SỞ NÔng nghiệp và ptnttải về 35.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích35.05 Kb.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XDCB

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: /BC-BQLCDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Tĩnh, ngày tháng 12 năm 2015


BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

(Tháng 01 năm 2016)

Tên dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ,

huyện Nghi Xuân.

Kính gửi: Tổng Cục Thủy sản.I. Tình hình thực hiện dự án:

Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 2325/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/10/2011 với tổng mức đầu tư là 203 tỷ đồng; phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1482/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/6/2012 với tổng mức đầu tư 108,948 tỷ đồng; trong đó giá trị xây lắp 86,8 tỷ đồng và các khoản chi phí khác 22,1 tỷ đồng.

Công trình gồm một gói thầu xây lắp, giá trị hợp đồng là 86,7 tỷ đồng; giá trị sau khi điều chỉnh, bổ sung do thay đổi thiết kế và dự toán là 92,3 tỷ đồng; đơn vị thi công: Liên danh Tổng Công ty Nông nghiệp Việt Nam- CTCP, Công ty CPXD và Thương mại Hoàng Đạt và Công ty CP đầu tư XD Phú Tài Miền Trung.

Tiến độ thực hiện bắt đầu từ ngày 26/12/2013, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 31/12/2015.1. Khối lượng chính đã thực hiện đến thời điểm hiện nay:

- Thi công tuyến đê, lát cấu kiện bê tông 883,7/924,3m; đạt 95% (đoạn cuối tuyến dài khoảng 40m còn vướng mặt bằng; đến nay các hộ đã nhận hết tiền đền bù, nhưng do chưa tổ chức di dời).

- Nạo hút luồng và cửa âu: 360.000/401.728m3; đạt 90%.

- Cọc trụ neo: 10/10 trụ; đạt 100%

- Giá trị thực hiện phần xây lắp tính đến thời điểm hiện nay được 86 tỷ đồng/92,328 tỷ đồng, ước đạt khoảng 93% giá trị hợp đồng.

- Khối lượng còn lại chưa thi công còn khoảng 40.000m3 đất nạo hút của luồng và khu vực âu; 700m bê tông cứng hóa mặt đê và đang tiến hành thi công mở cửa âu.2. Công tác bồi thường GPMB:

Ngày 07/10/2015, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3863/QĐ-UBND về việc cấp ứng kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án; Ban Quản lý dự án đã chuyển số tiền 7.998 triệu đồng cho UBND huyện Nghi Xuân để tổ chức di dời các hộ dân bị ảnh hưởng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ quy định. Tuy nhiên trong tổng 21 hộ dân hiện còn 01 hộ chưa chịu nhận tiền đền bù.3. Tiến độ giải ngân và sử dụng vốn:

Nguồn vốn được cấp tính đến thời điểm hiện nay là 50,8 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách trung ương 47,2 tỷ đồng và ngân sách địa phương 10,798 tỷ đồng, cụ thể như sau:

3.1. Ngân sách trung ương:

- Năm 2013, tại Quyết định số 140/QĐ- BNN-KH là: 7,2 tỷ đồng;

- Năm 2014, tại Quyết định số 682/QĐ- BNN-KH là: 20,0 tỷ đồng

- Năm 2015, tại Quyết định số 1083/QĐ-BNN-KH là: 20,0 tỷ đồng.Cộng: 47,2 tỷ đồng

Đến thời điểm hiện nay đã giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương cấp. Trong đó giá trị xây lắp là 41.924.911.500 đồng và các khoản chi phí khác 5.275.088.500 đồng.

3.2. Ngân sách địa phương 10,798 tỷ đồng, chi cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng; hiện tại đã chuyển toàn bộ số tiền trên về tài khoản của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Nghi Xuân.

4. Nhu cầu kế hoạch vốn

Theo biên bản nghiệm thu khối lượng và giá trị hoàn thành giai đoạn xây lắp, tính đến thời điểm ngày 10/12/2015; giá trị khối lượng hoàn thành cụ thể như sau:

- Giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành: 85.392.598.000 đồng

- Giá trị khối lượng xây lắp đã giải ngân: 41.924.911.500 đồng

- Giá trị xây lắp chưa thanh toán (nợ đọng): 43.467.686.500 đồng

Theo kế hoạch dự kiến đến 31/12/2015, tất cả các hạng mục công trình sẽ hoàn thành, vì vậy nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án là 53,75 tỷ đồng.5. Về việc chuyển vị trí bãi thải

Thực hiện Văn bản số 7282/BNN-TCTS ngày 03/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 29/9/2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Công ty cổ phần Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp và tổ chức thực hiện; tuy nhiên đến nay Nhà máy bột cá chưa có Quyết định giao đất, Phương án đảm bảo môi trường cho khu vực đổ thải (Quyết định phê duyệt điều chỉnh ĐTMT của dự án nhà máy chế biến bột cá), phương án đền bù giải phóng mặt bằng và các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, nên chủ đầu tư không thể chỉ đạo các đơn vị thi công chuyển vị trí bãi đổ thải được. Để đảm bảo tiến độ thi công nạo hút thì các đơn vị thi công vẫn phải thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch được duyệt.

Thực hiện chủ trương thu hút các nhà đầu tư để xây dựng khu vực dịch vụ hậu cần khu vực âu tránh trú bão của tỉnh là cần thiết, địa phương đã hết sức tạo điều kiện và đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT cho chủ trương điều chỉnh bãi thải để san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ; tuy nhiên Công ty Cổ phần thủy sản Hà Tĩnh không hoàn thành các thủ tục nêu trên, cho nên chưa đủ điều kiện để đổ thải theo quy định hiện hành của nhà nước; đặc biệt là ảnh hưởng đến môi trường trong vùng nuôi trồng thủy sản của nhân dân địa phương.

6. Những khó khăn, vướng mắc

- Hiện tại các đơn vị triển khai thi công đảm bảo theo đúng tiến độ được duyệt, khối lượng còn lại không lớn; tuy nhiên đến nay do còn vướng 01 hộ dân chưa nhận tiền đền bù và các hộ dân đã nhận tiền, nhưng việc tái định cư cần phải có thời gian; nếu việc giải phóng mặt bằng không đáp ứng yêu cầu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện hoàn thành của dự án.

- Khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện nay đã đạt được 92% giá trị hợp đồng, nhưng nguồn vốn trung ương mới bố trí được 47,2 tỷ đồng/100,95 tỷ đồng (phần ngân sách trung ương đầu tư), nguồn vốn còn thiếu 53,75 tỷ đồng, các đơn vị thi công gặp không ít khó khăn về nguồn vốn.

- Sau khi cân đối tổng mức đầu tư, dự án vượt tổng mức là 2,8 tỷ đồng; hạng mục chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng sử dụng ngân sách địa phương; lý do vượt là do chi phí đền bù là tại thời điểm phê duyệt dự án là năm 2012 tạm tính 8,0 tỷ đồng, nhưng phương án đền bù UBND huyện Nghi Xuân duyệt tháng 9/2015 là 10,8 tỷ đồng; vì đơn giá đền bù của UBND tỉnh thay đổi và tăng hàng năm dẫn đến chi phí cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng vượt so với chi phí tạm tính.

- Trong quá trình thi công phải phát sinh một số khối lượng do trong hồ sơ thiết kế chưa đề cập hết, như: Đắp quay sanh phía hạ lưu để mở cửa âu; trục vớt tàu chở đá được đánh chìm do sự cố vỡ đê năm 1989 và một số khối lượng đấu nối với tuyến đê cũ...; do dự án đã hết nguồn chi phí dự phòng, nên không thể trình duyệt bổ sung được, nhưng việc thi công vẫn phải thực hiện để đảm bảo an toàn, kỹ thuật và mỹ thuật của công trình.

7. Kế hoạch triển khai thực hiện các tháng cuối năm 2015

- Nạo hút khu vực âu, đổ bê tông cứng hóa mặt đê, mở cửa âu dự kiến xong trước ngày 25/12/2015.

- Nạo hút cửa âu xong trước ngày 30/12/2015

Phấn đấu hoàn thành công trình giai đoạn 1 và bàn giao để đưa vào sử dụng đúng tiến độ quy định.8. Kiến nghị và đề xuất.

- Đề nghị Tổng cục Thủy sản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cho cân đối bổ sung nguồn vốn trong năm 2015 với số tiền 53,75 tỷ đồng để thanh toán giải ngân trả nợ khối lượng hoàn thành cho các đơn vị thi công xây lắp.

- Đề nghị Tổng cục Thủy sản xem xét, điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án; phần tăng thêm là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, sử sụng nguồn ngân sách tỉnh.

- Một số khối lượng phát sinh, gồm: Đắp quay sanh phía hạ lưu để mở cửa âu; trục vớt tàu chở đá được đánh chìm do sự cố vỡ đê năm 1989 và một số khối lượng đấu nối với tuyến đê cũ..., cần phải thực hiện nhưng do vượt tổng mức đầu tư phần xây lắp; đề nghị cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán và bổ sung vào giai đoạn 2 của dự án nếu được duyệt.

- Giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn thành, để đảm bảo mục tiêu đầu tư nhằm đáp ứng cho 500 tàu cá có công suất tối đa 600CV vào tránh, trú bão theo quy mô của dự án ban đầu được duyệt, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy sản cho triển khai giai đoạn 2; điều chỉnh dự án và thi công tiếp các hạng mục: Nạo vét phần khối lượng còn lại trong khu neo đậu; cải tạo tuyến đê củ và hệ thống kè bảo vệ bờ; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống trụ neo, phao neo; phao báo hiệu luồng tàu; san lấp khu điều hành, hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng nhà điều hành ...; với kinh phí dự kiến 100 tỷ đồng.

Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh báo cáo một số nội dung trên; kính mong sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy sản./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Trưởng Ban, Phó Ban phụ trách;

- Lưu: VT, KH.TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Hành
: Upload
Upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
Upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương