Về việc: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thànhtải về 35.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích35.39 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

_____

_________________________________


Số: 937/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 7 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành


Chi phí quản lý dự án năm 2006 - Ban quản lý Dự án Giảm nghèo

Tỉnh Yên Bái

___________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây Dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 57/2002/TT – BTC ngày 28/6/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc;

Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-UB ngày 13/3/2002 của UBND tỉnh Yên Bái về thẩm tra và phê duyệt quyết toán;

Theo đề nghị của Sỏ Tài chính tại Tờ trình số 397/TTr - ĐT ngày 23 tháng 5 năm 2007,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

- Chi phí Quản lý dự án năm 2006

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Giảm nghèo tỉnh Yên Bái

Điều 2. Kết quả đầu tư:

2.1.Nguồn vốn đầu tư: Đơn vị: đồng

Nguồn

Được duyệt

Thực hiện

Vốn NS đối ứng

2.611.246.000

2.600.587.000

Vốn WB

862.500.000

851.969.000

Vốn khác

597.908.000

274.501.000

Tổng cộng

4.071.654.000

3.727.057.000


2.2. Chi phí đầu tư: Đơn vị: đồngNội dung

Tổng dự toán

được duyệtChi phí đầu tư được

quyết toánXây lắpChi phí khác

4.071.654.000

3.727.057.000

Tổng số

4.071.654.000

3.727.057.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
3.1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồngNguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

- Vốn ngân sách đối ứng

2.600.587.000
- Vốn WB

851.969.000
- Vốn khác

274.501.000
Tổng cộng

3.727.057.000
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày 29/3/2007: 290.779.000 đồng

( Hai trăm chín mươi triệu bảy trăm bảy bảy mươi chín ngàn đồng )

+ Tổng nợ phải thu hồi : 290.779.000 đồng

+ Tổng nợ phải trả : Không

Số tiền 290.779.000 đồng do sai phạm trong quá trình quản lý tài chính theo Kết luận của Toà án nhân dân Tỉnh Yên Bái tại Bản án số 07/2007/HSST ngày 07/2/2007. Ban quản lý Dự án giảm nghèo có trách nhiệm thu hồi và nộp Ngân sách theo quy định.Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Yên Bái, Ban quản lý dự án Giảm nghèo tỉnh Yên Bái, Ban quản lý dự án Giảm nghèo các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH


- Như Điều 4 QĐ;

PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, TC, XD.
Nguyễn Văn Bình

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương