Phụ lục số 02 phưƠng án tự chủ, TỰ chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụtải về 12.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích12.94 Kb.
Phụ lục số 02

PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP(Dùng cho đơn vị sự nghiệp cấp III báo cáo cơ quan quản lý cấp trên)
- Căn cứ Thông tư số 47/2011/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD &ĐT thuộc UBND cấp Tỉnh, TP trực thuộc Trung Ương, Phòng GD & ĐT thuộc UBND huyện, Quận, Thị Xã, Thành phố thuộc tỉnh;

- Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 17/03/2008 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh.

- Căn cứ quyết định số 828/ QĐ – UBND ngày 04/08/2011 của UBND huyện Châu Thành về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011.

- Căn cứ QĐ số 2160 của cơ chủ quản giao nhiệm vụ của năm 2012, về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012.

Đơn vị triển khai tổ chức, bộ máy để thực hiện nhiệm vụ được giao như sau: Đơn vị trực thuộc Ủy Ban nhân dân huyện, có….. biên chế và …. lao động hợp đồng;

- Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; Thông tư số 71/2006/TT- BTC ngày 9/8/2006của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.1. Về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

2. Về dự toán thu, chi:

a) Biểu số liệu (biểu số 2 đính kèm), như sau:  • Về mức thu sự nghiệp:Tổng cộng………..đồng.

+ Các khoản thu phí ,lệ phí theo QĐ số 58/2010/QĐ-UBND Tỉnh : ……đồng

40% chi CCTL :…… đồng

60% chi hoạt đồng TX :…… đồng ( A)
+ Các khoản thu do đơn vị tự quyết định: Tổng cộng là …….. đồng (B)

Trong đó:

- Quỹ khuyến học…………………….đồng

- Quỹ cha mẹ học sinh………………..đồng

- Căn tin, giữ xe………………............đồng

- Quỹ vận động mạnh thường quân…. đồng

………………………………………..đồng
b) Căn cứ vào dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định và nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 71/2006/NĐ - CP ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính đơn vị xác định phân loại đơn vị sự nghiệp như sau:

Mức tự bảo đảm chi phí ( A+B)

hoạt động thường xuyên = ------------------------------------------------ x 100 % = %

của đơn vị (%) ( Lương HĐ 68+ Thừa giờ + KP thường xuyên)

Như vậy mức bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên của Trường………… xác định theo công thức trên, từ 10% trở xuống, thuộc đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động.(từ 10% trở lên thuộc đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động).

Số kinh phí ngân sách nhà nước cấp: ………….đ ( đồng)Nay đơn vị lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính đối với sự nghiệp công lập. Kính chuyển đến UBND huyện và phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét và sớm ra quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký tên đóng dấu)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương