PHẦn mở ĐẦUtải về 0.69 Mb.
trang1/30
Chuyển đổi dữ liệu13.07.2016
Kích0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

frame1
 1. PHẦN MỞ ĐẦU
GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tài liệu hướng dẫn học môn “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam” nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo cho sinh viên hệ đào tạo từ xa, làm sao để người học có thể tiếp cận môn học nầy một cách có hiệu quả nhất. Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng biên soạn chắt lọc những nội dung cơ bản nhất để giới thiệu tới bạn đọc. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn học tập có hiệu quả trong quá trình tự học.
 1. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:


Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức khái quát về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tới cách mạng XHCN. Từ đó sinh viên có hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng Việt Nam, mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam mà Đảng ta đã lựa chọn. Những chủ trương và chính sách lớn của Đảng và của nhà nước ta về các lĩnh vực. Nó là cơ sở, phương pháp luận cho sinh viên đi sâu hơn tìm hiểu các môn khoa học chuyên ngành sau nầy.
 1. YÊU CẦU MÔN HỌC


Phải học qua môn Những nguyên của chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh.
 1. CẤU TRÚC MÔN HỌC.Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chương 1: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh đầu tiên của

Đảng.

Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền ( 1930-1945).

Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm

lược ( 1945-1975).

Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa.

Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

xã hội.

Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị.

Chương 7: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề

Chương 8: Đường lối đối ngoại.TÀI LIỆU THAM KHẢO


Môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là môn học bắt buộc đối với sinh viên đại học do Bộ giáo dục và đào tạo quy định. Đây là môn học mới nên tài liệu tham khảo chưa nhiều, tuy nhiên sinh viên để có thể tham khảo các tài liệu sau đây:

  1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng Việt Nam của Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, HN năm 2009.

  2. Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, NXB chính trị quốc gia, HN, năm 2009.

  3. Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục đào tạo, NXB chính trị quốc gia Hà Nội, năm 2007.

  4. Đảng lãnh đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đại học quốc gia Hà Nội, NXB chính trị quốc gia, HN năm 2008.

  5. Nguyễn Đình Đài, “Nguyễn Ái Quốc sự sáng tạo trong thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, giá trị lịch sử hiện thực”, NXB chính trị quốc gia, HN năm 2006.

  6. Nguyễn Sĩ Nồng, “Phương thức lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”, NXB chính trị quốc gia, HN năm 2007.

Chương mở đầu


ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong họat động lãnh đạo của Đảng, vấn đề cơ bản, trước hết là đề ra đường lối. Đây là công việc hàng đầu của một chính đảng. Trong chương nầy, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cách khái quát về: • Đối tượng của môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

 • Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

MỤC TIÊU


Sau khi học xong chương nầy, các bạn sẽ hiểu rõ được:

 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là hệ thống những quan điểm, chủ trương chính sách về mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp của cách mạng Việt Nam.

 • Đối tượng gnhiên cứu môn học là hệ thống những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt nam, từ cách mạng dân tộc, dân chủ đến cách mạng XHCN.

 • Phương pháp nghiên cứu môn học là lịch sử và lô gích. Ngòai ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh.v.v…

NỘI DUNG CHÍNH


 1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu.
  1. Đối tượng nghiên cứu.


   1. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt nam, đại biểu cho lợi ích trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc,

Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt nam. Đường lối của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, Nghị quyết, chỉ thị v.v….

Đường lối đúng là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi của cách mạng , quyết định vị trí, uy tín của Đảng đối với quốc gia, dân tộc. Vì vậy, để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trước hết phải xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn. Vì vậy phải vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng HCM, bám sát thực tiễn vận động của đất nước và của thời đại, tìm tòi, nghiên cứu nắm bắt những quy luật khách quan của thời đại.   1. Đối tượng nghiên cứu của môn học.

Môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam (ĐLCMCĐCSVN) nghiên cứu sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối của Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo của CMVN từ năm 1930 đến nay. Do đó đối tượng của môn học sự ra đời của Đảng hệ thống chủ trương, quan điểm của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt nam, từ CMDTDC đến CMXHCN.

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN có mối quan hệ mật thiết với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM. Vì đường lối của Đảng là sự kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM với thực tiễn cách mạng VN. Do đó việc nắm vững hai môn học nầy sẽ trang bị cho sinh viên cơ sở và phương pháp luận khoa học để nhận thức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng một cách toàn diện và sâu sắc hơn. Mặt khác, ĐLCMCĐCSVN không chỉ phản ánh sự vận dụng sáng tạo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng HCM mà còn là sự bổ sung phát triển và làm phong phú hơn chủ nghĩa Mác – Lênin & tư tưởng HCM trước sự vận động không ngừng của đấ nước và quốc tế.

2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 2 nhiệm vụ.

- Một , làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN, chủ thể hoạch định đường lối củaCMVN.

- Hai , quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng từ năm 1930 đến nay, nhất là đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. 1. : wp-content -> uploads -> 2014
  2014 -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
  2014 -> CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II search
  2014 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  2014 -> BÀi toán va chạM
  2014 -> 06/gtgt (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/tt-btc ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  2014 -> Khoa ngôn ngữ VÀ VĂn hoá nga sổ tay sinh viêN
  2014 -> CỤc quản lý kháM, chữa bệNH
  2014 -> MỤc lục mẫu biểU Áp dụng trong hồ SƠ thủ TỤc khen thưỞNG
  2014 -> CỤc thuế tp. HỒ chí minh tài liệu tập huấn về chính sách thuế MỚI
  2014 -> Ptn trọng đIỂM ĐIỀu khiển số VÀ KỸ thuật hệ thống (dcselab)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương