Ủy ban nhân dân huyện núi thành cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích14.75 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NÚI THÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 144/TB-UBND

Núi Thành, ngày 14 tháng 10 năm 2011THÔNG BÁO

Kết luận của đ/c Phạm Văn Quyện Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Núi Thành tại cuộc họp với các xã về Chương trình 257

Ngày 12/10/2011, đồng chí Phạm Văn Quyện – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Núi Thành, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 257 huyện đã chủ trì cuộc họp về Chương trình 257. Cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Phòng LĐTB&XH huyện, đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện, lãnh đạo UBND xã Tam Hải, UBND xã Tam Hòa, vắng lãnh đạo UBND xã Tam Anh Nam. Sau khi nghe báo cáo của các đồng chí lãnh đạo UBND các xã Tam Hải, Tam Hòa thuộc Chương trình 257 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, đ/c Phạm Văn Quyện – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, kết luận một số nội dung sau:

1. Trong năm 2011 có 9 công trình được đầu tư xây dựng mới, trong đó có 01 công trình chuyển tiếp là nạo vét luồng lạch bến phà Tam Giang. Đến nay, đã có 6 công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, còn 01 công trình đang xây dựng thuộc xã Tam Hải và 02 công trình chưa khởi công xây dựng thuộc xã Tam Anh Nam và xã Tam Hòa;

- Đối với công trình Tường rào cổng ngõ Trường Tiểu học Trần Phú xã Tam Hải đến nay tiến độ xây dựng là 50 % khối lượng, UBND xã Tam Hải cần đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành 100% khối lượng trước ngày 15/11/2011 và nghiệm thu bàn giao. Tiếp tục giải ngân cho đơn vị thi công theo tiến độ xây dựng. Riêng đối với công trình Hệ thống thoát nước dân cư đầu tư xây dựng từ nguồn 257 trong năm 2012, UBND xã phải điều chỉnh lại thiết kế và dự toán ứng với số tiền 1 tỷ trong năm 2012 và nguồn hợp pháp khác do xã chủ động cân đối;

- Đối với Công trình Kênh tưới N1 Thái Xuân – Xuân Ngọc xã Tam Anh Nam đã có Quyết định phê duyệt báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng, UBND xã tiến hành chọn nhà thầu xây dựng hoàn thành và quyết toán công trình trong năm 2011. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện khẩn trương tham mưu Quyết định phân bổ nguồn còn lại cho công trình Kênh tưới N1 Thái Xuân – Xuân Ngọc xã Tam Anh Nam;

- Đối với Công trình xây dựng Chợ Tam Hòa, đã có Quyết định báo cáo Kinh tế - Kỹ Thuật xây dựng, kinh phí được huy động từ nhiều nguồn, tổng số tiền xây dựng là hơn 5 tỷ đồng, trong đó vốn chương trình 257 trong năm 2011 là 1 tỷ. Yêu cầu UBND xã Tam Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục về đền bù, đôn nền, san ủi mặt bằng và khởi công xây dựng sớm.

- Trong trường hợp sau ngày 31/10/2011 UBND xã Tam Hòa không khởi công xây dựng được công trình chợ Tam Hòa: UBND huyện sẽ điều chuyển nguồn cho các xã thuộc chương trình 257 khác, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện đôn đốc, theo dõi. Nếu không khởi công trong thời gian trên thì rà soát, đề xuất UBND huyện phân bổ nguồn vốn 1 tỷ đồng của xã Tam Hòa cho các xã khác thuộc chương trình 257 trong năm 2011 đang có nhu cầu cấp thiết về vốn.

2. Yêu cầu Phòng LĐTB&XH phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra thường xuyên tiến độ xây dựng của các công trình thuộc xã Tam Hải, Tam Anh Nam và Tam Hòa báo cáo Ban chỉ đạo 257 và UBND huyện nhằm có hướng giải quyết kịp thời .


Trên đây là kết luận của đồng chí Phạm Văn Quyện – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp, yêu cầu các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND xã có Chương trình 257 triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- Thường vụ Huyện ủy;

- TT HĐND, UBND huyện;

- Thành viên BCĐ;

- Thành viên Tổ giúp việc;

- UBND các xã thuộc CT 257;- Lưu VT-UB.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Khanh

: images -> stories -> QuanLyVanBan
stories -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
stories -> Btc chưƠng trình sinh viên nghiên cứu khoa học năM 2015 danh sách khen thưỞng giải thưỞng sinh viên nghiên cứu khoa học năM 2015
stories -> TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
stories -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
stories -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ ngh ĩa việt nam ban an toàn giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
stories -> BỘ CÔng thưƠng số: 1057/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
stories -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
stories -> Đôi lời Ân tình
stories -> SỐ 02 tháng 10/2008 (Lưu hành nội bộ)
QuanLyVanBan -> QuyếT ĐỊnh củng cố Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương