Ubnd tỉnh phú thọ SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 67.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích67.46 Kb.


UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

––––––––


Số: 653/SKH&ĐT-TH

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch

đầu tư phát triển năm 2015


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 04 tháng 7 năm 2014
Kính gửi

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành thị;

- Các chủ đầu tư, chủ dự án.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các chủ đầu tư, chủ dự án về xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 như sau:A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

I. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị, các chủ đầu tư, chủ dự án đánh giá tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2014. Cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2014, ước thực hiện cả năm theo từng nguồn vốn đầu tư phát triển (vốn NSNN; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn Bộ ngành, DNNN; vốn đầu tư tư nhân, dân cư...).

2. Kết quả đạt được và các khó khăn, vướng mắc.

3. Các giải pháp, kiến nghị trong các tháng cuối năm.

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị sử dụng vốn đầu tư từ NSNN báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 như sau:

1. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ: Đánh giá kết quả thanh toán vốn cho các dự án trong năm 2014 và cả giai đoạn 2011-2014, gồm thanh toán nợ XDCB, thanh toán cho các dự án hoàn thành các năm trước và trong năm kế hoạch; số dự án chuyển tiếp phải giãn hoãn, bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật; số dự án chuyển đổi hình thức đầu tư; số dự án khởi công mới (có so sánh giữa các năm).

2. Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2014 theo từng ngành, lĩnh vực, chương trình và từng dự án cụ thể.

3. Kết quả đầu tư các nguồn vốn đầu tư khác như: xổ số kiến thiết, vốn công đức, vốn tài trợ,... trong 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2014.

4. Các kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư.

5. Các giải pháp, kiến nghị trong các tháng cuối năm.

III. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị; các chủ đầu tư, chủ dự án đánh giá tình hình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014, gồm:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2014: Các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, vốn đối ứng dự án ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư khác năm 2014 để bổ sung cho các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

3. Các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế.

4. Các giải pháp, kiến nghị.IV. THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2014 VÀ GIAI ĐOẠN 2011-2014

1. Tình hình thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2011-2014.

2. Tình hình thực hiện, giải ngân vốn các Chương trình MTQG năm 2014; huy động nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình năm 2014 và giai đoạn 2011-2014.

3. Các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế.

4. Các giải pháp, kiến nghị.

V. XỬ LÝ NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Căn cứ Kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh về xử lý nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2015, đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị và chủ đầu tư, chủ dự án báo cáo tình hình xử lý nợ đọng XDCB đến ngày 30/6/2014:

- Báo cáo kết quả xây dựng kế hoạch xử lý nợ XDCB của ngành, địa phương cho từng dự án, việc đề xuất điều giảm quy mô đầu tư, giãn hoãn tiến độ các công trình, dự án chưa cấp thiết (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 26/4/2014);

- Danh mục công trình, dự án và số nợ XDCB đến ngày 30/6/2014; số vốn đã bố trí, thanh toán nợ XDCB trong 6 tháng đầu năm 2014; số nợ XDCB tăng thêm trong 6 tháng đầu năm 2014 (nếu có), nguyên nhân tăng nợ XDCB.


B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị và chủ đầu tư, chủ dự án triển khai việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 theo các quy định dưới đây:I. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2015

1. Quy định chung

Tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN và TPCP, bố trí vốn cho các dự án và xử lý nợ XDCB theo đúng quy định tại các Chỉ thị: số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của UBND tỉnh: Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 06/8/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn NSNN, TPCP; Kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 26/4/2014 về xử lý nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2015, Kế hoạch số 2503/KH-UBND ngày 19/6/2014 về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.2. Lập kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2015

a) Nguyên tắc bố trí kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015

Việc phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2015 cho các dự án phải quán triệt các nguyên tắc sau:

- Thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

- Thứ tự ưu tiên bố trí vốn như sau:

+ Bố trí vốn còn thiếu cho các dự án, công trình đã được phê duyệt quyết toán đến 31/12/2014 (ưu tiên bố trí cho các dự án phê duyệt quyết toán từ năm 2013 trở về trước);

+ Bố trí vốn công trình hoàn thành, chưa quyết toán;

+ Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án;

+ Bố trí hoàn trả nợ vốn vay ngân hàng phát triển, vốn vay kho bạc nhà nước, hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Số vốn còn lại (nếu có) bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

+ Đối với các dự án khởi công mới, phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn khởi công mới khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: (1) Nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (2) Đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; (3) Dự án có báo cáo đầu tư được phê duyệt đúng quy định trước ngày 31/10/2014; (4) Đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; (5) Không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Không bố trí vốn cho dự án khởi công mới chưa được thẩm định nguồn vốn, các dự án phê duyệt quyết định đầu tư không đúng văn bản thẩm định nguồn vốn.

b) Xây dựng danh mục và bố trí vốn NSNN cho từng dự án

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương: Căn cứ mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và khả năng cân đối vốn đầu tư nêu trên, các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành thị dự kiến danh mục dự án và mức vốn cho từng dự án theo đúng các nguyên tắc nêu trên để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã), vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước: Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/7/2014, các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành thị rà soát và đề xuất bố trí vốn đầu tư, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015

Trên cơ sở kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 được giao, tình hình thực hiện các năm 2012-2013 và ước thực hiện cả năm 2014, nếu có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị tổng hợp, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 giữa các dự án trong từng ngành, lĩnh vực để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.4. Lập kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015

Trên cơ sở kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 đã được giao và tình hình thực hiện kế hoạch các năm 2012, 2013, 2014, các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành thị, chủ đầu tư, chủ dự án triển khai lập kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 theo đúng quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, cụ thể như sau:a) Vốn trái phiếu Chính phủ đối ứng cho các dự án ODA:

- Chỉ bố trí vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 cho các dự án ODA thuộc diện ngân sách trung ương chịu trách nhiệm bố trí.

- Vốn đối ứng kế hoạch năm 2015 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và bảo đảm các cam kết trong các Hiệp định đã ký và tiến độ, thực hiện các chương trình, dự án thật sự cần thiết và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này.

- Vốn đối ứng để tập trung thực hiện các công việc: giải phóng mặt bằng; nộp thuế nhập khẩu, thuế VAT; xây dựng phần vỏ để đồng bộ với tiến độ nhập khẩu thiết bị, máy móc từ nguồn vốn nước ngoài; ...

- Bố trí vốn đối ứng ODA nguồn TPCP kế hoạch năm 2015 tập trung cho theo thứ tự ưu tiên cho các nhóm dự án như sau:

+ Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA của các ngân hàng phát triển, gồm: WB, ADB, JICA, KFW, AFD, KEXIMBANK cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nước ngoài.

+ Các dự án trọng điểm, cấp bách sử dụng vốn ODA cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nước ngoài.

- Mức vốn đối ứng không được vượt quá tổng mức đối ứng nguồn ngân sách Trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Không bố trí vốn đối ứng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các chương trình, dự án ODA trong quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền hoặc trong hiệp định ký kết quy định phần vốn đối ứng sử dụng các nguồn vốn khác, không thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương.

b) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Việc lập kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Vốn trái phiếu Chính phủ bố trí để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã theo đúng mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thứ tự ưu tiên bố trí vốn:

+ Đối tượng ưu tiên 1: Các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu và các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Mức hỗ trợ bằng 2 lần các xã không thuộc đối tượng ưu tiên.

+ Đối tượng ưu tiên 2: Các xã đăng ký đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM giai đoạn 2013-2015 theo Kế hoạch 2686/KH-UBND của UBND tỉnh. Mức hỗ trợ bằng 1,6 lần các xã không thuộc đối tượng ưu tiên.

+ Đối tượng 3 (không ưu tiên): Các xã còn lại.

- Mức bố trí vốn cụ thể cho từng xã do UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định theo quy định tại Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.c) Đối với các dự án giao thông, thủy lợi, y tế được giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016

Việc lập kế hoạch vốn thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chí như sau:

- Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2014.

- Bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015.

- Bố trí đủ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 để thu hồi các khoản vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước trong năm 2014.

- Mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 bố trí cho từng dự án không được vượt quá số vốn kế hoạch năm 2015-2016 còn lại của từng dự án sau khi trừ đi số vốn trái phiếu Chính phủ đã ứng trước năm 2011 chưa bố trí kế hoạch các năm trước để thu hồi (nếu có).

- Thực hiện lồng ghép, bổ sung các nguồn vốn khác (nếu có) cho các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ triển khai dở dang nhưng chưa được bố trí đủ vốn.5. Lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 các Chương trình mục tiêu quốc gia

a) Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành thị có liên quan đề xuất nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015; trong đó dự kiến chi tiết theo cơ cấu nguồn, chi tiết đến từng dự án thành phần thuộc Chương trình và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ phải nằm trong khả năng cân đối ngân sách cấp trên và thực tế bố trí ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh của những năm trước cho các chương trình.

b) Nguyên tắc bố trí vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2015

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình hoàn thành trước 31/12/2014, đã phê duyệt quyết toán, chưa bố trí đủ vốn; các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ.

- Đối với các dự án khởi công mới: Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành thị được giao quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phải thẩm định nguồn vốn công trình, dự án theo quy định. Trong đó, phải xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách của từng cấp ngân sách; phải đảm bảo đáp ứng các thủ tục về đầu tư theo quy định và hoàn thành trong năm 2015.

- Hạn chế tối đa bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập; không bố trí kinh phí đoàn ra trong chi thường xuyên của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ của từng dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia. Dự án phê duyệt phải đảm bảo tính khả thi trong huy động và bố trí nguồn lực (không dàn trải, vượt quá khả năng huy động nguồn lực và phải rõ cơ cấu nguồn vốn).

C. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định tại văn bản hướng dẫn này, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị; các chủ đầu tư, chủ dự án căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư theo tiến độ sau:I. VỀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 15/7/2014 để kịp tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20/7/2014 theo quy định.

2. Trong tháng 9-10/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; chủ đầu tư, chủ dự án về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 (nếu cần thiết).

3. Từ ngày 01/11/2014 đến ngày 15/11/2014, trên cơ sở tổng mức vốn được thông báo, dự kiến mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư từ NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2015 của tỉnh trình UBND tỉnh trong tháng 11/2014 và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

4. Trước ngày 31/12/2014, khi có Quyết định giao vốn chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho các cấp, các ngành và các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện.

II. VỀ XỬ LÝ NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị căn cứ vào các yêu cầu và hướng dẫn nêu trên tổ chức rà soát và báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản tính đến hết ngày 31/12/2013 và tính đến ngày 30/6/2014 gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 01/8/2014.

Ngoài nội dung báo cáo chính theo hướng dẫn tại văn bản này, đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành thị báo cáo đầy đủ các thông tin, số liệu theo các biểu mẫu kèm theo

* Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bằng văn bản và gửi qua thư điện tử theo địa chỉ tonghop.dpiphutho@gmail.com.

* Văn bản này và các biểu mẫu kèm theo có thể tải về tại địa chỉ website Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh http://dpi.phutho.gov.vn

Do việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư trong thời gian ngắn, khối lượng công việc khá lớn, trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư để quán triệt thực hiện đúng Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND (báo cáo);

- UBND tỉnh (báo cáo);

- GĐ, các PGĐ;

- Các đơn vị trực thuộc sở;

- Lưu VT, TH.


GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Đức Thiện


DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO

(Kèm theo văn bản số /SKHĐT-TH ngày tháng 7 năm 2014)

- Biểu số 1: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015

- Biểu số 2: Tổng hợp tình hình giao và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2013-2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015

- Biểu số 3: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn hỗ trợ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015

- Biểu số 4: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ vốn ODA (vay, viện trợ) nguồn NSNN và TPCP kế hoạch năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015

- Biểu số 5: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu NSTW năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015

- Biểu số 6: Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án ứng trước vốn đầu tư ngân sách trung ương đến nay chưa bố trí nguồn để thu hồi.

- Biểu số 7: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015

- Biểu số 8: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 các dự án giao thông, thủy lợi, y tế

- Biểu số 9: Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ đến nay chưa bố trí nguồn để thu hồi.

- Biểu số 10: Đề xuất điều chỉnh vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015

- Biểu số 11: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 các Chương trình MTQG

- Biểu số 12: Tình hình thực hiện giai đoạn 2011-2013 và dự kiến kế hoạch năm 2015 cho các Chương trình MTQG

- Biểu số 13: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

- Biểu số 14: Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2015 thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP)

- Biểu số 15: Tổng hợp tình hình nợ xây dựng cơ bản tính đến ngày 31/12/ 2013 và đến ngày 30/6/2014

- Biểu số 16: Tình hình nợ xây dựng cơ bản các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN tính đến ngày 31/12/2013 và đến ngày 30/6/ 2014

- Biểu số 17: Tình hình nợ xây dựng cơ bản các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tính đến ngày 31/12/2013 và đến ngày 30/6/2014.Các biểu mẫu nêu trên có thể tải về tại địa chỉ website Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh http://dpi.phutho.gov.vn


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương