documents/10182/12079
  Sè: 90/2003/Q§-ub
documents/10182/2518750
  Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  THÀnh phố HÀ NỘI
  THÀnh phố HÀ NỘI
  THÀnh phố HÀ NỘI
  THÀnh phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 3940/btp-vp ngày 27/10/2015 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác tư pháp năm 2015, giai đoạn 2011-2015
  Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘi văn phòNG
  Về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
  VĂn phòng số: 363/tb-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Về việc tặng giải thưởng cho các tác phẩm, tác giả đạt giải và khen thưởng các
  Về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (Ranh giới phạm vi nền đường) tuyến đường thuộc Dự án xây dựng cầu Việt Trì – Ba Vì Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C
  Ubnd thành phố HÀ NỘi ban chỉ ĐẠo an toàN, VỆ sinh lao đỘng – phòng chống cháy nổ
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất ký hiệu cc-06A thuộc ô hh-06 trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng tỷ lệ 1/500
  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch một phần ô đất C. 9 trong Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 phục vụ việc mở rộng Bệnh viện đa khoa Đức Giang
  Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu cx2 và đường giao thông quanh ô đất trong Quy hoạch Chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng, tỷ lệ 1/500, để thực hiện dự án Phục hồi cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước Sài Đồng
  Về việc phê duyệt Nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và cắm mốc giới tuyến đường liên khu vực nối 3 phân khu đô thị S1, S2, S3 – tuyến số 2, tỷ lệ 1/500
documents/10182/2484017
  Danh mụC ĐỀ TÀi kh&cn cấp thành phố 2005 2015
directory documents 10182  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương