Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘItải về 7.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.69 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 1151/UBND-KT

V/v kê khai điều chỉnh giá cước

kinh doanh vận tải bằng ô tô.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:  • Các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải;

  • Cục Thuế thành phố Hà Nội;

  • Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô (tuyến cố định và taxi),

  • Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container.

Ngày 18/02/2016, giá xăng Rol 92 giảm còn 13.750 đồng/lít (giảm 16% so với thời điểm cuối năm 2015), dầu Diezen 0,05S giảm còn 9.850 đồng/lít (giảm khoảng 20%).

Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính tại Văn bản số 33/QLG-CNTD ngày 19/02/2016 về việc tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, taxi và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện việc rà soát các chi phí đầu vào, đặc biệt là chênh lệch giá nhiên liệu để thực hiện kê khai giá cước phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu.

Giao Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế thành phố Hà Nội và các ngành liên quan tiến hành kiểm tra các yếu tố hình thành giá cước của các doanh nghiệp; đối với những doanh nghiệp vận tải chậm điều chỉnh giá cước hoặc có mức điều chỉnh giá cước chưa phù hợp mức giảm của chi phí nhiên liệu, tổng hợp danh sách để thanh tra.Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý đúng quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Sở Giao thông vận tải thanh tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp chây ỳ không kê khai giảm giá cước./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)
Nguyễn Văn Sửu


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương