MỤc lục mẫu biểU Áp dụng trong hồ SƠ thủ TỤc khen thưỞNGtải về 0.9 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích0.9 Mb.
#4742
  1   2   3   4   5   6   7

MỤC LỤC MẪU BIỂU ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ THỦ TỤC KHEN THƯỞNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQTngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH)

Số TT

Mẫu biểu

Nội dung

Ghi chú

1

Mẫu số 01/TĐ

V/v đăng ký danh hiệu thi đua

Trang 03

2

Mẫu số 02/TĐ

Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng

6

3

Mẫu số 03/TĐ

Quyết định về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến

9

4

Mẫu số 04/TĐ


Báo cáo thành tích đề nghị công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở, Giấy khen NHCSXH (cho cá nhân)

11

5

Mẫu số 05/TĐ


Báo cáo thành tích đề nghị công nhận Tập thể lao động xuất sắc, tặng Giấy khen NHCSXH (cho tập thể)

14

6

Mẫu số 06/TĐ


Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua Ngành, Bằng khen của Thống đốc (cho cá nhân)

17

7

Mẫu số 07/TĐ

Tóm tắt thành tích cá nhân

21

8

Mẫu số 08/TĐ


Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Thống đốc (cho tập thể)

24

9

Mẫu số 09/TĐ

Tóm tắt thành tích tập thể đề nghị khen thưởng

27

10

Mẫu số 10/TĐ

Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới

30

11

Mẫu số 11/TĐ


Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho Tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới

32

12

Mẫu số 12/TĐ


Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất)

34

13

Mẫu số 13/TĐ


Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân)

35

14

Mẫu số 14/TĐ

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng

36

15

Mẫu số 15/TĐ

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương hữu nghị, Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (cho tập thể, cá nhân người nước ngoài)

38

16

Mẫu số 16/TĐ

Tờ trình đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

39

17

Mẫu số 17/TĐ

Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

40

18

Mẫu số 18/TĐ

Bảng tổng hợp kê khai của đơn vị đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

41

19

Mẫu số 19/TĐ

Bảng kê Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

42

20

Mẫu số 20/TĐ

Báo cáo kết quả sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác...

43

21

Mẫu số 21/TĐ

Danh sách đề nghị/công nhận sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác..., đề tài, đề án của Hội đồng sáng kiến/Hội đồng khoa học

44

22

Mẫu số 22/TĐ

Quyết định về việc tặng giấy khen

46

23

Mẫu số 23/TĐ

Quyết định về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

47

24

Mẫu số 24/TĐ

Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất

48

25

Mẫu số 25/TĐ

Giấy khen Cá nhân

49

26

Mẫu số 26/TĐ

Giấy khen Tập thể

50

27

Mẫu số 27/TĐ

Bằng chứng nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”

51

28

Mẫu số 28/TĐ

Bằng chứng nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

52

29

Mẫu số 29/TĐ

Bằng chứng nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

53

30

Phụ lục số 01/TĐ

Biểu tính điểm tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

54

31

Phụ lục số 02/TĐ

Phương pháp lập báo cáo thành tích và tóm tắt thành tích

56


Mẫu số 01/TĐ: Mẫu bản Đăng ký thi đua

NGÂN HÀNG

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

ĐƠN VỊ:…


Số:…

“V/v đăng ký

danh hiệu thi đua năm …”


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày … tháng ... năm ...Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

.................................................

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tên đơn vị ........ đăng ký các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân trong năm ..… như sau:

I. Tập thể:

1. Tập thể Lao động tiên tiến cho .................. tập thể.

2. Tập thể Lao động xuất sắc cho .................. tập thể.

3. ........II. Cá nhân:

1. Tập thể Lao động tiên tiến cho .................. cá nhân.

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở cho .................................cá nhân.

3. Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng cho ............. cá nhân.

4. Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng cho ............. cá nhân.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT,...


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Biểu đính kèm mẫu số 01/TĐ

NGÂN HÀNG

CHÍNH SÁCH XÃ HỘIĐƠN VỊ:…

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 20…..

(Kèm theo công văn số ... ngày ... tháng ... năm ... của chi nhánh NHCSXH tỉnh/thành phố...)

Số TT

Tập thể/cá nhân

DHTĐ CÁ NHÂN

DHTĐ TẬP THỂ

Ghi chú

LĐ tiên tiến

CSTĐ cơ sở

CSTĐ
ngành


CSTĐ toàn quốc

LĐ tiên tiến

LĐ xuất sắc

Cờ TĐ NHNN

Cờ TĐ Chính phủ

1

Tập thể Chi nhánh

 

 

 

 

1

1

1

 

 

1

Ban Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Ông Nguyễn Văn A, Giám đốc

1

1

1

1

 

 

 

 

 

1.2

Ông (Bà) ... Phó giám đốc

1

1

1

 

 

 

 

 

 

2

Phòng HC-TC

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2.1

Bà Nguyễn Thị B, Trưởng phòng

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2.2

...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

PGD huyện A

 

 

 

 

1

 

 

 

 

7.1

Bà ... ,Giám đốc

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Ông ...

1

1

 

 

 

 

 

 

 

...

...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

8

PGD quận B

 

 

 

 

1

 

 

 

 

8.1

Ông ... ,Giám đốc

1

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Ông ...

1

 

 

 

 

 

 

 

 ...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

PGD thị xã C

 

 

 

 

1

 

 

 

 

9.1

Bà ..., Phó giám đốc

1

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Ông ...

1

1

1

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhất trí đăng ký

13

5

3

1

5

1

1

0

 NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

..., ngày … tháng … năm…

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 02/TĐ: Tờ trình đề nghị khen thưởng

NGÂN HÀNG

CHÍNH SÁCH XÃ HỘIĐƠN VỊ: …

Số: … /TTr- ...CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày … tháng … năm…
tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương