vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/2233
  Độc lập Tự do Hạnh phúc
vi/lists/documentlaws/attachments/2039
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/88
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/556
  TỈnh yên bái số: 1009/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/562
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/533
  TỈnh yên bái số: 1029/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/537
  TỈnh yên bái số: 1047/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/545
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/2033
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/583
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/1268
  Ubnd tỉnh yên bái hộI ĐỒng biên tập cổng giao tiếP ĐIỆn tử TỈNH
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/111
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI —— CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/114
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI ——— CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/528
  Độc lập Tự do Hạnh phúc –––––––––––– Yªn B¸i, ngµy 07 th¸ng 8 n¨m 2007 quyếT ĐỊnh ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/2350
  Danh mục thủ TỤc hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của sở VĂn hoá, thể thao và du lịCH
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/121
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI —— CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/124
  Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/76
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/552
  QuyếT ĐỊNH
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/642
  TỈnh yên bái số: 1188/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/134
  Uû ban nhn dn
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/148
  TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/79
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/1535
  PHỤ LỤC 01 BẢng dự toán chi tiết kinh phí tiêm vắc xin, PHUN tiêU ĐỘc khử trùng bệnh lở MỒm long móng năM 2012
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/183
  TỈnh yên bái số: 1230/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/566
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/192
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/201
  Uû ban nhn dn tØnh yªn b¸i ——— céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/209
  Uû Ban Nhn Dn tØnh Yªn B¸i
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/670
  Uy ban nhân dân tỉnh yên bái số 1317 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/776
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/187
  Sè: 1384/Q§-ubnd
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/773
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/653
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/280
  TØnh yªn b¸i Sè: 1475/Q§-ubnd céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/705
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/732
  Yên Bái, ngày 24 tháng 9 năm 2007
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/763
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt n¨m §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/275
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/2180
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/527
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/565
  TỈnh yên bái số: 1691/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/693
  TỈnh yên bái số: 1692/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/344
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI –––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/400
  Về việc điều chỉnh Đề án trang bị, sử dụng chó nghiệp vụ trong lực lượng kiểm lâm Yên Bái chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/571
  Yªn B¸i, ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2007
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/2343
  Số: 1179 /QĐ-ubnd yên Bái, ngày 16 tháng 6 năm 2016
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/1702
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh yên báI
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/646
  TỈnh yên bái số: 1703/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/632
  Số: 1706/QĐ-ubnd
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/579
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1718/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/404
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/647
  Căn cứ Quyết định số 294/2007/QĐ-ubnd, ngày 27/02/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/1309
  TỈnh yên bái số: 1735/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/409
  Yên Bái, ngày 31 tháng 10 năm 2008
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/920
  Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/657
  Năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 các xã, thị trấn huyện Mù Cang Chải chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yên bái
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/659
  Năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 các xã, thị trấn huyện Văn Yên chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yên bái
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/662
  Năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 các xã, thị trấn thuộc huyện Văn Chấn chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yên bái
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/186
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1780/QĐ-ubnd
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/588
  TỈnh yên báI §éc lËp T­ do H¹nh phóc Số: 1806/QĐ-ubnd yên Bái, ngày 24 tháng 10 năm 2007 quyếT ĐỊNH
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/616
  TỈnh yên báI Độc lập Tư do Hạnh phúc Số: 1807/QĐ-ubnd yên Bái, ngày 24 tháng 10 năm 2007 quyếT ĐỊNH
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/618
  TỈnh yên báI Độc lập Tư do Hạnh phúc Số: 1808/QĐ-ubnd yên Bái, ngày 24 tháng 10 năm 2007 quyếT ĐỊNH
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/230
  TỈnh yên bái số: 1808/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/590
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/243
  Số: 1837/QĐ-ubnd yên Bái, ngày 13 tháng 11 năm 2008
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/641
  Số: 1841/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/605
  Căn cứ Quyết định số 101/2007/QĐ-ttg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/608
  Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-cp ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/249
  Uû ban Nhn dn tØnh Yªn B¸i ——— céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/252
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1921/QĐ-ubnd
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/660
  TỈnh yên bái số: 2052/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/325
  Căn cứ Quyết định số 61/2006/QĐ-btc ngày 02/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án /chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (oda)
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/282
  Yên Bái, ngày 24 tháng 12 năm 2008
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/805
  Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/2031
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/440
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 317/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/307
  Số: 324/QĐ-ubnd
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/318
  Về việc: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/976
  Về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/1428
  Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-bnv ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/2172
  Số: 2127/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/462
  PHỤ LỤc tổng hợp dự toán kinh phí khuyến công tỉnh yên bái năM 2007
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/258
  Ubnd tỉnh yên bái sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/471
  Danh sách và phụ CẤp chức vụ LÃnh đẠo cáC ĐƠn vị SỰ nghiệp trực thuộc sở NÔNG nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên báI
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/203
  TỈnh yên bái số: 686/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/1464
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/185
  TỈnh yên bái số: 723/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/508
  Về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí Chương trình du lịch Về cội nguồn năm 2007. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/2305
  Yên Bái là một tỉnh miền núi, nằm ở trung tâm giữa Đông Bắc và Tây Bắc có địa hình chia cắt, cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Yên Bái có diện tích 6
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/488
  TỈnh yên báI Độc lập Tư do Hạnh phúc
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/520
  Số: 760/2007/QĐ-ubnd
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/170
  TỈnh yên bái số: 796/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/482
  TỈnh yên bái số: 852/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/455
  TỈnh yên bái số: 860/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/487
  UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 871/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/456
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh yên báI Độc lập Tự do Hạnh phúc
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/463
  TỈnh yên bái số: 918/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/469
  Về việc: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/1689
  PHỤ LỤc II bảng giá MỘt số loại xe máy làm căn cứ TÍnh lệ phí trưỚc bạ
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/271
  Uû ban nhn dn TØnh Yªn B¸I
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/1703
  Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-bgđT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/553
  Yên Bái, ngày 10 tháng 7 năm 2007
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/2319
  QuyếT ĐỊnh ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/837
  TỈnh yên bái số: 2170/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/Lists/DocumentLaws/Attachments/1726
  Ubnd tỉnh yên bái bcđ XÂy dựng đỀ ÁN " chính sách thu húT, khuyến khích phát triểN ĐỘi ngũ cbccvc tỉnh yên bái giai đOẠN 2013-2016"
directory Lists DocumentLaws  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương