UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích14.85 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

straight connector 25


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đstraight connector 24ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38 /2014/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 12 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

trên địa bàn tỉnh Yên BáiUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 78/TTr-SKHCN ngày 09 tháng 10 năm 2014 về việc đề nghị ban hành Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định sau: Quyết định số 294/2007/QĐ-UBND ngày 27/2/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Qui định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái; Quyết định số 341/2004/QĐ-UB ngày 11/11/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm và dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Quyết định số 254/2004/QĐ-UBND, ngày 05/8/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Quyết định số 2030/QĐ-UBND, ngày 19/12/2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Như Điều 3QĐ;

- Phó Văn phòng (t/h) UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX.
TM. ỦY BAN NHAN DÂN

CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Phạm Duy Cường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương