ĐẠi họC ĐÀ NẴNGtải về 15.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.31 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


Số: 2283/ĐHĐN-KHCNMT

V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 6 năm 2016


Kính gửi:

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

- Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT) về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 và Công văn số 2606/BGDĐT-KHCNMT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của BGD&ĐT về việc tuyển chọn và thẩm định đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2017, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo danh mục đề tài của đơn vị đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 (danh mục kèm theo) và thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ năm 2017 như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn

- Tổ chức: là các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.

- Cá nhân: Cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng BGD&ĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư 11).

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

- Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I, Thông tư 11).

- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ (Mẫu 7 Phụ lục I, Thông tư 11).

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được đóng thành 08 bản (trong đó 01 bản gốc và 07 bản sao).

3. Đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tên tổ chức gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn. Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ và thông tin về cá nhân đăng ký tuyển chọn. Mọi bổ sung, sửa đổi phải được thực hiện trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tham gia tuyển chọn.

4. Các đơn vị gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN trước 16 giờ 00 ngày 14/6/2016 (thứ Ba).

5. Lưu ý: Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng BGD&ĐT, các mẫu biểu liên quan được đăng tải trên website: http://www.moet.gov.vn./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu: VT, KHCNMT.
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
GS.TS. Trương Bá Thanh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương