Ủy ban nhân dân thị xã ngã bảYtải về 23.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích23.57 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NGÃ BẢY

Số: 42/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngã Bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH


Tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I thực hiện Chiến lược
phát triển thanh niên Hậu Giang giai đoạn 2011 - 2020 và kết quả
triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009
của Chính phủ trên địa bàn thị xã Ngã Bảy


Thực hiện Công văn số 156/SNV ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc sơ kết một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2015. UBND thị xã Ngã Bảy xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Hậu Giang giai đoạn 2011 - 2020 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê chuẩn Kế hoạch Chiến lược phát triển Thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê chuẩn Kế hoạch Chiến lược phát triển thanh niên thị xã giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua sơ kết, rút ra được những bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai có hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.2. Yêu cầu:

Hội nghị sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình sơ kết; đồng thời, nội dung báo cáo phải đánh giá đúng thực tế trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Quyết định số 1241/QĐ-UBND, Quyết định số 1426/QĐ-UBND và Nghị quyết số 45/NQ-CP.II. NỘI DUNG:

1. Đánh giá công tác quán triệt, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1241/QĐ-UBND, Quyết định số 1426/QĐ-UBND và Nghị quyết số 45/NQ-CP.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Quyết định số 1241/QĐ-UBND, Quyết định số 1426/QĐ-UBND và Nghị quyết số 45/NQ-CP.

3. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện.III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến cuối tháng 4/2015 (có giấy mời riêng).

2. Địa điểm: dự kiến tại Hội trường Thị ủy Ngã Bảy.

3. Chương trình Hội nghị:

- Nghi thức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện giai đoạn I Chiến lược phát triển thanh niên Hậu Giang giai đoạn 2011-2020 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.

- Tham luận của các cơ quan, đơn vị;

- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh;

- Phát biểu của lãnh đạo thị xã;

- Khen thưởng;

- Đáp từ, kết thúc Hội nghị.4. Thành phần đại biểu:

* Cấp tỉnh:

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo phòng Công tác thanh niên - Sở Nội vụ;

* Cấp huyện:

- Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Nội vụ các huyện, thành phố trong tỉnh.

- Thị xã:

+ Thường trực Thị ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN thị xã;

+ Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy;

+ Lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã;

+ Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã;

+ Lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng-Thống kê các xã, phường.

+ Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết, chuẩn bị tài liệu, chương trình Hội nghị, phát hành Giấy mời Hội nghị; xây dựng dự thảo báo cáo; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Hậu Giang giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 45/NQ-CP; báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị sơ kết về Sở Nội vụ theo đúng quy định.

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã: Tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí để tổ chức Hội nghị.

3. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo tham luận, gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 17/4/2015 để tổng hợp, chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết.

- Phòng Tư pháp: Công tác triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu nhi giai đoạn 2011 - 2015”;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên; chính sách hỗ trợ, đào tạo cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

- Công an thị xã: Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh niên, đặc biệt là thanh niên vi phạm an toàn giao thông.

- Đoàn TNCS HCM thị xã: Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ đến thanh niên trên địa bàn thị xã.

- UBND xã Tân Thành: Vận động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

- UBND phường Hiệp Thành: Công tác tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn phường.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Hậu Giang giai đoạn 2011 - 2020 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã xem xét, giải quyết kịp thời./.


Nơi nhận:

- Sở Nội vụ - Phòng CTTN (để b/cáo);

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (để t/hiện);

- A1,3, B1,3, C2;

- Lưu VT, ph b.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tiến
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương