Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘItải về 8.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.48 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 1150/UBND-KT

V/v tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn

chỉnh việc thực hiện quy định Nhà nước

về trông giữ phương tiện giao thông.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:  • Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Y tế, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố Hà Nội;

  • Cục Trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội,

  • Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

UBND Thành phố nhận được Văn bản số 1010/BC-STC ngày 23/02/2016 của Sở Tài chính báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý Nhà nước về phí trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp đầu Xuân Bính Thân năm 2016.

Để đảm bảo kỷ cương và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc thu phí trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 608/UBND-KT ngày 04/02/2016 của UBND Thành phố về tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định Nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông. Đối với những trường hợp vi phạm:

1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã kiên quyết thu hồi giấy phép trông giữ xe đã cấp.

2. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc các Bệnh viện do Sở quản lý, thực hiện việc thanh lý hợp đồng trông giữ phương tiện giao thông.

3. UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và kiên quyết giải tỏa ngay những điểm trông giữ xe không phép; xử lý nghiêm những điểm trông giữ xe sai phép, thu phí không đúng quy định.4. Giao Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các chợ, trường học, bệnh viện, khu di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh, kiên quyết xử lý các vi phạm về chấp hành các quy định của Nhà nước về Phí, lệ phí theo thẩm quyền. Tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và giải pháp khả thi./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)
Nguyễn Văn Sửu


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương