Vanban luatminhkhue vntải về 13.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích13.11 Kb.

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2101/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 6, ĐIỀU 7 QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1385/QĐ-UBND NGÀY 01/4/2015 CỦA UBND THÀNH PHỐỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2015 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố tại Tờ trình số 71/TTr-SNN ngày 25 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 6, Điều 7 Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của UBND Thành phố như sau:

Điều 6. Các Tiểu ban

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội có 3 Tiểu ban gồm: Tiểu ban ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Tiểu ban Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông; Tiểu ban Tổng hợp.

Điều 7. Nhiệm vụ của các Tiểu ban

1. Tiểu ban ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng tránh, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chỉ đạo xây dựng các phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai; tham mưu huy động lực lượng, vật tư, phương tiện và triển khai các biện pháp xử lý các sự cố và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

2. Tiểu ban Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức, chỉ huy lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an ninh các trọng điểm; bảo vệ an toàn về người và tài sản của nhà nước và nhân dân khi thiên tai xảy ra trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án; tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai.

3. Tiểu ban Tổng hợp:

- Chỉ đạo công tác thường trực, theo dõi, tổng hợp thông tin về thiên tai và công tác chỉ đạo phòng tránh, ứng phó các tình huống thiên tai.

- Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông phòng tránh thiên tai.

- Chỉ đạo tổng hợp đánh giá thiệt hại và báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.”Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia TKCN;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP, các phòng CV, TT Tin học Công báo;
- VP BCH PCTT Thành phố;
- Lưu: VT, NNNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung


 

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương