Ñy ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam huyÖn Hµ Trung §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 51.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích51.61 Kb.
#21143
ñy ban nh©n d©n Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

huyÖn Hµ Trung §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số: 53/ UBND-NV Hµ Trung, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2013

V/v thực hiện thủ tục hành chính

Kính gửi:  • Trưởng phòng Công thương;

  • Văn phòng HĐND và UBND huyện;

  • Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ban hành các quyết định công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Tư pháp; lĩnh vực Lưu thông hành hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 30/11/2012; Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 20/12/2012; Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 và Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 ).

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Trưởng phòng Công thương, Chủ tịch UBND xã, thị trấn theo thẩm quyền triển khai thực hiện các quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ của UBND tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ truy cập: http:/csdl.thutuchanhchinh.vn).

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải các quyết định của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện để các tổ chức, công dân biết.

Yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung công văn./.

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Các phòng UBND huyện;

- UBND xã, thị trấn;

- Lưu: VT, NVNguyễn Văn Tuấn
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/BÃI BỎ/HUỶ BỎ

(Kèm theo Công văn số: /UBND-NV ngày tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Hà Trung)

I- DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH


STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Văn bản pháp luật quy định

Số sê ri trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1

Công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”. “Ấp văn hóa”. “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Văn hóa

Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-211860-TT

Phòng Văn hóa

2

Công nhận lại danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”. “Ấp văn hóa”. “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Văn hóa

Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-211861-TT

Phòng Văn hóa

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1

Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Văn hóa

Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-211862-TT

UBND xã, thị trấnII- DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Văn pháp luật quy định

Số sê ri trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1

Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh

Tư pháp

Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-211729-TT

Phòng Tư pháp

2

Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ khác không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh

Tư pháp

Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-211730-TT

Phòng Tư pháp

3

Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính

Tư pháp

Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-211731-TT

Phòng Tư pháp

4

Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh nhưng có sai sót trong khi đăng ký cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Tư pháp

Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-211732-TT

Phòng Tư pháp

5

Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật dân sự cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Tư pháp

Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-211733-TT

Phòng Tư pháp

6

Cấp lại bản chính giấy khai sinh trong trường hợp bản chính giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung

Tư pháp

Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-211734-TT

Phòng Tư pháp

7

Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ

Tư pháp

Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-211735-TT

Phòng Tư pháp


III- DANH MỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ


STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Văn bản pháp luật quy định

Số sê ri trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1

Ghi vào sổ hộ tịch những nội dung thay đổi hộ tịch khác gồm: xác định cha, mẹ, con (do tòa án xác định) thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi

Tư pháp

Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-088259-TT

Phòng Tư pháp

2

Công nhận tổ dân phố văn hóa

Văn hóa

Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-102648-TT

Phòng Văn hóa

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1

Xác nhận lại hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”

Văn hóa

Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-116179-TT

UBND xã, thị trấn

2

Công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa

Văn hóa

Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

T-THA-073297-TT

UBND xã, thị trấn

Каталог: portal -> VanBan
VanBan -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
VanBan -> THÀnh phố HỒ chí minh
VanBan -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VanBan -> KT. chủ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Thị Thu
VanBan -> 1. Giao Tổng Công ty, Công ty mẹ, Công ty tnhh mtv 100% vốn nhà nước thuộc thành phố thực hiện việc nộp lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2016/tt-btc ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên
VanBan -> Về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-cp của Chính phủ Số: 1290 /ubnd-vx
VanBan -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
VanBan -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
VanBan -> Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
VanBan -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2016

tải về 51.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương