Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 2.85 Mb.
trang10/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


biÓu c«ng khai dù to¸n khèi b¸n c«ng n¨m 2009

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 422 /Q§-UBND ngµy 11 /02/2009 cña UBND tØnh)


§vt: TriÖu ®ång

TT

Tªn tr­êng

Sè tiÒn

ghi chó

1

2

3

4

 

Tæng céng

9.232

 

1

Tr­êng THPT BC T« HiÕn Thµnh

448

 

2

Tr­êng THPT BC NguyÔn ThÞ Lîi

374

 

3

Tr­êng THPT BC Lª Hång Phong

507

 

4

Tr­êng THPT BC Hµ Trung sè 1

454

 

5

Tr­êng THPT BC TrÇn Phó

428

 

6

Tr­êng THPT BC Nga S¬n

315

 

7

Tr­êng THPT BC §inh Ch­¬ng D­¬ng

428

 

8

Tr­êng THPT BC L­u §×nh ChÊt

529

 

9

Tr­êng THPT BC Lª ViÕt T¹o

320

 

10

Tr­êng THPT BC §Æng Thai Mai

418

 

11

Tr­êng THPT BC NguyÔn Xu©n Nguyªn

396

 

12

Tr­êng THPT BC TÜnh Gia sè 1

405

 

13

Tr­êng THPT BC TÜnh Gia sè 2

330

 

14

Tr­êng THPT BC TriÖu S¬n

397

 

15

Tr­êng THPT BC TriÖu S¬n 2

349

 

16

Tr­êng THPT BC NguyÔn Méng Tu©n

468

 

17

Tr­êng THPT BC N«ng Cèng sè 1

360

 

18

Tr­êng THPT BC Thä Xu©n 2

276

 

19

Tr­êng THPT BC Lª V¨n Linh

413

 

20

Tr­êng THPT BC D­¬ng §×nh NghÖ*

532

 

21

Tr­êng THPT BC TrÇn ¢n Chiªm

417

 

22

Tr­êng THPT BC Hµ T«ng Hu©n

281

 

23

Tr­êng THPT BC TrÇn Kh¸t Ch©n

386

 

 

 

 

 BiÓu c«ng khai dù to¸n 2009 khèi bÖnh viÖn huyÖn

(KÌm theo Quyết định số: 422 /QĐ-UBND ngày 11 th¸ng 02 năm 2009 của UBND tỉnh)§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

TT

Tªn đơn vị

Tổng số

Trong đã

NS cấp

Trong đã

Tiết kiệm 10% c¶i c¸ch tiÒn lương 540.000

Thu một phần viện phÝ

Giao ổn định

Giao kh«ng ổn định

Tổng số

Huy động 35% c¶i c¸ch tiÒn lương 540.000

1

2

3 = 4 + 8

4= 5 + 6

5

6

7

8

9

I

Tæng céng

187 254

112 304

111 706

598

441

74 950

2 544

1

BV§K TP Thanh hãa

8 802

5 216

5 216

 

30

3 586

129

2

BV§K ThÞ x· SÇm s¬n

3 650

2 200

2 200

 

6

1 450

49

3

BV§K ThÞ x· BØm s¬n

5 621

3 326

3 326

 

15

2 295

45

4

BV§K huyÖn Nga s¬n

9 393

4 713

4 713

 

25

4 680

180

5

BV§K huyÖn Hµ trung

8 926

4 526

4 526

 

30

4 400

154

6

BV§K huyÖn HËu léc

8 145

4 745

4 745

 

30

3 400

110

7

BV§K huyÖn Ho»ng hãa

10 226

6 246

6 246

 

20

3 980

139

8

BV§K huyÖn Qu¶ng x­¬ng

10 384

6 684

6 684

 

30

3 700

180

9

BV§K huyÖn TÜnh gia

9 103

5 603

5 603

 

15

3 500

123

10

BV§K huyÖn N«ng cèng

7 976

4 706

4 706

 

20

3 270

144

11

BV§K huyÖn §«ng s¬n

5 144

2 858

2 858

 

15

2 286

80

12

BV§K huyÖn TriÖu s¬n

8 677

5 177

5 177

 

20

3 500

150

13

BV§K huyÖn Thä xu©n

9 398

6 484

6 484

 

30

2 914

102

14

BV§K huyÖn ThiÖu hãa

9 080

4 580

4 580

 

15

4 500

220

15

BV§K huyÖn Yªn ®Þnh

8 341

5 241

5 241

 

20

3 100

109

16

BV§K huyÖn VÜnh léc

6 349

3 829

3 829

 

10

2 520

88

17

BV§K huyÖnTh¹ch Thµnh

8 689

5 189

5 189

 

15

3 500

100

18

BV§K huyÖn CÈm thñy

6 533

3 904

3 904

 

15

2 629

85

19

BV§K huyÖn Nh­ thanh

5 214

2 814

2 814

 

10

2 400

69

20

BV§K huyÖn Nh­ xu©n

6 410

4 060

3 862

198

5

2 350

35

21

BV§K huyÖn Th­êng xu©n

5 793

4 243

4 243

 

20

1 550

46

22

BV§K huyÖn Lang ch¸nh

5 045

2 845

2 845

 

5

2 200

35

23

BV§K huyÖn B¸ th­íc

8 043

4 793

4 793

 

20

3 250

85

24

BV§K huyÖn Quan hãa

4 767

3 187

3 187

 

5

1 580

25

25

BV§K huyÖn Quan s¬n

3 352

2 292

2 292

 

10

1 060

37

26

BV§K huyÖn M­êng l¸t

4 193

2 843

2 443

400

5

1 350

25

 

 

  

 

 

 

 BiÓu c«ng khai dù to¸n 2009 khèi trung t©m y tÕ huyÖn

(KÌm theo Quyết định số: 422 /QĐ-UBND ngày 11 th¸ng 02 năm 2009 của UBND tỉnh)


§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

TT

Tªn đơn vị

Tổng số

Trong đã

NS cấp

Trong đã

Tiết kiệm 10% điều chỉnh lương 540.000

Thu một phần viện phÝ

Giao ổn định

Giao kh«ng ổn định

ytÕ x·

Tổng số

Huy động 35% điều chỉnh lương 540.000

1

2

3 = 4 + 9

4= 5 + 6+7

5

6

7

8

9

10

 

Tæng céng

142 936

142 936

45 039

3 297

94 600

163

 

 

1

TTYT Thµnh phè Thanh hãa

4 063

4 063

1 709

100

2 254

6

 

 

2

TTYT TX SÇm s¬n

1 897

1 897

1 142

100

655

4

 

 

3

TTYT TX BØm s¬n

2 166

2 166

1 202

100

864

2

 

 

4

TTYT huyÖn Nga s¬n

5 340

5 340

1 781

100

3 459

15

 

 

5

TTYT huyÖn Hµ trung

5 009

5 009

1 458

100

3 451

7

 

 

6

TTYT huyÖn HËu Léc

5 417

5 417

1 796

100

3 521

6

 

 

7

TTYT huyÖn Ho»ng hãa

8 548

8 548

2 187

100

6 261

7

 

 

8

TTYT huyÖn Qu¶ng x­¬ng

7 725

7 725

2 110

100

5 515

8

 

 

9

TTYT huyÖnTØnh gia

6 576

6 576

1 886

100

4 590

8

 

 

10

TTYT huyÖn N«ng cèng

6 083

6 083

1 804

100

4 179

10

 

 

11

TTYT huyÖn §«ng s¬n

4 238

4 238

1 425

100

2 713

5

 

 

12

TTYT huyÖn TriÖu s¬n

6 626

6 626

1 788

100

4 738

6

 

 

13

TTYT huyÖn Thä xu©n

8 044

8 044

2 004

100

5 940

8

 

 

14

TTYT huyÖn ThiÖu hãa

5 933

5 933

1 819

100

4 014

8

 

 

15

TTYT huyÖn Yªn ®Þnh

6 022

6 022

1 826

297

3 899

5

 

 

16

TTYT huyÖn VÜnh léc

3 747

3 747

1 354

100

2 293

4

 

 

17

TTYT huyÖn Th¹ch thµnh

6 825

6 825

1 905

100

4 820

5

 

 

18

TTYT huyÖn cÈm thñy

5 404

5 404

1 738

100

3 566

5

 

 

19

TTYT huyÖn Ngäc lÆc

6 107

6 107

1 774

100

4 233

5

 

 

20

TTYT huyÖn Nh­ thanh

4 702

4 702

1 560

100

3 042

4

 

 

21

TTYT huyÖn Nh­ xu©n

4 724

4 724

1 471

100

3 153

4

 

 

22

TTYT huyÖn Th­êng xu©n

5 339

5 339

1 668

100

3 571

5

 

 

23

TTYT huyÖn Lang ch¸nh

3 744

3 744

1 554

100

2 090

7

 

 

24

TTYT huyÖn B¸ th­íc

6 792

6 792

1 782

100

4 910

5

 

 

25

TTYT huyÖn Quan hãa

4 732

4 732

1 491

100

3 141

5

 

 

26

TTYT huyÖn Quan s¬n

3 689

3 689

1 436

100

2 153

5

 

 

27

TTYT huyÖn M­êng l¸t

3 444

3 444

1 369

500

1 575

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương