Ủy ban nhân dân tỉnh lâM ĐỒngtải về 32.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích32.99 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1027/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ TRỒNG RỪNG, TRỒNG CÂY PHÂN TÁN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNGCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 736/STC-NS ngày 06/4/2016 và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 804/SNN-KH ngày 12/5/2016 về việc đề xuất phân bổ kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2016 cho các địa phương, đơn vị, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồngStt

Địa bàn

Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phíTổng

Ghi chú

Ngân sách tỉnh (đã giảm trừ 10% theo Quyết định s2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính)

Nguồn kinh phí từ nguồn thu DVMTR

1

Thành phố Đà Lạt

288,90

1.000,00

1.288,90

 

2

Huyện Lạc Dương

180,00

200,00

380,00

3

Huyện Đơn Dương

180,00

300,00

480,00

4

Huyện Đức Trọng

252,00

720,00

972,00

5

Huyện Lâm Hà

252,00

300,00

552,00

6

Huyện Đam Rông

252,00

200,00

452,00

7

Huyện Di Linh

252,00

400,00

652,00

8

Huyện Bảo Lâm

252,00

650,00

902,00

9

Thành phố Bảo Lộc

270,00

400,00

670,00

10

Huyện Đạ Huoai

180,00

300,00

480,00

11

Huyện Đạ Tẻh

180,00

500,00

680,00

12

Huyện Cát Tiên

180,00

600,00

780,00

13

Sở Nông nghiệp và PTNT

45,00

50,00

95,00

Hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán,...

14

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

-

900,00

900,00

Cấp cây giống cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn

15

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh

-

107,27

107,27

Chăm sóc rừng năm 3 tại khu quy hoạch Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh

16

Chi cục Kiểm lâm

71,10

119,52

190,62

Tuyên truyền trên Đài PTTH tỉnh, kiểm tra, theo dõi, quản lý bảo vệ, nghiệm thu, tổng hợp,...

Tổng cộng

Tổng cộng2.835,00

6.746,80

9.581,80

 

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Trưởng ban Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

 


 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, LN, TC, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S


 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương