Ubnd tỉnh tây ninh sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 15.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.04.2018
Kích15.17 Kb.

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2673 /SGD&ĐT-GDTHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2011

V/v phối hợp triển khai kế hoạch
tẩy giun cho học sinh tiểu học năm 2011
Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị;

- Hiệu trưởng trường Thực nghiệm GDPT tỉnh;

- Hiệu trưởng trường Khuyết tật tỉnh.


Theo kế hoạch tẩy giun cho học sinh tiểu học năm 2011, số 124/TTPCSR ngày 28/11/2011 của Trung tâm Phòng chống sốt rét - Sở Y tế Tây Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc một số nội dung sau:

1. Đối tượng được tẩy giun: Tất cả học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh.

2. Thời gian: Từ ngày 06/12/2011 đến ngày 08/12/2011.

3. Loại thuốc: Albendazol 400mg, uống liều duy nhất.

4. Quy trình thực hiện:

- Trung tâm Y tế huyện, thị nhận thuốc tẩy giun Albendazol 400mg từ TTPCSR tỉnh về phân phối cho Trạm Y tế xã (phường, thị trấn).

- Trạm Y tế xã (phường, thị trấn) phối hợp với Ban Giám hiệu trường tổ chức cho học sinh uống thuốc.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị thông báo kế hoạch tẩy giun đến từng trường học, chỉ đạo các trường liên hệ và kết hợp với Trạm y tế xã, phường, thị trấn tổ chức cho học sinh uống thuốc theo thời gian quy định; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thị giám sát công tác tẩy giun.

- Trường Thực nghiệm GDPT tỉnh và trường Khuyết tật tỉnh liên hệ trực tiếp Trạm Y tế xã, phường để tổ chức tẩy giun cho học sinh.

Để việc tẩy giun cho học sinh đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

+ Nhanh chóng thông báo kế hoạch tẩy giun đến các trường tiểu học và học sinh.

+ Chỉ đạo Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các trường nắm chắc số liệu học sinh tiểu học theo địa bàn từng điểm trường; tuyên truyền về việc tẩy giun cho học sinh và phụ huynh bằng nhiều hình thức: thông báo qua sổ liên lạc, qua loa phóng thanh vào đầu và cuối các buổi học, ghi thông báo trước cổng trường,... nêu rõ các trường hợp chống chỉ định theo hướng dẫn của Ngành Y tế, có danh sách theo dõi số học sinh được uống thuốc. Chủ động liên hệ và phối hợp với Trạm y tế các xã, phường, thị trấn chuẩn bị các điều kiện phục vụ cần thiết theo yêu cầu của cán bộ y tế địa phương; treo băng-ron khẩu hiệu trước cổng trường trong thời gian tổ chức chiến dịch:

HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH TẨY GIUN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

DO WHO TÀI TRỢ - THÁNG 12 . 2011”

+ Giám sát, tổng hợp số liệu, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (nộp cho bộ phận Tiểu học) sau khi kết thúc đợt tẩy giun (trước ngày 13/12/2011).

* Chú ý :

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn hoặc tình huống đột xuất địa phương không giải quyết được, các đơn vị cần liên hệ với điện thoại số: 3822433 - 0907464094 ( gặp Bác sĩ Mai Thị Nhanh) hoặc số: 3821127 (Phòng Giáo dục tiểu học) để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.


Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu VP, GDTH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)
Nguyễn Thị XếpCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương