Ban chỉ ĐẠO 1237tải về 72.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích72.84 Kb.


UBND TỈNH BẮC NINH

BAN CHỈ ĐẠO 1237CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 617 /KH-BCĐ

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2014


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg

ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo


Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1237);

Căn cứ Quyết định 247/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị và các tổ chức, đoàn thể có liên quan; tổ chức thực hiện thống nhất, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.2. Yêu cầu

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp và giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, cấp ủy, chỉ huy trong đơn vị quân đội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả cao nhất.B. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Nội dung, biện pháp

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định 1237/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Quyết định số 1753/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, văn bản quy định của Nhà nước, kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo 1237 cấp tỉnh đến cơ sở.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Bộ CHQS tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp

- Các Sở, ngành liên quan.

- Các tổ chức chính trị - xã hội.

3. Thi gian thực hiện: Tháng 4/2014 và thường xuyên.

II. BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Xây dựng, ban hành Quy chế, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; kế hoạch hằng năm.

b) Quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hướng dẫn thực hiện.

c) Ban hành hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

d) Ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh đến các Sở, ngành có liên quan về các nội dung thực hiện Đề án theo phạm vi, chức năng.

2. Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh.

- Bộ CHQS tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014 và bổ sung, sửa đổi hàng năm.

III. ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Chỉ đạo, định hướng kế hoạch tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

b) Tổ chức thành phong trào thường xuyên, sâu rộng, vận động các tổ chức Hội; hội viên, đoàn viên và toàn dân cung cấp thông tin; tham gia tích cực công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

c) Tổ chức các diễn đàn, trao đổi, chia sẻ thông tin.

d) Lập các chuyên trang, chuyên mục về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

đ) Xây dựng cổng thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm trao đổi thông tin về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lập tờ rơi về các thông tin cần thiết.

e) Tuyên truyền về kết quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; biểu dương gương người tốt, việc tốt về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cơ quan phối hợp

- Các cơ quan báo chí tỉnh, địa phương, quân đội.

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp.

- Các đơn vị, địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan tổ chức có liên quan.3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2014 trở đi.

IV. THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO VÀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện, tỉnh về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

b) Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo 1237 do đồng chí Phó Chủ tịch huyện làm Trưởng ban; Quyết định do đồng chí Chủ tịch ký thành

lập ban Chỉ đạo. Ban thường trực do đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố ký.

c) Thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh, (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1237 cấp tỉnh) do một đồng chí Phó Chủ tịch làm Trưởng ban, các thành viên gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan (Công an, Tài chính, Hội CCB, Mặt trận Tổ quốc...) do cơ quan quân sự làm thường trực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

d) Thành lập Ban Thường trực tỉnh do đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng Ban. Thành phần gồm các cơ quan có liên quan, do Phòng Chính trị làm thường trực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ra quyết định thành lập.

đ) Tổ chức các đội chuyên trách (hoặc lâm thời) của quân đội làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cơ cấu thành phần Ban Chỉ đạo các cấp, Ban Chỉ đạo tỉnh và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp do Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn thực hiện.

2. Chủ trì thực hiện

- Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Bộ CHQS tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2014 và kiện toàn thường xuyên.

V. THU THẬP, KẾT NỐI, XỬ LÍ THÔNG TIN PHỤC VỤ TÌM KIẾM, QUY TẬP; TỔ CHỨC THÔNG BÁO, THÔNG TIN VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh.

b) Tổ chức rà soát, kiện toàn hồ sơ liệt sĩ hiện đang quản lý; xác định số lượng và danh sách liệt sĩ của đơn vị, địa bàn (trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc).

c) Thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý liệt sĩ (thư viện hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đối chiếu, phân tích, bổ sung hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ).

đ) Lập Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp: cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; kết luận số hài cốt liệt sĩ đã quy tập, số chưa được quy tập; dự kiến số hài cốt liệt sĩ có thể tìm được.

e) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoàn thiện danh sách hồ sơ liệt sĩ, quản lý hồ sơ liệt sĩ.

f) Cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ có tên trong các nghĩa trang cho các thân nhân liệt sĩ; thông tin về liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập cho thân nhân liệt sĩ (chưa tìm được hài cốt) và các tổ chức có liên quan; cung cấp rộng rãi các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

(Cơ quan thường trực đồng thời là cơ quan trung tâm giúp Ban Chỉ đạo tỉnh thu thập, kết nối, xử lý và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ).

b) Cơ quan phối hợp

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Cựu chiến binh các cấp; các tổ chức, đoàn thể có liên quan.4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.

VI. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Chỉ đạo hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn tỉnh; kịp thời tổ chức tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ đã xác định đầy đủ thông tin. Tổ chức các hoạt động cất bốc, quy tập, an táng, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, trang nghiêm, chu đáo.

b) Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở tỉnh bạn; phối hợp khảo sát, đề xuất việc tu bổ, tôn tạo các tượng đài liệt sĩ đã xây dựng trên địa bàn.

2. Cơ quan chủ trì, thực hiện

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Bộ CHQS tỉnh.

b) Đơn vị thực hiện: Các đơn vị của quân đội.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.VII. MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin tìm kiếm, quy tập với các tổ chức tỉnh, Bộ CHQS tỉnh các tỉnh bạn có liên quan về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở trong tỉnh và ngoài tỉnh.

b) Tiếp tục phối hợp với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh bạn đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về địa phương;

c) Nghiên cứu kinh nghiệm một số tỉnh giải quyết vấn đề mất tin, mất tích trong chiến tranh; các thiết chế tri ân liệt sĩ;

d) Mở rộng các hoạt động của các tổ chức hội (CCB, TNXP...) với các tổ chức khác, các cá nhân có liên quan.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Bộ CHQS tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp

- Các Sở, ngành liên quan.

-  Hội Cựu chiến binh các cấp.3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.

VIII. BẢO ĐẢM PHƯƠNG TIỆN, TRANG BỊ, KINH PHÍ, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO NHIỆM VỤ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Rà soát phương tiện hiện có, tiếp tục đề xuất phương án bảo đảm và bổ sung phương tiện thay thế hằng năm.

b) Từng bước bảo đảm bổ sung trang bị thiết bị dò tìm cho bộ phận chuyên trách tìm kiếm, quy tập.

c) Bảo đảm chế độ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng được huy động trực tiếp phục vụ tìm kiếm, quy tập (cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ...);

d) Đề xuất phương án từng bước bảo đảm phương tiện (xe ô tô) Ban Chỉ đạo tỉnh; cơ quan thường trực (chính sách) các cấp trực tiếp giúp Ban Chỉ đạo kiểm tra và thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì:

- Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Sở Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp

- Quân khu.

- Cơ quan thường trực các cấp.

- Các đơn vị, địa phương.3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.

IX. KIỂM TRA, SƠ KẾT, TỔNG KẾT NHIỆM VỤ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ các nội dung, nhiệm vụ liên quan.

b) Sơ kết 6 tháng, 1 năm triển khai thực hiện.

c) Tổng kết giai đoạn 2013-2015 vào năm 2015; giai đoạn 2016-2020 vào năm 2020.

d) Khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo tỉnh.

-  Bộ CHQS tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Cựu chiến binh các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội.3. Thời gian thực hiện: 6 tháng, hằng năm và định kỳ.

C. MỘT SỐ NỘI DUNG, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

1. Tập trung nghiên cứu hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản; kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn Sở, ngành, địa phương, đơn vị về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Qúy I/ năm 2014).

2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch của Ban chỉ đạo 1237 tỉnh đến các cấp, các ngành, các địa phương và các đoàn thể, tổ chức Hội có liên quan. Phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Quý I/2014 và thường xuyên).

3. Các Sở, ngành chức năng, các cơ quan báo chí tỉnh, địa phương, quân đội, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về công tác tìm kiếm, quy tập. Kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt; phê phán thông tin sai lệch, bịa đặt thiếu cơ sở khoa học; đấu tranh với hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

4. Thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo quy định. Tổ chức bảo đảm bổ sung từng bước về phương tiện, trang bị cho các Đội quy tập và cơ quan thường trực các cấp (tháng 4/2014 kiện toàn xong và bổ sung thường xuyên hàng năm).

5. Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tập trung rà soát, kiện toàn hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở các đơn vị, địa phương (xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xây dựng cổng thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm trao đổi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh). Hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở các cấp. Từng bước thông tin rộng rãi về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

6. Triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong tỉnh. Các địa phương rà soát, đánh giá lại tình hình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Xác định các vị trí có thông tin, tổ chức cất bốc bảo đảm chặt chẽ, chu đáo và chính xác.

7. Tiếp tục phát triển hợp tác với Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách; từng bước mở rộng quan hệ và tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phối hợp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với một số tỉnh.

8. Tổng kết giai đoạn năm 2013 - 2015; bổ sung kế hoạch giai đoạn năm 2016 - 2020.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh

Chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả chỉ đạo của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện.2. Bộ CHQS tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh quản lý về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định của UBND tỉnh và kế hoạch này.

Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các văn bản về cơ chế, chính sách; ban hành hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo các cấp; kiện toàn các cơ quan chuyên môn và lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập; bảo đảm trang bị, phương tiện cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đẩy nhanh tiến độ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và từng bước hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu tỉnh về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Từng bước cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.3. Trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Căn cứ Quyết định UBND tỉnh và các nội dung phân công tại Kế hoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.4. Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, thời gian xong trước tháng 4/2014.

Tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ từ năm 2013 đến năm 2015.

5. Các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức, đoàn thể có liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tham gia phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.6. Ban Thường trực 1237

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đề xuất Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh các chủ trương chính sách, các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung công tác nghiệp vụ có liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch; tập trung nội dung, nhiệm vụ năm 2013 - 2015; kịp thời báo cáo tình hình, đề xuất giải quyết vướng mắc, phát sinh.

Đề xuất và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết của BCĐ; báo cáo kịp thời việc đề nghị bổ sung, điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho phù hợp với từng giai đoạn.7. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán sử dụng và quyết toán ngân sách cho nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh (qua Thường trực - Bộ CHQS tỉnh) để xem xét, giải quyết./.- Nơinhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch TT;

- TT Tỉnh ủy, UBND, Công An tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;


- Sở: LĐTBXH, Tài Chính, TT Truyền thông, Khoa học Công nghệ,

- Phát Thanh truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh;


- Hội CCB, UBMT tổ quốc tỉnh;

- UBND 8 huyện, thị xã, thành phố;

- Ban CHQS 8 huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Tham mưu, Chính trị;

- Lưu: VT, CS, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh;40b.T/M BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Nguyễn Tử Quỳnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương