Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 266/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích15.45 Kb.

powerpluswatermarkobject3


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 266/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10.4.2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15.8.2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2007-2015;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 02/TTr-STTTT ngày 28 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Nhường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Lê Xuân Vừng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Quốc Chung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài chính: Thành viên;

6. Ông Đỗ Văn Thiêm - Giám đốc Sở Nội vụ: Thành viên;

7. Ông Nguyễn Đức Bưởi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Thành viên;

8. Ông Nguyễn Hạnh Chung - Giám đốc Sở Y tế: Thành viên;

9. Ông Trịnh Hữu Hùng - Chánh văn phòng UBND tỉnh: Thành viên;

10. Ông Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND huyện Tiên Du: Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Cậy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh: Thành viên;

12. Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn: Thành viên;

13. Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành: Thành viên;

14. Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Võ: Thành viên;

15. Ông Trịnh Đình Quỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Bình: Thành viên;

16. Ông Nguyễn Văn Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài: Thành viên;

17. Ông Đặng Trần Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong: Thành viên.

* Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo Quyết định thành lập và giao nhiệm vụ.

Điều 2. Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh có nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của tỉnh và chỉ đạo thực hiện chương phát triển công nghệ thông tin của tỉnh đến năm 2020;

Chỉ đạo xây dựng và tổng hợp kế hoạch hàng năm về ứng dụng và phát triển Công nghệ Thông tin trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin phù hợp với Quy hoạch của tỉnh;

Giúp UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng các chính sách, văn bản của tỉnh về quản lý và phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.Điều 3. Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin hoạt động kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động của Ban được cấp từ nguồn kinh phí hoạt động trong chương trình công nghệ thông tin hàng năm của tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 19.12.2011 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);

- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP;- Lưu: VT, CN.XDCB, NC, KT-TH.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Nhân Chiến

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương