Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘItải về 28.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích28.53 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 1073/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo - Thường trực Hội đồng xét đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Thành phố tại Tờ trình số 623/TTr- SGD&ĐT ngày 16/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận lại 10 (mười) trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo - Thường trực Hội đồng xét đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Thành phố, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, duy trì và phát huy vai trò trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia của các trường Tiểu học ghi tại Điều 1a.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Hiệu trưởng các trường Tiểu học ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Hồng SơnDANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC THÀNH PHỐ CÔNG NHẬN LẠI

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

(Kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND, ngày 8/3/32016 của UBND Thành phố Hà Nội)
TT

Tên trường

Quận, huyện

1

Trường tiểu học Thái Thịnh

Quận Đống Đa.

2

Trường tiểu học Trung Tự

Quận Đống Đa.

3

Trường tiểu học Phương Liệt

Quận Thanh Xuân.

4

Trường tiểu học Phan Đình Giót

Quận Thanh Xuân.

5

Trường tiểu học Khương Đình

Quận Thanh Xuân.

6

Trường tiểu học Nhân Chính

Quận Thanh Xuân.

7

Trường tiểu học Mai Đình B

Huyện Sóc Sơn.

8

Trường tiểu học Minh Phú

Huyện Sóc Sơn.

9

Trường tiểu học Phú Cường

Huyện Sóc Sơn.

10

Trường tiểu học Tân Hưng

Huyện Sóc Sơn.
Tổng số: 10 trường.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương