Ubnd tỉnh thái bình sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 8.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.84 Kb.
#21128

UBND TỈNH THÁI BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 445/ SGDĐT- ĐANN

V/v báo cáo thống kê đội ngũ và trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ
Thái Bình, ngày 01 tháng 8 năm 2013


Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
Thực hiện công văn số 3051/ BGDĐT- ĐANN ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện Quyết định 1400/QĐ-TTg. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố báo cáo một số nội dung sau:

1. Thống kê các ngoại ngữ đang học trên địa bàn, số trường, số lớp, số học sinh… (theo mẫu phụ lục 1)

2. Thống kê tình hình đội ngũ (theo mẫu phụ lục 2)

3. Danh sách đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh (theo mẫu phụ lục 3)

4. Thống kê trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ (theo mẫu phụ lục 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố lấy các mẫu phụ lục 1, 2, 3, 4 tại địa chỉ: http://www.thaibinh.edu.vn , hoàn thành và nộp (bản có dấu đỏ) về Sở Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận thường trực của Ban đề án Ngoại ngữ trước ngày 10 tháng 8 năm 2013 (đ/c Phạm Văn Khoa – Phòng Giáo dục Tiểu học nhận). Bản mềm gửi theo địa chỉ: pvkhoa.thaibinh@moet.edu.vn.

Nhận đ­ược công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT,ĐANN.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)


Trần Hồng Sơn

Каталог: userfiles -> file -> Moi
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Moi -> Ubnd tỉnh thái bình sở giáo dục và ĐÀo tạO

tải về 8.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương