Vietnam Register BẢn ghi hệ thống chống hàtải về 21.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích21.86 Kb.
#18728

AFS.R /2

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Vietnam Register
BẢN GHI HỆ THỐNG CHỐNG HÀ


RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS

Số:      

No.:

Bản ghi này phải luôn được đình kèm theo Giấy chứng nhận phù hợp cho Hệ thống chống hà của tàu

This Record shall be permanently attached to the Statement of Compliance for the Ship’s Anti-Fouling System
Đặc điểm tàu

Particulars of ship


Tên tàu :      

Name of ship

Số phân biệt hoặc hô hiệu :      

Distinctive number or letters

Số IMO :      

IMO number

Chi tiết về Hệ thống chống hà được sử dụng:

Details of anti-fouling system(s) applied


Loại hệ thống chống hà được dùng:      

Type(s) of anti-fouling system(s) used

Ngày áp dụng hệ thống chống hà:      

Date(s) of application of anti-fouling system(s)

Tên của công ty và thiết bị/ địa điểm áp dụng:      

Name(s) of company(ies) and facility (ies)/location(s) where applied

Tên của nhà sản xuất hệ thống chống hà:      

Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s)

Tên và màu của hệ thống chống hà:      

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)

Các thành phần hoạt tính và số đăng ký (số CAS) của chúng:      

Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s))

Loại lớp phủ, nếu có:      

Type(s) of sealer coat, if applicable

Tên và màu của lớp phủ được sử dụng, nếu có:      

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable

Ngày áp dụng lớp phủ:      

Date of application of sealer coatChứng nhận rằng Bản ghi này đúng về mọi mặt

This is to certify that this Record is correct in all respects


Cấp tại:       Ngày:      

Issued at Date


CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

VIET NAM REGISTERXÁC NHẬN CỦA BẢN GHI

ENDORSEMENT OF THE RECORDS


Chứng nhận rằng đợt kiểm tra được yêu cầu theo quy định 1(1)(b) của Phụ lục 4 của Công ước cho thấy tàu đã tuân thủ Công ước.

This is to certify that a survey required in accordance with regulation 1(1)(b) of Annex 4 to the Convention found that the ship was in compliance with the Convention

Chi tiết của Hệ thống chống hà được sử dụng:

Details of anti-fouling system(s) applied:

Loại hệ thống chống hà được dùng:      

Type(s) of anti-fouling system(s) used

Ngày áp dụng hệ thống chống hà :      

Date(s) of application of anti-fouling system(s)

Tên của công ty và thiết bị/ địa điểm áp dụng:      

Name(s) of company(ies) and facility (ies)/location(s) where applied

Tên của nhà sản xuất hệ thống chống hà:      

Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s)

Tên và màu của hệ thống chống hà:      

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)

Các thành phần hoạt tính và số đăng ký (số CAS) của chúng:      

Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s))

Loại lớp phủ, nếu có:      

Type(s) of sealer coat, if applicable

Tên và màu của lớp phủ được sử dụng, nếu có:      

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable

Ngày áp dụng lớp phủ:      

Date of application of sealer coat
Nơi kiểm tra:      

Place

Ngày:      

Date CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM (VR)
01/2007

Каталог: images -> documents
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
documents -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt

tải về 21.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương