TỈnh yên bái số: 1029/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.81 Kb.
#2870


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1029/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 25 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt số người mua Thẻ bảo hiểm y tế năm 2007 thuộc đối tượng người nghèo, cựu chiến binh của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnhCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT- BTC ngày 27 tháng 7 năm 2005 của liên Bộ Y tế và Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 86/TTr-LĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt số người mua Thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2007 thuộc đối tượng được hưởng khám, chữa bệnh cho người nghèo và đối tượng cựu chiến binh thời kỳ chống Pháp, chống Mĩ của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm 2007 cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

- Rà soát những người thuộc đối tượng trên đã được cấp Thẻ bảo hiểm y tế năm 2007 để in, ấn điều chỉnh, bổ sung nội dung ở những Thẻ còn sai sót hoặc thu hồi đối với những Thẻ trùng lắp đối tượng;

- Căn cứ vào số người được phê duyệt tại Điều 1, tổng hợp danh sách, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu … của các đối tượng để mua Thẻ bảo hiểm y tế năm 2007 và tổ chức cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo qui định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHHoàng Thị HạnhКаталог: Lists -> DocumentLaws -> Attachments
Attachments -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1009/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1047/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> Ubnd tỉnh yên bái hộI ĐỒng biên tập cổng giao tiếP ĐIỆn tử TỈNH

tải về 10.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương