Ubnd tỉnh yên bái hộI ĐỒng biên tập cổng giao tiếP ĐIỆn tử TỈNHtải về 14.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích14.3 Kb.
#4020

UBND TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP CỔNG

GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ TỈNH


Số: 1117/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcYên Bái, ngày 05 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban biên tập Cổng Giao tiếp

điện tử tỉnh Yên BáiHỘI ĐỒNG BIÊN TẬP CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ TỈNH YÊN BÁI

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 thanhg 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Thủ tường Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Luật báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12/06/1999; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật báo chí sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Báo chí;

- Căn cứ Quyết định số: 428/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Hội đồng Biên tập Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái;

Xét tờ trình số: 45/TTr-STTTT ngày 31/7/2009 của sở Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban biên tập Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái;QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Đoạt, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Phó trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng phòng Báo chí xuất bản sở TT&TT, Phó trưởng ban.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, chuyên viên Trung tâm CNTT&TT, Thư ký Ban biên tập.

Các thành viên:

5. Bà Phạm Thị Thanh Hoa, chuyên viên Trung tâm CNTT&TT.

6. Bà Nguyễn Thị Hiền Trang, chuyên viên Trung tâm CNTT&TT.

7. Bà Hoàng Thị Lan Hương, chuyên viên Trung tâm CNTT&TT

8. Ông Phạm Tường Minh, cán bộ Trung tâm CNTT&TTĐiều 2. Nhiệm vụ Ban biên tập Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái

1. Khai thác, cập nhật, kiểm duyệt, xuất bản thông tin hàng ngày đưa lên Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh.

2. Theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các Ban biên tập sở, ngành, huyện thị, thành phố thực hiện việc xây dựng nội dung để cung cấp, trao đổi thông tin chính xác, kịp thời trên Cổng giao tiếp.

3. Biên tập, trả lời các ý câu hỏi của người dân, doanh nghiệp; chuyển các ý kiến của người dân, doanh nghiệp hỏi đến các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp trả lời trên Cổng.

4. Tham mưu, đề xuất các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng thông tin trên Cổng; các giải pháp cung cấp dịch vụ công và trao đổi trực tuyến với nhân dân, doanh nghiệp; tham mưu đề xuất các giải pháp, đề án nâng cấp và phát triển Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh.

5. Định kỳ hàng quí, năm tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị có trang trên Cổng và kết quả hoạt động của Cổng; phương hướng, kế hoạch kế tiếp theo báo cáo Hội đồng biên tập, ủy ban nhân dân tỉnh.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở TT&TT, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông và các ông bà có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Lưu HC, CN, NC, TH, VX.
CHỦ TỊCH HĐBT CỔNG GTĐT

(Đã ký)

Phạm Duy Cường

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH YÊN BÁI

Каталог: Lists -> DocumentLaws -> Attachments
Attachments -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1009/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1029/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1047/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI

tải về 14.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương