Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘItải về 49.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích49.16 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 1092/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015

của Quốc hội;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND Thành phố ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 204/TTr-SCT ngày 18/01/2016 và Báo cáo số 01/BC-BCĐ ngày 13/01/2016 về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công an thành phố Hà Nội, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Công ty Truyền tải điện Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Tuấn
ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2015


KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 – 2020

(Kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 9/3/2016)
Thực hiện: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 4992/QĐ- UBND ngày 02/10/2015 của UBND Thành phố ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội; UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là BCĐ xử lý vi phạm HLBVATLĐCA Thành phố), giai đoạn 2016-2020 như sau:I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Thành phố Hà Nội là địa bàn rộng với diện tích tự nhiên khoảng 3300km2 gồm 29 quận, huyện và 01 thị xã, là một trong những Thành phố đông dân nhất cả nước với khoảng 7,5 triệu người. Lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm 01 trạm biến áp (sau đây viết tắt là TBA) 500kV, 9 TBA 220kV, 43 TBA 110kV và hơn 12.000 TBA phân phối khác; Đường dây trên không cấp điện áp 500kV có 37 km, cấp điện áp 220kV có 257 km, cấp điện áp 110kV có 711,124km, cấp điện áp từ 6-35kV có 8284,2 km, lưới điện cao áp được trải đều trên địa bàn toàn Thành phố, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, việc quản lý vận hành an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn Thành phố càng khó khăn cho các cơ quan quản lý.

Trong những năm qua, UBND thành phố Hà Nội đã chú trọng đến công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, Thành phố thường xuyên chỉ đạo đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội của Thủ đô, của đất nước. UBND Thành phố đã ban hành quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm HLBVATLĐCA trên địa bàn thành phố Hà Nội; thành lập BCĐ xử lý vi phạm HLBVATLĐCA thành phố Hà Nội, chỉ đạo xử lý nhiều vi phạm HLBVATLĐCA. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội còn tồn đọng 604 vi phạm.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦỤ

1. Duy trì hoạt động của BCĐ xử lý vi phạm HLBVATLĐCA Thành phố, BCĐ xử lý vi phạm HLBVATLĐCA các quận, huyện, thị xã; kịp thời ngăn chặn phát sinh vi phạm mới, từng bước xử lý các vi phạm còn tồn đọng; hàng năm xử lý tối thiểu giảm 30% các vi phạm còn tồn đọng, phấn đấu đến năm 2020 xử lý hết các vi phạm cũ và không để phát sinh vi phạm mới.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ công trình lưới điện cao áp: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/1Ọ/2013 của Chính phủ; Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND Thành phố.

3. Tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật và Thành phố về tầm quan trọng của lưới điện cao áp, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp một cách rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. NỘI DUNG

1. Tham mưu giúp UBND Thành phố đề ra chủ trương, biện pháp để ngăn chặn và giải quyết tình trạng vi phạm HLBVATLĐCA nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho thành phố Hà Nội.

2. Đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố các giải pháp để từng bước giải quyết dứt điểm các vi phạm HLBVATLĐCA tồn tại cũ và ngăn chặn, xử lý các vi phạm mới xảy tại ra tại địa phương.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan trong việc xử lý vi phạm HLBVATLĐCA trên địa bàn Thành phố.

4. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc có hành vi chống đối, cản trở việc thi hành quyết định xử lý vi phạm HLBVATLĐCA của các cơ quan liên quan.

5. Tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp bằng nhiều hình thức như in, phát rờ rơi và tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân nhận thức tầm quan trọng của lưới điện cao áp và các biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

6. Tập huấn, bồi dưỡng các quy định của nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp cho các lực lượng tham gia công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

7. Tổng kết hoạt động của BCĐ xử lý vi phạm HLBVATLĐCA thành phố Hà Nội vào cuối năm; Đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ HLBVATLĐCA trên địa bàn thành phố Hà Nội.IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Giai đoạn 2016-2020, kinh phí thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm HLBVATLĐCA thành phố Hà Nội được bố trí từ nguồn ngân sách Thành phố.

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm HLBVATLĐCA thành phố Hà Nội hàng năm: căn cứ vào Kế hoạch năm được duyệt và khả năng cân đối ngân sách Thành phố.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động BCĐ xử lý vi phạm HLBVATLĐCA Thành phố, giai đoạn 2016-2020; đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Hàng năm, chủ trì xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch hoạt động từng năm của BCĐ xử lý vi phạm HLBVATLĐCA Thành phố; lập đề cương, dự toán kinh phí hoạt động và quản lý kinh phí theo quy định pháp luật và Thành phố.

b) Tổng hợp các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA và đề xuất biện pháp, phương án xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật và Thành phố; báo cáo, đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo để kịp thời ngăn chặn các vi phạm mới và từng bước giải quyết dứt điểm các vi phạm cũ còn tồn đọng.

c) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý, ngăn chặn các công trình xây dựng vi phạm HLBVATLĐCA đúng quy định; giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến HLBVATLĐCA theo thẩm quyền; khảo sát, trao đổi kinh nghiệm.

d) Chủ trì, phối hợp các cấp, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bằng hình thức in, phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân nhận thức được tầm quan trọng của lưới điện cao áp và các biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

e) Phối hợp các thành viên Ban chỉ đạo chuẩn bị chương trình và nội dung các phiên họp của BCĐ xử lý vi phạm HLBVATLĐCA Thành phố; tham mưu UBND Thành phố tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo vào cuối năm, đề xuất hình thức khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác BVHLATLĐCA; phê bình, kỷ luật tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc cố tình làm trái các quy định của nhà nước; kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý vi phạm HLBVATLĐCA Thành phố (nếu có).2. Sở Xây dựng

a) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, lập biên bản và xử lý các công trình xây dựng vi phạm HLBVATLĐCA theo quy định pháp luật và Thành phố.

b) Chỉ đạo cấp phép xây dựng đúng quy định bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng nhà ở, công trình trong hoặc gần HLBVATLĐCA phải thỏa thuận bằng văn bản với các đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình lưới điện và an toàn trong quá trình xây dựng, cơi nới, cải tạo, sử dụng nhà ở, công trình, trồng cây trong hoặc gần HLBVATLĐCA phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sau cấp phép, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA.

d) Phối hợp Sở Công Thương, các đơn vị liên quan tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật BVATLĐCA trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp các Sở, ngành của Thành phố xử lý vi phạm HLBVATLĐCA theo quy định.4. Công an thành phố Hà Nội

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý.

b) Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc Công an Thành phố phối hợp các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn các công trình điện; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

c) Phối hợp Sở Công Thương, các đơn vị liên quan tuyên truyền các quy định pháp luật về BVATLĐCA trên địa bàn thành phố Hà Nội.5. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy các công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý.

b) Chỉ đạo các lực lượng thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phối hợp các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ các công trình lưới điện cao áp trên địa bàn.

c) Phối hợp Sở Công Thương, các đơn vị liên quan tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật về BVATLĐCA trên địa bàn Thành phố.6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương thống nhất, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn Sở Công Thương quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch đúng quy định pháp luật và Thành phố.7. UBND các quận, huyện, thị xã

a) Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm của BCĐ xử lý vi phạm HLBVATLĐCA cấp quận, huyện, thị xã; có giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu hàng năm giảm tối thiểu 30% số vi phạm tồn đọng, không phát sinh vi phạm mới, mục tiêu đến năm 2020 cơ bản xử lý hết số vụ vi phạm cũ trên địa bàn.

b) Kiểm tra, xử lý các vi phạm HLBVATLĐCA theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu để phát sinh vi phạm trên địa bàn.

c) Chủ trì, phối hợp các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp rà soát, thống kê các công trình vi phạm HLBVATLĐCA, đề xuất phương án giải quyết báo cáo Sở Công Thương, UBND Thành phố theo quy định.

d) Chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn, Công ty điện lực địa phương tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng của lưới điện cao áp và các biện pháp BVCTLĐCA để các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định.

e) Trong quá trình cấp giấy phép xây dựng mới hoặc cơi nới, sửa chữa nhà ở, công trình trong HLBVATLĐCA phải yêu cầu Chủ đầu tư thỏa thuận bằng văn bản với đơn vị quản lý công trình lưới điện về các biện pháp đảm bảo an toàn công trình lưới điện; thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng liên quan đến HLBVATLĐCA sau cấp phép, cương quyết đình chỉ các công trình không thực hiện các biện pháp an toàn điện theo quy định.

f) Chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng phối hợp UBND các phường, xã, thị trấn, Công ty điện lực địa phương rà soát các kết cấu lưới điện được tách khỏi hệ thống điện và yêu cầu tổ chức, cá nhân có đường dây điện không còn vận hành trong vòng 06 (sáu) tháng phải tháo dỡ thu hồi, hoàn trả mặt bằng đúng quy định.

g) Phối hợp Sở Công Thương, các đơn vị liên quan tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về BVATLĐCA trên địa bàn.

h) Báo cáo tình hình vi phạm HLBVATLĐCA theo định kỳ và đột xuất, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo; đề xuất hình thức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BVHLATLĐCA, đồng thời phê bình, kỷ luật tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc cố tình làm trái các quy định của nhà nước.

8. Các Tổng công ty: Điện lực thành phổ Hà Nội, Truyền tải điện Hà Nội

a) Xây dựng kế hoạch hàng năm giảm tối thiểu 30% số vi phạm HLBVATLĐCA tồn đọng thuộc lưới điện đơn vị quản lý, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch đến năm 2020 cơ bản giảm hết số vụ vi phạm HLBVATLĐCA, không để phát sinh vi phạm mới thuộc lưới điện do đơn vị quản lý.

b) Tổ chức kiểm tra, rà soát các đường dây dẫn điện và trạm biến áp, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA; lập biên bản vi phạm, đề nghị xử lý vi phạm gửi đến cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý theo quy định.

c) Phối hợp Sở Công Thương, các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

d) Lập phương án cải tạo lưới điện đúng Quy hoạch để khắc phục tình trạng vi phạm HLBVATLĐCA; kiểm tra, rà soát lưới điện thuộc đơn vị quản lý có kế hoạch tháo dỡ, thu hồi các kết cấu của lưới điện và hoàn trả mặt bằng trong vòng 06 (sáu) tháng từ khi lưới điện được tách khỏi hệ thống điện.

e) Báo cáo tình hình vi phạm, kết quả xử lý vi phạm HLBVATLĐCA các sự cố lưới điện và tai nạn điện gửi Sở Công Thương định kỳ (quý, năm) và theo yêu cầu.9. Các cơ quan thông tấn, truyền thông

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và đô thị, Báo An ninh Thủ Đô và các cơ quan thông tin, truyền thông thuộc Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham gia, phối hợp tuyên truyền công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương