QuyếT ĐỊnh củng cố Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thànhtải về 19.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.42 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NÚI THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 7206/QĐ-UBND Núi Thành, ngày 12 tháng 10 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Củng cố Ban đại diện Hội đồng quản trị

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UB ngày 10/12/2002, Quyết định số 5935/QĐ-UB ngày 04/12/2003 của UBND huyện Núi Thành về việc thành lập và củng cố Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Núi Thành;

Xét đề nghị của Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Núi Thành tại Tờ trình số: 109/NHCS-TTr ngày 10/10/2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Củng cố Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội ( viết tắt NHCSXH) huyện Núi Thành gồm các Ông (Bà) có tên sau:

* Trưởng ban:

1. Ông: Phạm Văn Quyện - Phó chủ tịch UBND huyện;* Các thành viên:

2. Ông Võ Văn Huân - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện;

3. Ông Trần Khanh - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện;

4. Ông Nguyễn Xướng - Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện;

5. Ông Trần Long - Phó trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện;

6. Ông Nguyễn Đình Sơn - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện;* Mời tham gia thành viên:

7. Ông: Đoàn Ngọc Lĩnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện;

8. Bà: Võ Thị Kim Hoa - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện;

9. Ông: Bùi Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện;

10. Ông: Huỳnh Minh Cường - Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Núi Thành được qui định tại Điều 29, Mục 2, Chương III Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số: 5935/QĐ-UB, ngày 04/12/2003 và các Quyết định của UBND huyện về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH được ban hành trước Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

- BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh; CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Lưu VT-UB.
Nguyễn Quang Hòa

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CN NHCSXH TỈNH QUẢNG NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

PHÒNG GIAO DỊCH NÚI THÀNH


Số: /NHCS-TTr Núi Thành, ngày tháng năm 2011


TỜ TRÌNH

Về việc Củng cố Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

huyện Núi Thành
Kính gửi: UBND huyện Núi Thành.
Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UB ngày 10/12/2002; Quyết định số 5935/QĐ-UB ngày 04/12/2003 của UBND huyện Núi Thành về việc thành lập và củng cố Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Núi Thành;

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Núi Thành kính đề nghị UBND huyện Núi Thành Củng cố Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội gồm những Ông (Bà) có tên sau:

1, Ông Phạm Văn Quyện, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban.

2, Ông Võ Văn Huân, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Thành viên.

3, Ông Nguyễn Xướng, Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện, Thành viên.

4, Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Thành viên.

5, Ông Trần Khanh, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Thành viên.

6, Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Trưởng phòng No&PTNT huyện, Thành viên.

7, Mời Ông Đoàn Ngọc Lĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Thành viên.

8, Mời Bà Võ Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Thành viên.

9, Mời Bùi Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện, Thành viên.

10, Mời Ông Huỳnh Minh Cường, Bí thư Đoàn TN CS Hồ Chí Minh huyện, Thành viên.

Kính đề nghị UBND huyện Núi Thành xem xét quyết định./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Lưu VT.: images -> stories -> QuanLyVanBan
stories -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
stories -> Btc chưƠng trình sinh viên nghiên cứu khoa học năM 2015 danh sách khen thưỞng giải thưỞng sinh viên nghiên cứu khoa học năM 2015
stories -> TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
stories -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
stories -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ ngh ĩa việt nam ban an toàn giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
stories -> BỘ CÔng thưƠng số: 1057/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
stories -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
stories -> Đôi lời Ân tình
stories -> SỐ 02 tháng 10/2008 (Lưu hành nội bộ)
QuanLyVanBan -> Ủy ban nhân dân huyện núi thành cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương