Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giangtải về 10.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích10.16 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 793/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Châu Minh - Mai Đình, tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2460/BKHĐT-QLKKT ngày 01 tháng 4 năm 2016 về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên với nội dung như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ;

- Quy mô diện tích quy hoạch: 207,45 ha;

- Địa điểm dự án: tại các xã: Châu Minh, Mai Đình và Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;

- Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm;

- Tiến độ thực hiện:

+ Giai đoạn 1: quy mô 100 ha, từ quý II/2016 - quý IV/2018;

+ Giai đoạn 2: quy mô 50 ha, từ quý I/2019 - quý IV/2020;

+ Giai đoạn 3: quy mô 57,45 ha, từ quý I/2021 đến quý IV/2023.

- Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: 1.933 tỷ đồng;

- Ưu đãi đầu tư: thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ thực hiện dự án đầu tư; chỉ đạo các cơ quan phối hợp với chủ đầu tư xác định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cụ thể trong đó chú trọng đến việc giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất và các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp; lập, trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, NN&PTNT, QP, GTVT;
- BQL KCN tỉnh Bắc Giang;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, V.III, TH ;
- Lưu: VT, KTN (3) Khanh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng


 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương