Ubnd tỉnh yên bái sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 7.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.71 Kb.

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Số: 655/SKHĐT-TH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn năm 2007


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 15 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, Ban, Ngành

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Giám đốc các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-BKH ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái kỳ họp thứ 9 khoá XVI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nhiệm vụ, nhằm cụ thể hoá các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái giao chỉ tiêu hướng dẫn cho các đơn vị (có phụ lục kèm theo) làm căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007, theo định hướng và mục tiêu đã được phân công tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cần thay đổi cho phù hợp với thực tế, đề nghị các đơn vị kịp thời làm việc với sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành quản lý tổng hợp và quản lý chuyên ngành để xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh./.GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Cường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương