é réng b¨ng tÇn nhá nhÊt kh¶ dông nh­ng lín h¬n ®é réng phæ cña thµnh phÇn bøc x¹ gi¶ ®­îc ®o. CÇn chý ý ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy khi ®é réng b¨ng tÇn cao nhÊt tiÕp theo g©y nªn sù gia t¨ng biªn ®é nhá h¬n 1 dB. §iÒu kiÖn sö dông khi ®o ph¶i ghi trong b¸o c¸o ®o kiÓm.

 1. §Æt m¸y thu cÇn ®o kiÓm trªn gi¸ ®ì ë vÞ trÝ chuÈn (xem môc A.2). BÊt kú thµnh phÇn bøc x¹ gi¶ nµo trong d¶i tÇn sè tõ 30 MHz ®Õn 4 GHz sÏ ®­îc ¨ng ten ®o kiÓm vµ m¸y thu ®o ph¸t hiÖn ra. Ngoµi ra, ®èi víi thiÕt bÞ ho¹t ®éng ë tÇn sè trªn 470 MHz th× ph¶i thùc hiÖn l¹i phÐp ®o trong d¶i tÇn sè tõ 4 GHz ®Õn 12,75 GHz.

Ghi l¹i tÇn sè cña tõng thµnh phÇn bøc x¹ gi¶. NÕu vÞ trÝ ®o kiÓm bÞ nhiÔu tõ bøc x¹ bªn ngoµi th× thùc hiÖn viÖc kh¶o s¸t ®Þnh tÝnh trong phßng cã mµn che vµ kho¶ng c¸ch gi÷a m¸y thu vµ ¨ng ten ®o kiÓm ®­îc rót ng¾n l¹i.

 1. T¹i mçi tÇn sè ph¸t hiÖn thµnh phÇn bøc x¹ gi¶, ®iÒu chØnh m¸y thu ®o vµ hiÖu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm lªn cao hoÆc xuèng thÊp trong ph¹m vi ®é cao quy ®Þnh cho ®Õn khi thu ®­îc møc tÝn hiÖu cùc ®¹i trªn m¸y thu ®o.

 2. M¸y thu ®­îc xoay 3600 quanh trôc th¼ng ®øng cho ®Õn khi thu ®­îc tÝn hiÖu cùc ®¹i cao h¬n.

 3. §iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm mét lÇn n÷a trong ph¹m vi ®é cao quy ®Þnh ®Õn khi thu ®­îc møc tÝn hiÖu cùc ®¹i. Ghi l¹i møc nµy.

1 - Bé t¹o tÝn hiÖu

2 - ¨ng ten thay thÕ

3 - ¨ng ten ®o kiÓm

4 - M¸y ph©n tÝch phæ hoÆc v«n kÕ chän tÇn (m¸y thu ®o)

H×nh 20. S¬ ®å ®o bøc x¹ gi¶ sö dông ¨ng ten thay thÕ


 1. Sö dông s¬ ®å ®o h×nh 20, ¨ng ten thay thÕ ®­îc thay vµo vÞ trÝ ¨ng ten ®o kiÓm vµ còng cã cïng ph©n cùc ®øng. Nã ®­îc nèi víi bé t¹o tÝn hiÖu.

 2. T¹i mçi tÇn sè ph¸t hiÖn thµnh phÇn bøc x¹ gi¶, ®iÒu chØnh bé t¹o tÝn hiÖu vµ m¸y thu ®o vµ ®iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm lªn cao hoÆc xuèng thÊp trong ph¹m vi quy ®Þnh cho ®Õn khi thu ®­îc møc tÝn hiÖu cùc ®¹i trªn m¸y thu ®o.

Cã thÓ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh ¨ng ten ®o kiÓm nÕu phÐp ®o tiÕn hµnh ë phßng ®o kh«ng cã ph¶n x¹ (môc A.1.2).

Ghi l¹i møc cña bé t¹o tÝn hiÖu mµ t¹o ra cïng møc tÝn hiÖu trªn m¸y thu ®o nh­ b­íc e). Gi¸ trÞ nµy, sau khi ®­îc hiÖu chØnh thªm ®é t¨ng Ých cña ¨ng ten vµ suy hao cña c¸p nèi gi÷a m¸y ph¸t vµ ¨ng ten thay thÕ, chÝnh lµ thµnh phÇn bøc x¹ gi¶ t¹i tÇn sè nµy. 1. Thùc hiÖn lÆp l¹i phÐp ®o tõ b­íc b) ®Õn b­íc g) ®èi víi ¨ng ten ®o kiÓm cã ph©n cùc ngang.


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương