Bé b­u chÝnh, viÔn th ngtải về 399.44 Kb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích399.44 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
A.2VÞ trÝ chuÈn

Ngo¹i trõ s¬ ®å ®o víi d©y trÇn, vÞ trÝ chuÈn n»m trong c¸c vÞ trÝ ®o kiÓm, ®èi víi thiÕt bÞ kh«ng dïng ®Ó ®eo bªn ng­êi, kÓ c¶ thiÕt bÞ cÇm tay sÏ ®­îc ®Æt trªn mÆt bµn kh«ng dÉn ®iÖn, cao 1,5 m, cã kh¶ n¨ng xoay xung quanh trôc th¼ng ®øng. VÞ trÝ chuÈn cña thiÕt bÞ nh­ sau:

 1. §èi víi thiÕt bÞ cã ¨ng ten liÒn th× nã sÏ ®­îc ®Æt t¹i vÞ trÝ gÇn nhÊt víi c¸ch sö dông b×nh th­êng nh­ nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh;

 2. §èi víi thiÕt bÞ cã ¨ng ten ngoµi cè ®Þnh, ¨ng ten sÏ ®Æt theo ph­¬ng th¼ng ®øng;

 3. §èi víi thiÕt bÞ cã ¨ng ten ngoµi kh«ng cè ®Þnh, thiÕt bÞ ®Æt trªn gi¸ kh«ng dÉn ®iÖn vµ ¨ng ten sÏ ®­îc kÐo ra theo ph­¬ng th¼ng ®øng.

§èi víi thiÕt bÞ ®­îc ®eo bªn ng­êi, thiÕt bÞ sÏ ®­îc ®o kiÓm b»ng c¸ch sö dông ng­êi gi¶ ®Ó trî gióp.

Ng­êi gi¶ gåm cã mét èng acrylic xoay ®­îc, ®æ ®Çy n­íc muèi vµ ®Æt trªn mÆt ®Êt.

èng nµy cã kÝch th­íc nh­ sau:

cao 1,7 m  0,1 m

®­êng kÝnh trong 300 mm  5 mm

bÒ dÇy thµnh èng 5 mm  0,5 mm.

èng sÏ ®æ ®Çy n­íc muèi (NaCl) pha theo tû lÖ 1,5 g muèi trªn 1 lÝt n­íc cÊt.

ThiÕt bÞ sÏ ®­îc g¾n cè ®Þnh vµo bÒ mÆt ng­êi gi¶ t¹i mét vÞ trÝ cao thÝch hîp.

Chó ý: §Ó lµm gi¶m khèi l­îng cña ng­êi gi¶, cÇn sö dông mét èng kh¸c cã ®­êng trong cùc ®¹i 220 mm.

Trong s¬ ®å ®o víi d©y trÇn, thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm hoÆc ¨ng ten thay thÕ ®­îc ®Æt trong vïng ®o kiÓm thiÕt kÕ t¹i ®iÓm ho¹t ®éng b×nh th­êng, tuú theo tr­êng t¹o ra vµ tÊt c¶ ®Æt trªn mét bÖ lµm b»ng vËt liÖu ®iÖn m«i thÊp (hÖ sè ®iÖn mèi nhá h¬n 2).


A.3Bé phèi ©m

A.3.1Yªu cÇu chung

Khi thùc hiÖn c¸c phÐp ®o bøc x¹ cho m¸y thu, ®iÖn ¸p ®Çu ra ©m tÇn cÇn ph¶i dÉn tõ m¸y thu ®Õn thiÕt bÞ ®o mµ kh«ng lµm x¸o trén tr­êng ®iÖn gÇn m¸y thu.

ViÖc x¸o trén nµy cã thÓ tèi thiÓu ho¸ b»ng c¸ch sö dông c¸c d©y cã ®iÖn trë suÊt cao cïng víi thiÕt bÞ ®o kiÓm cã trë kh¸ng ®Çu vµo cao.

Khi kh«ng thÓ ¸p dông tr­êng hîp trªn th× chóng ta sÏ sö dông bé phèi ©m.

Chó ý: Khi sö dông bé phèi ©m, cÇn cÈn thËn ®Ó t¹p ©m xung quanh kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ®o kiÓm.

A.3.2M« t¶

Bé phèi ©m bao gåm mét c¸i phÔu b»ng chÊt dÎo, mét èng dÉn ©m thanh vµ mét microphone cã bé khuÕch ®¹i phï hîp. • èng dÉn ©m thanh ph¶i ®ñ dµi (vÝ dô 2 m) ®Ó cã thÓ nèi tõ thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm ®Õn microphone, èng nµy ®­îc ®Æt t¹i vÞ trÝ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn tr­êng RF. èng dÉn ©m thanh ph¶i cã ®­êng kÝch trong kho¶ng 6 mm vµ cã thµnh èng dµy kho¶ng 1,5 mm vµ cÇn ®ñ ®é dÎo ®Ó dÔ dµng uèn ®­îc.

 • PhÔu chÊt dÎo ph¶i cã ®­êng kÝch xÊp xØ kÝch cì cña chiÕc loa trong thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm, phÔu nµy cã gio¨ng cao su mÒm g¾n vµo gê cña nã, mét ®Çu ®Ó nèi víi èng dÉn ©m thanh cßn ®Çu kia g¾n víi loa. ViÖc g¾n cè ®Þnh phÇn gi÷a cña phÔu vµo mét vÞ trÝ thÝch hîp cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm lµ rÊt quan träng bëi v× vÞ trÝ cña phÇn gi÷a cña phÔu cã ¶nh h­ëng lín ®Õn ®¸p øng tÇn sè sÏ ®­îc ®o. §iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn ®­îc b»ng c¸ch ®Æt thiÕt bÞ vµo gÇn mét gi¸ ®ì ©m thanh do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp trong ®ã phÔu lµ mét phÇn trong ®ã.

 • Microphone ph¶i cã ®Æc tÝnh ®¸p øng ph¼ng trong kho¶ng 1 dB trong d¶i tÇn tõ 50 Hz ®Õn 20 kHz, d¶i ®éng tuyÕn tÝnh Ýt nhÊt 50 dB. §é nh¹y cña microphone vµ møc ®Çu ra ©m tÇn cña m¸y thu ph¶i phï hîp ®Ó ®o ®­îc tû sè tÝn hiÖu trªn t¹p ©m lín h¬n 40 dB t¹i møc ®Çu ra ©m tÇn danh ®Þnh cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm. KÝch th­íc cña microphone ph¶i ®ñ nhá ®Ó cã thÓ nèi ®­îc víi èng dÉn ©m thanh.

A.3.3HiÖu chuÈn

Môc ®Ých cña viÖc hiÖu chuÈn bé phèi ©m lµ ®Ó x¸c ®Þnh tû sè SINAD ©m thanh, ®iÒu nµy t­¬ng ®­¬ng víi tû sè SINAD t¹i ®Çu ra m¸y thu.

H×nh A.6. S¬ ®å ®o ®Ó hiÖu chuÈn

 1. Bé phèi ©m sÏ ®­îc l¾p r¸p vµo thiÕt bÞ, nÕu cÇn thiÕt th× sö dông bé ghÐp ®o. CÇn nèi ®iÖn trùc tiÕp ®Õn c¸c kÕt cuèi tõ c¸c ®Çu ra cña bé chuyÓn ®æi. Bé t¹o tÝn hiÖu sÏ ®­îc nèi víi ®Çu vµo m¸y thu (hoÆc vµo ®Çu vµo cña bé ghÐp ®o). TÝn hiÖu tõ bé t¹o tÝn hiÖu sÏ cã tÇn sè b»ng tÇn sè danh ®Þnh cña m¸y thu vµ ®­îc ®iÒu chÕ b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®o kiÓm b×nh th­êng.

 2. NÕu cã thÓ, ®iÒu chØnh ©m l­îng m¸y thu b»ng Ýt nhÊt 50% c«ng suÊt ®Çu ra ©m tÇn biÓu kiÕn vµ, trong tr­êng hîp viÖc ®iÒu khiÓn ©m l­îng tõng nÊc, ®iÒu chØnh ®Õn nÊc ®Çu tiªn mµ cã c«ng suÊt Ýt nhÊt b»ng 50% c«ng suÊt ®Çu ra ©m tÇn biÓu kiÕn.

 3. Møc ®Çu vµo cña tÝn hiÖu ®o kiÓm cÇn gi¶m cho ®Õn khi thu ®­îc tû sè SINAD ®iÖn lµ 20 dB, kÕt nèi vµo vÞ trÝ 1. Ghi l¹i møc ®Çu vµo tÝn hiÖu;

 4. Víi cïng møc ®Çu vµo tÝn hiÖu nµy, cÇn ®o vµ ghi l¹i tû sè SINAD t­¬ng ®­¬ng ©m thanh, kÕt nèi vµo vÞ trÝ 2;

 5. LÆp l¹i c¸c b­íc c) vµ d) ®èi víi tû sè SINAD ®iÖn lµ 14 dB, ®o vµ ghi l¹i tû sè SINAD t­¬ng ®­¬ng ©m thanh.
A.4¨ng ten ®o kiÓm

Khi vÞ trÝ ®o kiÓm ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp ®o bøc x¹ th× sö dông ¨ng ten ®o kiÓm ®Ó ph¸t hiÖn tr­êng bøc x¹ cho c¶ hai ¨ng ten thay thÕ vµ mÉu cÇn ®o kiÓm. Khi vÞ trÝ ®o kiÓm ®­îc sö dông cho phÐp ®o c¸c ®Æc tÝnh cña m¸y thu th× ¨ng ten nµy sö dông nh­ mét ¨ng ten ph¸t. ¨ng ten ®­îc g¾n vµo gi¸ ®ì cã kh¶ n¨ng gióp cho ¨ng ten sö dông ®­îc trong c¶ ph©n cùc ngang vµ ph©n cùc ®øng vµ chiÒu cao ®Æt ¨ng ten so víi mÆt ®Êt cã thÓ thay ®æi trong ph¹m vi ®· quy ®Þnh. Tèt nhÊt lµ sö dông c¸c ¨ng ten cã sù h­íng dÉn râ rµng. KÝch th­íc cña ¨ng ten ®o kiÓm däc theo trôc ®o kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 20% kho¶ng c¸ch ®o kiÓm.
A.5¨ng ten thay thÕ

¨ng ten thay thÕ ®­îc sö dông ®Ó thay cho thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm. §èi víi phÐp ®o cã tÇn sè nhá h¬n 1 GHz th× ¨ng ten thay thÕ ph¶i lµ mét ¨ng ten l­ìng cùc nöa b­íc sãng céng h­ëng t¹i tÇn sè ®o kiÓm, hoÆc l­ìng cùc ng¾n h¬n, ®­îc hiÖu chuÈn tíi l­ìng cùc nöa b­íc sãng. §èi víi phÐp ®o cã tÇn sè 1 GHz ®Õn 4 GHz th× cã thÓ sö dông ¨ng ten l­ìng cùc nöa b­íc sãng hoÆc ¨ng ten loa. §èi víi c¸c phÐp ®o cã tÇn sè lín h¬n 4 GHz th× sö dông ¨ng ten loa. T©m cña ¨ng ten nµy ph¶i trïng víi ®iÓm chuÈn cña mÉu ®o kiÓm mµ nã thay thÕ. §iÓm chuÈn nµy sÏ lµ t©m thÓ tÝch cña mÉu ®o khi ¨ng ten cña nã ®­îc g¾n bªn trong vá m¸y, hoÆc lµ ®iÓm mµ ¨ng ten ngoµi ®­îc nèi vµo vá m¸y.

Kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm thÊp nhÊt cña ¨ng ten l­ìng cùc vµ ®Êt ph¶i kh«ng nhá h¬n 30 cm.

Chó ý: ®é t¨ng Ých cña ¨ng ten loa th«ng th­êng ®­îc biÓu diÔn t­¬ng øng víi mét bé bøc x¹ ®¼ng h­íng.

A.6Bé ghÐp ®o

A.6.1M« t¶

Bé ghÐp ®o lµ mét thiÕt bÞ ghÐp nèi tÇn sè v« tuyÕn kÕt hîp víi thiÕt bÞ ¨ng ten liÒn trong viÖc ghÐp ¨ng ten liÒn víi kÕt cuèi tÇn sè v« tuyÕn 50  t¹i tÇn sè c«ng t¸c cña thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm. §iÒu nµy cho phÐp thùc hiÖn c¸c phÐp ®o nµo ®ã mµ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®o dÉn. ChØ cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp ®o gi¸ trÞ t­¬ng ®èi t¹i hoÆc xÊp xØ c¸c tÇn sè mµ bé ghÐp ®o ®· ®­îc hiÖu chuÈn.

Ngoµi ra, bé ghÐp ®o ph¶i cung cÊp:


 1. Mét kÕt nèi víi mét nguån cung cÊp ®iÖn ngoµi;

 2. Mét giao diÖn ©m tÇn hoÆc b»ng kÕt nèi trùc tiÕp hoÆc b»ng mét bé phèi ©m.

Th«ng th­êng bé ghÐp ®o nµy do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp.

§Æc tÝnh chØ tiªu chÊt l­îng cña bé ghÐp ®o cÇn tu©n thñ nh÷ng tham sè c¬ b¶n sau ®©y: 1. Suy hao ghÐp nèi kh«ng v­ît qu¸ 30 dB;

 2. Sù thay ®æi suy hao kÕt nèi qua d¶i tÇn sè sö dông trong phÐp ®o kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 2 dB;

 3. Bé phËn m¹ch liªn ®íi tíi ghÐp nèi RF ph¶i kh«ng chøa c¸c thiÕt bÞ tÝch cùc hoÆc phi tuyÕn;

 4. VSWR t¹i ch©n c¾m 50  kh«ng v­ît qu¸ 1,5 trong d¶i tÇn sè phÐp ®o;

 5. Suy hao ghÐp nèi kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ cña bé ghÐp ®o vµ còng kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c vËt vµ ng­êi xung quanh. Suy hao ghÐp nèi sÏ thay ®æi khi thiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm ®­îc di chuyÓn vµ thay thÕ;

 6. Suy hao ghÐp nèi ph¶i c¬ b¶n ®­îc gi÷ nguyªn khi cã thay ®æi vÒ ®iÒu kiÖn m«i tr­êng.

Trong tr­êng hîp c¸c phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn bëi bªn thø ba th× c¸c ®Æc tÝnh chØ tiªu chÊt l­îng cña bé ghÐp ®o sÏ ph¶i ®­îc chøng nhËn bëi phßng thö nghiÖm.

C¸c ®Æc tÝnh vµ hiÖu chuÈn ph¶i ®­îc ®­a vµo b¸o c¸o ®o.A.6.2HiÖu chuÈn

ViÖc hiÖu chuÈn bé ghÐp ®o sÏ thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a ®Çu ra cña bé t¹o tÝn hiÖu vµ c­êng ®é tr­êng ®­a vµo thiÕt bÞ bªn trong bé ghÐp ®o.

HiÖu chuÈn chØ cã hiÖu lùc t¹i mét tÇn sè nµo ®ã vµ mét ph©n cùc nµo ®ã cña tr­êng chuÈn.


 1. t¶i AF/bé phèi ©m

 2. hÖ sè mÐo/m¸y ®o møc ©m tÇn vµ bé läc t¹p ©m tho¹iH×nh A.7. S¬ ®å ®o ®Ó hiÖu chuÈn

 1. Sö dông ph­¬ng ph¸p ®o m« t¶ ë môc 5.2.1, ®o ®é nh¹y, tÝnh b»ng c­êng ®é tr­êng vµ cÇn ghi l¹i gi¸ trÞ cña c­êng ®é tr­êng nµy tÝnh b»ng dBV/m vµ ph©n cùc ®­îc sö dông;

 2. B©y giê m¸y thu ®­îc ®Æt vµo bé ghÐp ®o ®· ®­îc kÕt nèi víi bé t¹o tÝn hiÖu. Ghi l¹i møc cña bé t¹o tÝn hiÖu t¹o ra mét SINAD lµ 20 dB;

 3. ViÖc hiÖu chuÈn bé ghÐp ®o lµ quan hÖ tuyÕn tÝnh gi÷a c­êng ®é tr­êng tÝnh b»ng dBV/m vµ møc bé t¹o tÝn hiÖu tÝnh b»ng dBV emf.

A.6.3Ph­¬ng thøc thùc hiÖn

Bé ghÐp ®o nµy cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó trî gióp thùc hiÖn mét sè phÐp ®o trong môc 5.1 vµ môc 5.2 cho thiÕt bÞ sö dông ¨ng ten liÒn.

Bé ghÐp ®o ®­îc sö dông ®Ó ®o c«ng suÊt sãng mang bøc x¹ vµ ®é nh¹y kh¶ dông biÔu thÞ nh­ c¸c phÐp ®o c­êng ®é tr­êng trong môc 5.1 vµ môc 5.2, cã thÓ thùc hiÖn phÐp ®o trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n.

§èi víi c¸c phÐp ®o cho m¸y ph¸t th× kh«ng cÇn hiÖu chuÈn.

§èi víi c¸c phÐp ®o cho m¸y thu th× yªu cÇu ph¶i hiÖu chuÈn.

§Ó ¸p dông ®­îc møc tÝn hiÖu mong muèn quy ®Þnh biÓu diÔn theo c­êng ®é tr­êng, cÇn chuyÓn ®æi nã thµnh møc bé t¹o tÝn hiÖu (emf) sö dông hiÖu chuÈn bé ghÐp ®o. ¸p dông gi¸ trÞ nµy cho bé t¹o tÝn hiÖu.


Phô lôc B. (Quy ®Þnh) ChØ tiªu kü thuËt cho s¬ ®å ®o c«ng suÊt kªnh l©n cËn
B.1ChØ tiªu kü thuËt m¸y thu ®o c«ng suÊt

B.1.1Yªu cÇu chung

M¸y thu ®o c«ng suÊt ®­îc sö dông ®Ó ®o c«ng suÊt kªnh l©n cËn cña m¸y ph¸t. Nã bao gåm bé trén, m¸y dao ®éng ký, bé läc IF, bé khuÕch ®¹i, bé suy hao biÕn ®æi vµ mét m¸y chØ thÞ møc nh­ h×nh vÏ B.1.

H×nh B.1. M¸y thu ®o c«ng suÊt

§Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y thu ®o c«ng suÊt ®­îc tr×nh bµy ë c¸c môc d­íi ®©y:B.1.2Bé läc IF

Bé läc IF ph¶i n»m trong giíi h¹n vÒ c¸c ®Æc tÝnh chän läc cho trong h×nh B.2 d­íi ®©y. Tuú thuéc vµo kho¶ng c¸ch kªnh, c¸c ®Æc tÝnh chän läc ph¶i gi÷ kho¶ng c¸ch tÇn sè vµ dung sai cho trong b¶ng B.1. Suy hao tèi thiÓu cña bé läc n»m ngoµi ®iÓm suy hao 90 dB th× ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 90 dB

Chó ý: Mét bé läc ®èi xøng cã thÓ ®­îc sö dông víi ®iÒu kiÖn mçi bªn tho¶ m·n dung sai bÐ h¬n vµ c¸c ®iÓm D2 ®­îc ®iÒu chØnh ®Õn ®¸p øng -6 dB. Khi sö dông bé läc kh«ng ®èi xøng m¸y thu cÇn ®­îc thiÕt kÕ ®Ó dung sai nhá ®­îc sö dông gÇn víi sãng mang.H×nh B.2. C¸c giíi h¹n vÒ ®Æc tÝnh chän läc

B¶ng B.1 - §Æc tÝnh chän läc

Kho¶ng c¸ch kªnh,

kHz


Kho¶ng c¸ch tÇn sè cña ®­êng cong bé läc tÝnh tõ tÇn sè trung t©m danh ®Þnh cña kªnh l©n cËn, kHz

D1

D2

D3

D4

12,5

25


3

5


4,25

8,0


5,5

9,25


9,4

13,25


Phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch kªnh, c¸c ®iÓm suy hao sÏ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c dung sai cho trong b¶ng B.2 vµ b¶ng B.3

B¶ng B.2 - C¸c ®iÓm suy hao gÇn víi sãng mang

Kho¶ng c¸ch kªnh,

kHz


D¶i dung sai, kHz

D1

D2

D3

D4

12,5

25


+ 1,35

+ 3,10


 0,1

 0,1


- 1,35

- 1,35


- 5,35

- 5,35


B¶ng B.3 - C¸c ®iÓm suy hao xa sãng mang

Kho¶ng c¸ch kªnh,

kHz


D¶i dung sai, kHz

D1

D2

D3

D4

12,5

 2,0

 2,0

 2,0

+ 2,0

- 6,0


25

 3,5

 3,5

 3,5

+ 3,5

- 7,5


Suy hao tèi thiÓu cña bé läc n»m ngoµi ®iÓm suy hao 90 dB sÏ lín h¬n hoÆc b»ng 90 dB.

B¶ng B.4 - §é dÞch chuyÓn tÇn sè

Kho¶ng c¸ch kªnh,

kHz


§é réng b¨ng tÇn cÇn thiÕt quy ®Þnh, kHz

§é dÞch chuyÓn khái ®iÓm - 6 dB, kHz

12,5

25


8,5

16


8,25

17


§iÒu chØnh m¸y thu ®o c«ng suÊt xa sãng mang, sao cho ®¸p øng -6 dB gÇn nhÊt víi tÇn sè sãng mang m¸y ph¸t ®­îc ®Æt t¹i vÞ trÝ dÞch chuyÓn khái tÇn sè sãng mang danh ®Þnh cho trong b¶ng B.4.

B.1.3Bé dao ®éng vµ bé khuÕch ®¹i

PhÐp ®o c¸c tÇn sè chuÈn vµ thiÕt lËp tÇn sè cña bé dao ®éng néi ph¶i n»m trong kho¶ng  50 Hz.

Bé trén, bé dao ®éng vµ bé khuÕch ®¹i ph¶i ®­îc thiÕt kÕ theo c¸ch ®Ó phÐp ®o c«ng suÊt kªnh l©n cËn cña mét nguån tÝn hiÖu ®o kiÓm ch­a ®iÒu chÕ, cã ¶nh h­ëng t¹p ©m kh«ng ®¸ng kÓ ®Õn kÕt qu¶ ®o kiÓm, ®­a ra gi¸ trÞ ®o ®­îc  -90 dB ®èi víi kho¶ng c¸ch kªnh 25 kHz vµ  -80 dB ®èi víi kho¶ng c¸ch kªnh lµ 12,5 kHz so víi møc cña nguån tÝn hiÖu ®o kiÓm.

§é tuyÕn tÝnh cña bé khuÕch ®¹i ph¶i ®¶m b¶o ®Ó mét lçi khi ®äc nhá h¬n 1,5 dB víi sù thay ®æi møc ®Çu vµo lµ 100 dB.B.1.4Bé chØ thÞ suy hao

Bé chØ thÞ suy hao ph¶i cã d¶i tèi thiÓu lµ 80 dB vµ b­íc ®iÒu chØnh 1 dB.B.1.5Bé chØ thÞ møc

CÇn yªu cÇu hai bé chØ thÞ møc ®Ó thùc hiÖn phÐp ®o møc ®iÖn ¸p rms vµ phÐp ®o ®ét biÕn ®Ønh.B.1.5.1Bé chØ thÞ møc rms

Bé chØ thÞ møc rms ph¶i chØ thÞ chÝnh x¸c c¸c tÝn hiÖu kh«ng ph¶i h×nh sin trong tû lÖ 10:1 gi÷a gi¸ trÞ ®Ønh vµ gi¸ trÞ rmsB.1.5.2Bé chØ thÞ møc ®Ønh

Bé chØ thÞ møc ®Ønh ph¶i chØ thÞ chÝnh x¸c vµ l­u gi÷ møc c«ng suÊt ®Ønh. §èi víi phÐp ®o c«ng suÊt ®ét biÕn, ®é réng b¨ng tÇn bé chØ thÞ sÏ ph¶i lín h¬n hai lÇn kho¶ng c¸ch kªnh.

M¸y dao ®éng ký cã nhí hoÆc m¸y ph©n tÝch phæ cã thÓ ®­îc sö dông nh­ bé chØ thÞ møc ®Ønh.

Phô lôc C. (Quy ®Þnh) Minh ho¹ b»ng h×nh vÏ cho viÖc lùa chän thiÕt bÞ vµ tÇn sè phôc vô môc ®Ých ®o kiÓm


H×nh C.1


H×nh C.2


Chó thÝch:

AR1 - Lo¹i ®Çu tiªn cña d¶i ®ång chØnh, môc 4.1.3

AR2 - Lo¹i thø hai cña d¶i ®ång chØnh, môc 4.1.3

§o kiÓm giíi h¹n theo môc 3.1

§o kiÓm ®Çy ®ñ theo môc 3.1

D¶i 100 kHz, trong ®ã thùc hiÖn ®o kiÓm
Phô lôc D. (Quy ®Þnh) Bé ph©n biÖt ®o kiÓm
D.1§Æc tÝnh cña bé ph©n biÖt ®o kiÓm

Bé ph©n biÖt ®o kiÓm bao gåm mét bé trén vµ bé dao ®éng néi (tÇn sè phô) ®Ó chuyÓn ®æi tÇn sè m¸y ph¸t ®­îc ®o thµnh tÇn sè cña bé khuÕch ®¹i h¹n chÕ b¨ng réng vµ bé ph©n biÖt b¨ng réng víi ®Æc tÝnh sau ®©y:

 • Bé ph©n biÖt ph¶i cã ®é nh¹y vµ ®é chÝnh x¸c ®ñ ®Ó ho¹t ®éng ®­îc khi c«ng suÊt sãng mang cña m¸y ph¸t thÊp kho¶ng 1 mW;

 • Bé ph©n biÖt ph¶i ®ñ linh ho¹t ®Ó hiÓn thÞ ®­îc ®é lÖch tÇn sè (xÊp xØ b»ng 100 kHz/100 s);

 • §Çu ra bé ph©n biÖt ph¶i ®­îc ghÐp dc.

1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương