UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 26.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích26.9 Kb.
#2727


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

Số: 1013/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Yªn B¸i, ngµy 23 th¸ng 7 n¨m 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến,

giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 10/6/2004 của Tỉnh uỷ Yên Bái về triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 36/TTr-STP ngày 27/6/ 2007 về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái, gồm các nội dung như sau:

1) Danh sách các thành viên Hội đồng:

1.1. Bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng.

1.2. Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

Các Uỷ viên của Hội đồng gồm:

1.3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở Tư pháp.

1.4.Ông Nguyễn Xuân Quán, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

1.5. Ông Trần Xuân Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.

1.6. Ông Hà Huy Thượng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

1.7. Ông Nguyễn Minh Tuấn , Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin.

1.8. Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

1.9. Ông Đặng Trần Chiêu, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

1.10. Ông Hà Ngọc Văn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

1.11. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

1.12. Bà Lê Thu Lan, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em tỉnh.

1.14. Ông Hoàng Công Hà - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.Mời tham gia Hội đồng:

1.15. Ông Hoàng Đức Quế, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

1.16. Ông Triệu Tiến Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

1.17. Ông Lộc Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

1.18. Ông Phan Trọng Khang, Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.

1.19. Ông An Hải Nam, Phó Tổng biên tập Báo Yên Bái.

1.20. Bà Sùng Thị Chư, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

1.21. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên.

1.22. Bà Hoàng Thị Làng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

1.23. Bà Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

1.24. Ông Hà Xuân Lân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

2) Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái gồm có 04 ban:

2.1. Ban Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

2.2. Ban Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

2.3. Ban Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường học.

2.4. Ban Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lực lượng vũ trang.

3) Tổ Chuyên viên giúp việc cho Hội đồng gồm các thành viên:

3.1. Ông Nguyễn Hưng Tĩnh, Phó Trưởng phòng Nội chính, Tiếp dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh - Tổ trưởng.

3.2. Ông Nguyễn Hồng Thoan, Phó Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Tổ phó.

3.3. Ông Lê Anh Cường, Trưởng phòng Kế hoạch và Quản lý ngân sách, Sở Tài chính - Tổ viên.

3.4. Ông Trịnh Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ – Tổ viên.

3.5. Ông Nguyễn Đức Nhâm, Phó Chánh Văn phòng, Công an tỉnh – Tổ viên.

3.6. Bà Vũ Thị Tươi , Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo – Tổ viên.
4) Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng, hàng năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái; đồng thời, chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Phối hợp triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành; biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật của địa phương.

4. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện Chương trình kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở lĩnh vực được phân công phụ trách.

5. Phối hợp xây dựng lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của các cơ quan, các cấp, các ngành; huy động và quản lý kinh phí từ các nguồn ngoài kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

6. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và kiến nghị các biện pháp đẩy mạnh công tác này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 332/QĐ-UB ngày 24/7/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh căn cứ Quyết định thi hành ./.
Nơi nhận:

- HĐ Phối hợp CT PBGDPL của CP;

- Bộ Tư pháp;

- TT . Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- TT . UBND tỉnh;

- Như Điều 1, Điều 3;

- TT. Công báo tỉnh;- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH


Hoàng Xuân Lộc
tải về 26.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương