UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 30.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích30.7 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2246/QĐ-UBNDYên Bái, ngày 28 tháng 10 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

(giai đoạn 2)


­­­­­­­­­CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 31/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015, chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, giai đoạn 2;

Căn cứ Văn bản số 1881/BXD-QLN ngày 24/8/2015 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1652/TTr-SXD ngày 21/10/2015,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các ông, bà có tên sau:

I. THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO:

1. Ông Hoàng Xuân Nguyên - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh: Trưởng Ban chỉ đạo;

2. Ông Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng: Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Phó Trưởng ban;

4. Ông Ngô Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Phó Trưởng ban;

5. Bà Nguyễn Thị Hiền Hạnh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái: Ủy viên;

7. Ông Đỗ Quang Vịnh - Phó Trưởng Ban Dân tộc: Ủy viên;

8. Bà Vương Thị Thoan - Phó Chủ tịch Hội Nông dân: Ủy viên;

9. Ông Lương Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Ban chấp hành Đoàn tỉnh Yên Bái: Ủy viên;

10. Ông Hoàng Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Thành Vinh – Phó Giám đốc Sở Tài chính: Uỷ viên;

12. Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Ủy viên;

13. Ông Đoàn Quang Vinh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái: Uỷ viên;

14. Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Uỷ viên;

15. Bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái: Ủy viên;

16. Bà Trần Quỳnh Liên - Phó Tổng biên tập Báo Yên Bái: Ủy viên;

17. Ông Trần Quang Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái: Ủy viên.II. TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC:

1. Ông Trần Việt Quý - Phụ trách phòng, Phó trưởng phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng: Tổ trưởng;

2. Ông Trần Mạnh Cường - Phó trưởng phòng Tổng hợp và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng: Tổ phó;

3. Ông Đỗ Văn Đông – Phó trưởng phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh: Tổ viên

4. Ông Nguyễn Hải Lâm - Phó trưởng phòng Kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng: Tổ viên;

5. Bà Hoàng Thị Hiếu – Phó trưởng Ban phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái: Tổ viên;

6. Ông Đỗ Ngọc Sơn - Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tổ viên;

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái: Tổ viên;

8. Ông Trần Hoàng Thành - Chuyên viên Ban kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh: Tổ viên;

9. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chuyên viên phòng Văn hóa xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ viên;

10. Ông Trịnh Tiến Bình - Chuyên viên phòng Đầu tư, Sở Tài chính: Tổ viên;

11. Ông Tạ Hữu Hưng - Chuyên viên phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng: Tổ viên;

12. Ông Nguyễn Trọng Tiến - Chuyên viên phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng: Tổ viên kiêm thư kí.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và Tổ chuyên viên giúp việc:


  1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh:

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các ngành, các cấp và tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chức năng và nhiệm vụ được phân công.

- Định kỳ thực hiện báo cáo và tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ của Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh:

- Giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện, chuẩn bị nội dung cho việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ định kỳ 6 tháng và một năm;

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh.Điều 3. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 đặt tại Sở Xây dựng; được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng trong giao dịch, chỉ đạo, điều hành thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo.

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc được trích từ ngân sách nhà nước để chi trả cho các hoạt động quản lý điều hành và các hoạt động khác có liên quan, bao gồm: Chi trả phụ cấp làm thêm giờ, các khoản chi phí cho công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí, văn phòng phẩm và các chi phí khác theo quy định.

- Ban chỉ đạo hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo và tổ chuyên viên giúp hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; tự giải thể sau khi kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 QĐ;

- Bộ xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn địa biểu Quốc hội tỉnh;


- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- HĐND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;


- Lưu: VT, XD, TH.


CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Phạm Thị Thanh TràCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương