TỈnh yên bái số: 1009/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.02 Kb.
#2672UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1009/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 23 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên các trường chuyên nghiệp của tỉnh Yên BáiUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 27 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 130/TTr-SNV ngày 17 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên các trường trung học chuyên nghiệp như sau:

1. Đổi tên Trường trung học Y tế thành Trường trung cấp Y tế;

2. Đổi tên Trường trung học Thể dục thể thao thành Trường trung cấp Thể dục thể thao;

3. Đổi tên Trường trung học Văn hoá nghệ thuật thành Trường trung cấp Văn hoá nghệ thuật;

4. Đổi tên Trường trung học Sư phạm thành Trường trung cấp Sư phạm.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các trường giữ nguyên như hiện nay.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường có tên trên và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- TT tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3 QĐ;

- TT Công báo tỉnh;- Lưu: VT, NC, SNV.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH
Hoµng Xu©n Léc

Каталог: Lists -> DocumentLaws -> Attachments
Attachments -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1029/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1047/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> Ubnd tỉnh yên bái hộI ĐỒng biên tập cổng giao tiếP ĐIỆn tử TỈNH

tải về 12.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương