Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minhtải về 20.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích20.52 Kb.
#743


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

straight connector 2Số: 3243 /UBND-VX

Về chủ trương thành lập Trường Đại học Phát thanh Truyền hình Thành phố


Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 1Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo


Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 779/TNVN-TCCB ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Đài Tiếng nói Việt Nam về xin thỏa thuận chủ trương thành lập Trường Đại học Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;

Sau khi xem xét Đề án tiền khả thi thành lập Trường Đại học Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấpTrường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có


ý kiến như sau:

1. Điều kiện thành lập Trường:

- Về cơ sở pháp lý: Trường Đại học Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thuộc loại hình công lập, đơn vị quản lý trực tiếp là Đài Tiếng nói Việt Nam. Cơ sở pháp lý về thành lập Trường như sau:

Công văn số 780/VPCP-TH ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác tháng 8 năm 2008 của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan triển khai việc chuẩn bị và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án trong tháng 8 theo đúng chương trình để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết. Trong đó,
Đài Tiếng nói Việt Nam trình Dự án thành lập Học viện Phát thanh - Truyền hình.

Công văn số 10278/VP-VX ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Học viện Phát thanh Truyền hình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn số 1946/VPCP-KGVX ngày 24 tháng 3 năm 2016 của
Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng.

Báo cáo số 54/BC-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo việc rà soát quy hoạch mạng lưới và thành lập trường đại học mới giai đoạn 2016-2020; trong đó, có Học viện Phát thanh-Truyền hình (Trường Đại học Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học giai đoạn 2016-2020.

- Về vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư là 347,4 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cấp, nguồn vốn cấp theo các chương trình mục tiêu và vốn đối ứng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Về điều kiện đất đai: Trụ sở và cơ sở chính của Trường đặt tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (diện tích 2,9851 ha theo Quyết định số 458/QĐ-TNVN ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Đài Tiếng nói Việt Nam) và cơ sở đào tạo thuộc Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tại số 75 Trần Nhân tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (diện tích 2.448 m2 theo Quyết định số 402/QĐ-TNVN ngày 12 tháng 3


năm 2015 của Đài Tiếng nói Việt Nam). Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã có Tờ trình số 3013/TTr-SQHKT ngày 28 tháng 8 năm 2008 trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất Đài phát sóng Quán Tre tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (quy mô theo phương án đề xuất khoảng 32,90 ha).

- Về đội ngũ giảng viên: 211 người, trong đó giảng viên là 170 người với hơn 70% là Thạc sĩ, Tiến sĩ.

- Về quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo dự kiến của Trường giai đoạn 2016-2020 gồm trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp là 5.000 học viên với 07 ngành đào tạo.

2. Kiến nghị:

Nhằm tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học chất lượng cao cho ngành phát thanh - truyền hình Việt Nam (là ngành đào tạo mang tính đặc thù) cũng như đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa và đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố ủng hộ chủ trương thành lập Trường Đại học Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II. Việc xây dựng, thành lập Trường Đại học Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cần phải thực hiện đúng các trình tự và thủ tục theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II./.


Nơi nhận:

- Như trên (kèm hồ sơ);

- TTUB: CT, các PCT;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;

- VPUB: các PVP;

- Các Phòng VX, THKH;- Lưu: VT,(VX-Nh) T.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị ThuКаталог: portal -> VanBan -> 2016-6
VanBan -> 1. Giao Tổng Công ty, Công ty mẹ, Công ty tnhh mtv 100% vốn nhà nước thuộc thành phố thực hiện việc nộp lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2016/tt-btc ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên
VanBan -> Về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-cp của Chính phủ Số: 1290 /ubnd-vx
VanBan -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
VanBan -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
VanBan -> Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
VanBan -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2016
VanBan -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 20.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương