Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 2.85 Mb.
trang2/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

chi tiÕt c«ng khai dù to¸n ng©n s¸ch cÊp tØnh cho lÜnh vùc vµ c¬ quan, ®¬n vÞ n¨m 2009
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 422 /Q§-UBND ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 2009 cña UBND tØnh)§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång
Sè TT

Tªn c¬ quan ®¬n vÞ

Dù to¸n n¨m 2009
Tæng sè

Chi tiÕt theo lo¹i h×nh sù nghiÖp
Chi §T P. triÓn + CTMT Q.gia

Chi sù nghiÖp kinh tÕ + Trî gi¸

Chi sù nghiÖp m«i tr­êng

Chi sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o

Chi sù nghiÖp YtÕ

Chi sù nghiÖp v¨n ho¸ T.tin

Chi sù nghiÖp PTTH

Chi sù nghiÖp thÓ dôc T.thao

Chi sù nghiÖp KH C.nghÖ

Chi sù nghiÖp §B x· héi

Chi qu¶n lý hµnh chÝnh

Quèc phßng

An ninh

Chi kh¸c + DP
A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
 

Tæng sè

3.408.519

1.659.633

241.739

21.815

443.238

499.061

31.475

14.809

26.480

16.490

35.650

213.061

45.984

12.085

146.999
A

Chi th­êng xuyªn

1.609.656

0

241.739

21.815

443.238

499.061

31.475

14.809

26.480

16.490

35.650

213.061

45.984

12.085

7.769
I

C¸c ngµnh, ®¬n vÞ cÊp tØnh

1.209.785

0

88.439

5.815

391.012

381.863

26.475

10.509

16.480

3.835

28.340

201.798

42.984

12.085

150
1

V¨n phßng TØnh uû

39.479

0

5.869

280

1.560

 

 

 

 

 

1.592

30.178

 

 

 
2

V¨n phßng H§ND tØnh

5.232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.232

 

 

 
3

VP UBND tØnh

13.718

 

1.397

 

 

 

 

 

 

0

 

12.321

 

 

 
3,1

V¨n phßng c¬ quan

12.321

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

12.321

 

 

 
3,2

Nhµ kh¸ch UBND tØnh

1.397

 

1.397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4

Së kÕ ho¹ch & §Çu t­

5.307

 

0

 

396

 

 

 

 

 

 

4.911

 

 

 
5

Ngµnh khoa häc, c«ng nghÖ

8.247

 

850

 

 

 

 

 

 

3.668

 

3.729

 

 

 
5,1

V¨n phßng Së Khoa häc

5.708

 

850

 

 

 

 

 

 

2.785

 

2.073

 

 

 
5,2

Trung t©m nu«i cÊy m« thùc vËt

803

 

 

 

 

 

 

 

 

803

 

 

 

 

 
5,3

C.côc T.chuÈn, §L, C.l­îng

1.736

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

1.656

 

 

 
6

Thanh tra tØnh

3.677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.677

 

 

 
7

Së Tµi chÝnh

6.687

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

6.687

 

 

 
8

Ngµnh L.®éng TB vµ X.héi

31.321

0

 

 

1.013

 

 

 

 

 

25.916

4.392

 

 

 
8,1

V¨n phßng Së L§ TB vµ XH

7.535

0

 

 

0

 

 

 

 

 

3.740

3.795

 

 

 
8,2

TT §D th­¬ng binh Thä Ch©u

3.078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.078

 

 

 

 
8,3

Trung t©m b¶o trî x· héi

8.232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.232

 

 

 

 
8,4

Trung t©m b¶o trî sè 2

2.290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.290

 

 

 

 
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương