Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘItải về 18.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích18.06 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 1110/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng nút giao thông giữa Quốc lộ 32 với truyến đường vào xã Tam Hiệp (xã làng nghề), huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 101/TTr-SGTVT ngày 01/02/2016 về việc đề nghị UBND Thành phố cho phép thực hiện chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng nút giao thông giữa Quốc lộ 32 với tuyến đường vào xã Tam Hiệp (xã làng nghề), huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 982/BC-STC ngày 19/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng nút giao thông giữa Quốc lộ 32 với tuyến đường vào xã Tam Hiệp (xã làng nghề), huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng nút giao thông giữa Quốc lộ 32 với tuyến đường vào xã Tam Hiệp (xã làng nghề), huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Nội (Đại diện chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án giao thông 1).

3. Địa điểm đầu tư: Xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

4. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, mở rộng nút giao thông giữa Quốc lộ 32 với tuyến đường vào xã Tam Hiệp (xã làng nghề), huyện Phúc Thọ đảm bảo đáp ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức giao thông đi lại được thuận lợi tạo điều kiện phát triển làng nghề truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

5. Quy mô đầu tư (dự kiến): Mở rộng phạm vi nút giao, cải tạo và vuốt nối tuyến đường vào xã Tam Hiệp đảm bảo độ dốc, bán kính cong, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tổ chức hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

6. Hình thức đầu tư: Cải tạo, mở rộng (theo hiện trạng không giải phóng mặt bằng).

7. Nội dung công tác chuẩn bị dự án:

- Điều tra thu thập số liệu và thỏa thuận các thông số hạ tầng, kỹ thuật phục vụ công tác lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình.

- Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

8. Kinh phí chuẩn bị dự án (dự kiến): 139.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba chín triệu đồng).

Kinh phí chuẩn bị dự án sẽ được xác định chính xác tại Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bị dự án của Chủ đầu tư.

9. Thời gian hoàn thành chuẩn bị dự án: Quý II/2016.

10. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 4.770.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu đồng).

Tổng mức đầu trên sẽ được xác định chính xác khi dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định

11. Nguồn vốn đầu tư: vốn sự nghiệp ngân sách Thành phố (Vốn đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 đã được phê duyệt tại Quyết định số 6788/QĐ- UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố).

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án Cải tạo, mở rộng nút giao thông giữa Quốc lộ 32 với tuyến đường vào xã Tam Hiệp (xã làng nghề), huyện Phúc Thọ theo quy định pháp luật.

2. Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải và các Sở, ngành có liên quan:

- Sở Giao thông vận tải: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về tính chính xác của hồ sơ trình duyệt; Triển khai thực hiện, hoàn thành công tác chuẩn bị dự án; Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án đảm bảo chính xác, tiết kiệm, đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng; Lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng nút giao thông giữa Quốc lộ 32 với tuyến đường vào xã Tam Hiệp (xã làng nghề), huyện Phúc Thọ. 

- Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổng hợp đề xuất UBND Thành phố bố trí vốn chuẩn bị dự án và thực hiện dự án từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách thành phố Hà Nội.

- Các Sở, Ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn giải quyết các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Quốc Hùng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương